پشم سنگ پتویی
1 کارخانه 54 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۱:۴۸
ردیفنامدانسیته (kg/m3)طول(m)عرص(m)ضخامت(mm)واحدقیمتنمودارخرید
1150سفارشی1-1.20100یک متر مربع تماس بگیرید
2150سفارشی1-1.2090یک متر مربع تماس بگیرید
3150سفارشی1-1.2030یک متر مربع 120800
4150سفارشی1-1.2040یک متر مربع 132300
5150سفارشی1-1.2050یک متر مربع 143100
6150سفارشی1-1.2060یک متر مربع تماس بگیرید
7150سفارشی1-1.2070یک متر مربع تماس بگیرید
8150سفارشی1-1.2075یک متر مربع تماس بگیرید
9150سفارشی1-1.2080یک متر مربع تماس بگیرید
10140سفارشی1-1.2060یک متر مربع 56000
11140سفارشی1-1.2070یک متر مربع 67500
12140سفارشی1-1.2075یک متر مربع 79650
13140سفارشی1-1.2080یک متر مربع 94500
14140سفارشی1-1.2090یک متر مربع 109350
15140سفارشی1-1.20100یک متر مربع 116100
16130سفارشی1-1.2080یک متر مربع 89100
17130سفارشی1-1.2090یک متر مربع 108000
18130سفارشی1-1.20100یک متر مربع 110000
19140سفارشی1-1.2030یک متر مربع 114300
20140سفارشی1-1.2040یک متر مربع 128200
21140سفارشی1-1.2050یک متر مربع 141750
22120سفارشی1-1.20100یک متر مربع 100500
23130سفارشی1-1.2030یک متر مربع 110700
24130سفارشی1-1.2040یک متر مربع 117450
25130سفارشی1-1.2050یک متر مربع 126900
26130سفارشی1-1.2060یک متر مربع 52600
27130سفارشی1-1.2070یک متر مربع 64800
28130سفارشی1-1.2075یک متر مربع 76950
29120سفارشی1-1.2075یک متر مربع 69500
30120سفارشی1-1.2080یک متر مربع 83700
31120سفارشی1-1.2090یک متر مربع 97200
32120سفارشی1-1.2040یک متر مربع 107300
33120سفارشی1-1.2050یک متر مربع 116100
34120سفارشی1-1.2060یک متر مربع 51300
35120سفارشی1-1.2070یک متر مربع 58000
36100سفارشی1-1.2060یک متر مربع 46500
37100سفارشی1-1.2070یک متر مربع 54000
38100سفارشی1-1.2075یک متر مربع 66150
39100سفارشی1-1.2080یک متر مربع 77600
40100سفارشی1-1.2090یک متر مربع 87700
41100سفارشی1-1.20100یک متر مربع 94500
42120سفارشی1-1.2030یک متر مربع 98500
4380سفارشی1-1.2075یک متر مربع 63500
4480سفارشی1-1.2080یک متر مربع 71500
4580سفارشی1-1.2090یک متر مربع 76200
4680سفارشی1-1.20100یک متر مربع 79600
47100سفارشی1-1.2030یک متر مربع 86400
48100سفارشی1-1.2040یک متر مربع 97000
49100سفارشی1-1.2050یک متر مربع 101200
5080سفارشی1-1.2030یک متر مربع 71550
5180سفارشی1-1.2040یک متر مربع 79600
5280سفارشی1-1.2050یک متر مربع 83700
5380سفارشی1-1.2060یک متر مربع 41800
5480سفارشی1-1.2070یک متر مربع 51000
لینک های مفید