لوله مانیسمان
1 کارخانه 38 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۰:۵۸
ردیفنامسایز(ich)قطر بیرونی (mm)ضخامت(mm)طول(m)گریدکارخانهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتنمودارخرید
18"219.0112.7680چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
21 1/2"48.35.08680چینبنگاه تهرانشاخه 971000
32"60.35.54680چینبنگاه تهرانشاخه 1320000
42 1/2"737.01680چینبنگاه تهرانشاخه 2130000
53"88.97.62680چینبنگاه تهرانشاخه 240000
64"114.38.56680چینبنگاه تهرانشاخه 4250000
75"141.39.53680چینبنگاه تهرانشاخه 5650000
86"168.310.97680چینبنگاه تهرانشاخه 7455000
96"168.37.11640چینبنگاه تهرانشاخه 5320000
108"219.18.18640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
1110"273.19.27640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
1212"323.910.31640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
131/2"21.33.73680چینبنگاه تهرانشاخه 395000
143/4"26.73.91680چینبنگاه تهرانشاخه 480000
151"33.44.45680چینبنگاه تهرانشاخه 697000
161 1/4"42.24.85680چینبنگاه تهرانشاخه 865000
175"141.36.55640چینبنگاه تهرانشاخه 4310000
181"33.43.38640چینبنگاه تهرانشاخه 630000
191 1/4"42.23.56640چینبنگاه تهرانشاخه 790000
201 1/2"48.33.68640چینبنگاه تهرانشاخه 880000
212"60.33.91640چینبنگاه تهرانشاخه 1109000
222 1/2"735.16640چینبنگاه تهرانشاخه 1820000
233"88.95.49640چینبنگاه تهرانشاخه 2328000
244"114.36.02640چینبنگاه تهرانشاخه 3128000
252 1/2"733.2620چینبنگاه تهرانشاخه 1305000
263"88.93.5620چینبنگاه تهرانشاخه 1707000
274"101.24620چینبنگاه تهرانشاخه 2850000
285"141.34.5620چینبنگاه تهرانشاخه 3650000
296"168.35620چینبنگاه تهرانشاخه 4300000
308"219.16.35620چینبنگاه تهرانشاخه 6205000
311/2"21.32.77640چینبنگاه تهرانشاخه 290000
323/4"26.72.87640چینبنگاه تهرانشاخه 410000
333/4"26.72.5620چینبنگاه تهرانشاخه 345000
341"33.42.6620چینبنگاه تهرانشاخه 580000
351 1/4"42.22.7620چینبنگاه تهرانشاخه 690000
361 1/2"48.32.8620چینبنگاه تهرانشاخه 980000
372"60.32.8620چینبنگاه تهرانشاخه 895000
381/2"21.32.5620چینبنگاه تهرانشاخه 230000

‌ لینک های مفید