کلاف ساده الیگودرز
1 کارخانه 2 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
16.5کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم تماس بگیرید
26.5کلاف سادهA1کارخانه الیگودرزالیگودرزکیلوگرم 13200

‌ لینک های مفید