اتصالات گازی

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

لیست قیمت اتصالات جوشی

سه راهی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار و مانیسمان "1/2 250 1880
2 درزدار و مانیسمان "3/4 160 2430
3 درزدار و مانیسمان "1/2*"3/4 160 تماس بگیرید
4 درزدار و مانیسمان "1 110 3450
5 درزدار و مانیسمان "1/2*"1 110 تماس بگیرید
6 درزدار و مانیسمان "3/4*"1 110 تماس بگیرید
7 درزدار و مانیسمان "1/4 1 75 5430
8 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/4 1 75 تماس بگیرید
9 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/4 1 75 تماس بگیرید
10 درزدار و مانیسمان "1*"1/4 1 75 تماس بگیرید
11 درزدار و مانیسمان "1/2 1 45 6650
12 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 1 45 تماس بگیرید
13 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 1 45 تماس بگیرید
14 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 1 45 تماس بگیرید
15 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 1 45 تماس بگیرید
16 درزدار و مانیسمان "2 40 10280
17 درزدار و مانیسمان "1/2*"2 40 تماس بگیرید
18 درزدار و مانیسمان "3/4*"2 40 تماس بگیرید
19 درزدار و مانیسمان "1*"2 40 تماس بگیرید
20 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"2 40 تماس بگیرید
21 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"2 40 تماس بگیرید
22 درزدار و مانیسمان "1/2 2 20 15700
23 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 2 20 تماس بگیرید
24 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 2 20 تماس بگیرید
25 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
26 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
27 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"1/2 2 20 تماس بگیرید
28 درزدار و مانیسمان "2*"1/2 2 20 تماس بگیرید
29 درزدار و مانیسمان "3 15 21700
30 درزدار و مانیسمان "1/2*"3 15 تماس بگیرید
31 درزدار و مانیسمان "3/4*"3 15 تماس بگیرید
32 درزدار و مانیسمان "1*"3 15 تماس بگیرید
33 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"3 15 تماس بگیرید
34 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"3 15 تماس بگیرید
35 درزدار و مانیسمان "2*"3 15 تماس بگیرید
36 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"3 15 تماس بگیرید
37 درزدار و مانیسمان "4 10 35500
38 درزدار و مانیسمان "1/2*"4 10 تماس بگیرید
39 درزدار و مانیسمان "3/4*"4 10 تماس بگیرید
40 درزدار و مانیسمان "1*"4 10 تماس بگیرید
41 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"4 10 تماس بگیرید
42 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"4 10 تماس بگیرید
43 درزدار و مانیسمان *2*"4 10 تماس بگیرید
44 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"4 10 تماس بگیرید
45 درزدار و مانیسمان "3*"4 10 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تبدیل جوشی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار و مانیسمان *1/2*"3/4 400 1100
2 درزدار و مانیسمان *1/2*"1 250 تماس بگیرید
3 درزدار و مانیسمان *3/4*"1 250 تماس بگیرید
4 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/4 1 170 تماس بگیرید
5 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/4 1 170 تماس بگیرید
6 درزدار و مانیسمان "1*"1/4 1 170 1750
7 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
8 درزدار و مانیسمان "3/4 1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
9 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
10 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 1 100 تماس بگیرید
11 درزدار و مانیسمان "1/2*"2 90 تماس بگیرید
12 درزدار و مانیسمان "3/4*"2 90 تماس بگیرید
13 درزدار و مانیسمان "1*"2 90 4500
14 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"2 90 تماس بگیرید
15 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"2 90 تماس بگیرید
16 درزدار و مانیسمان "1/2*"1/2 2 50 تماس بگیرید
17 درزدار و مانیسمان "3/4*"1/2 2 50 تماس بگیرید
18 درزدار و مانیسمان "1*"1/2 2 50 تماس بگیرید
19 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"1/2 2 50 6300
20 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"1/2 2 50 تماس بگیرید
21 درزدار و مانیسمان "2*"1/2 2 50 تماس بگیرید
22 درزدار و مانیسمان "1/2"3 40 تماس بگیرید
23 درزدار و مانیسمان "3/4*"3 40 تماس بگیرید
24 درزدار و مانیسمان "1*"3 40 10000
25 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"3 40 تماس بگیرید
26 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"3 40 تماس بگیرید
27 درزدار و مانیسمان "2*"3 40 تماس بگیرید
28 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"3 40 تماس بگیرید
29 درزدار و مانیسمان "1/2*"4 25 تماس بگیرید
30 درزدار و مانیسمان "3/4*"4 25 تماس بگیرید
31 درزدار و مانیسمان "1*"4 25 15700
32 درزدار و مانیسمان "1/4 1*"4 25 تماس بگیرید
33 درزدار و مانیسمان "1/2 1*"4 25 تماس بگیرید
34 درزدار و مانیسمان "2*"4 25 تماس بگیرید
35 درزدار و مانیسمان "1/2 2*"4 25 تماس بگیرید
36 درزدار و مانیسمان "3*"4 25 9750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


