کلاف ساده الیگودرز
1 کارخانه 5 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
18کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم تماس بگیرید
210کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم 12000
36.5کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم تماس بگیرید
46.5کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم تماس بگیرید
56.5کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم 12000
لینک های مفید