کلاف آجدار کویر کاشان
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
114کلاف اجدارA3کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم تماس بگیرید
214کلاف اجدارA2کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم 12500
316کلاف اجدارA3کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم تماس بگیرید
48کلاف اجدارA2کارخانه کوثر اهوازکوثر اهوازکیلوگرم تماس بگیرید
58کلاف اجدارA3کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم 12500
610کلاف اجدارA2کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم 12200
710کلاف اجدارA3کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم 12500
812کلاف اجدارA2کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم تماس بگیرید
912کلاف اجدارA3کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم 12500
108کلاف اجدارA2کارخانه کویر کاشانکویر کاشانکیلوگرم 12200
لینک های مفید