کلاف ساده فولاد نطنز
1 کارخانه 2 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
16.5کلاف سادهگرید 1008کارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم 13100
26.5کلاف سادهگرید 1006کارخانه فولاد نطنزفولاد نطنزکیلوگرم تماس بگیرید

‌ لینک های مفید