کلاف ساده امیر آباد
1 کارخانه 7 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
112کلاف سادهA1کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم تماس بگیرید
26.5کلاف سادهA1کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم تماس بگیرید
38کلاف سادهA1کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم 12800
410کلاف سادهA1کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم 12800
56.5کلاف سادهA1کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم 12800
66.5کلاف سادهA1کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم تماس بگیرید
76.5کلاف سادهA1کارخانه امیر آبادامیرآبادکیلوگرم 12600

‌ لینک های مفید