لوله مانیسمان
1 کارخانه 38 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۰:۰۲
ردیفنامسایز(ich)قطر بیرونی (mm)ضخامت(mm)طول(m)گریدکارخانهمحل بارگیریواحد قیمتقیمتنمودارخرید
18"219.0112.7680چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
21 1/2"48.35.08680چینبنگاه تهرانشاخه 1180000
32"60.35.54680چینبنگاه تهرانشاخه 1460000
42 1/2"737.01680چینبنگاه تهرانشاخه 2350000
53"88.97.62680چینبنگاه تهرانشاخه 2950000
64"114.38.56680چینبنگاه تهرانشاخه 4250000
75"141.39.53680چینبنگاه تهرانشاخه 6060000
86"168.310.97680چینبنگاه تهرانشاخه 7720000
96"168.37.11640چینبنگاه تهرانشاخه 5990000
108"219.18.18640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
1110"273.19.27640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
1212"323.910.31640چینبنگاه تهرانشاخه تماس بگیرید
131/2"21.33.73680چینبنگاه تهرانشاخه 390000
143/4"26.73.91680چینبنگاه تهرانشاخه 490000
151"33.44.45680چینبنگاه تهرانشاخه 750000
161 1/4"42.24.85680چینبنگاه تهرانشاخه 1010000
175"141.36.55640چینبنگاه تهرانشاخه 4319500
181"33.43.38640چینبنگاه تهرانشاخه 685000
191 1/4"42.23.56640چینبنگاه تهرانشاخه 800000
201 1/2"48.33.68640چینبنگاه تهرانشاخه 870000
212"60.33.91640چینبنگاه تهرانشاخه 1145000
222 1/2"735.16640چینبنگاه تهرانشاخه 1940000
233"88.95.49640چینبنگاه تهرانشاخه 2365000
244"114.36.02640چینبنگاه تهرانشاخه 3245000
252 1/2"733.2620چینبنگاه تهرانشاخه 1425000
263"88.93.5620چینبنگاه تهرانشاخه 1690000
274"101.24620چینبنگاه تهرانشاخه 2870000
285"141.34.5620چینبنگاه تهرانشاخه 3870000
296"168.35620چینبنگاه تهرانشاخه 4650000
308"219.16.35620چینبنگاه تهرانشاخه 7005000
311/2"21.32.77640چینبنگاه تهرانشاخه 290000
323/4"26.72.87640چینبنگاه تهرانشاخه 400000
333/4"26.72.5620چینبنگاه تهرانشاخه 375000
341"33.42.6620چینبنگاه تهرانشاخه 640000
351 1/4"42.22.7620چینبنگاه تهرانشاخه 760000
361 1/2"48.32.8620چینبنگاه تهرانشاخه 820000
372"60.32.8620چینبنگاه تهرانشاخه 985000
381/2"21.32.5620چینبنگاه تهرانشاخه 280000
لینک های مفید