زانو جوشی 45

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 1200
2 درزدار "3/4 200 1700
3 درزدار "1 150 2300
4 درزدار "1/4 1 100 3750
5 درزدار "1/2 1 70 4950
6 درزدار "2 50 7400
7 درزدار "1/2 2 25 13700
8 درزدار "3 15 17700
9 درزدار "4 12 27900
10 مانیسمان "1/2 300 3900
11 مانیسمان "3/4 200 4550
12 مانیسمان "1 150 5950
13 مانیسمان "1/4 1 100 9100
14 مانیسمان "1/2 1 70 12500
15 مانیسمان "2 50 15700
16 مانیسمان "1/2 2 25 25800
17 مانیسمان "3 15 39200
18 مانیسمان "4 12 73700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


زانو جوشی درزدار

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 300 1200
2 درزدار "3/4 200 1700
3 درزدار "1 150 2300
4 درزدار "1/4 1 100 3750
5 درزدار "1/2 1 70 4950
6 درزدار "2 50 7400
7 درزدار "1/2 2 25 13700
8 درزدار "3 15 17700
9 درزدار "4 12 27900
10 درزدار "5 8 46000
11 درزدار "6 4 67000
12 مانیسمان "1/2 300 3900
13 مانیسمان "3/4 200 4550
14 مانیسمان "1 150 5950
15 مانیسمان "1/4 1 100 9100
16 مانیسمان "1/2 1 70 12500
17 مانیسمان "2 50 15700
18 مانیسمان "1/2 2 25 25800
19 مانیسمان "3 15 39200
20 مانیسمان "4 12 73700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


شیر گازی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد قیمت نمودار
1 شیرگازی "1/2 80 تماس بگیرید
2 شیرگازی "3/4 60 تماس بگیرید
3 شیرگازی "1 32 تماس بگیرید
4 شیرگازی "1/4 1 24 تماس بگیرید
5 شیرگازی "1/2 1 16 تماس بگیرید
6 شیرگازی "2 8 تماس بگیرید
7 شیرگازی "1 قفلی 24 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


سردنده جوشی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 درزدار "1/2 450 900
2 درزدار "3/4 280 1300
3 درزدار "1 220 1700
4 درزدار "1/4 1 130 2300
5 درزدار "1/2 1 120 2700
6 درزدار "2 100 3500
7 درزدار "1/2 2 50 6100
8 درزدار "3 40 7700
9 درزدار "4 20 11900
10 مانیسمان "1/2 450 2500
11 مانیسمان "3/4 280 3100
12 مانیسمان "1 220 3700
13 مانیسمان "1/4 1 130 4750
14 مانیسمان "1/2 1 120 5950
15 مانیسمان "2 100 8150
16 مانیسمان "1/2 2 50 11900
17 مانیسمان "3 40 17200
18 مانیسمان "4 20 26600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


کپ جوشی

ردیف نوع محصول سایز محصول تعداد در هر کیسه قیمت نمودار
1 کپ "1/2 1200 390
2 کپ "3/4 1000 450
3 کپ "1 600 500
4 کپ "1/4 1 300 600
5 کپ "1/2 1 300 810
6 کپ "2 250 1000
7 کپ "1/2 2 150 1850
8 کپ "3 100 2810
9 کپ "4 75 3650
10 کپ "5 45 7650
11 کپ "6 25 10500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


اتصالات لوله گازی

از لوله ها و اتصالات گازی در خطوط لوله، صنایع گاز و پتروشیمی، شبکه گاز رسانی شهری و … استفاده می گردد.

در کنار لوله های گازی نیاز به یکسری اتصالات نیز هست که با نام اتصالات لوله گازی و اتصالات جوشی گاز در بازار شناخته می شوند. اتصالات جوشی در دو نوع پلیمری و فلزی ساخته می شوند. اتصالات لوله گازی که از نوع فلزی هستند شامل زانو (Elbow) ، سه راه (Tee) ، سردنده (Niple) ، گپ عدسی و تخت (Cap) ، بست، تبدیل (Reducer) و شیرگازی می باشند.

کارخانه های تولید کننده لوله گازی با دریافت علامت استاندارد ایران تضمین می نمایند که اتصالات گاز استاندارد را روانه بازار مصرف می نمایند. این علامت استاندارد روی تمامی قطعات بطور جداگانه حک می گردد و هیچ استاندارد دیگری جز آن برای تولید در ایران مورد قبول نمی باشد.

تولید لوله و اتصالات نیازمند بهره گیری از ماشین آلات مجهز و پیشرفته و مهندسین کارآزموده می باشد. اصلی ترین تولید کنندگان اتصالات جوشی گاز در ایران مجتمع سازنده اتصالات جوشی آریا ، دلتا، ساجد و میثاق هستند.

تولیدکنندگان داخلی با بهره گیری از علم، فناوری و تجربه خود توانسته اند به روش های ساده در تولید دست یابند. بکارگیری این روش ها منجر به تولید در تیراژ بالا شده و کاهش قیمت لوله و اتصالات جوشی گاز را به دنبال داشته است. شما می توانید قیمت اتصالات گازی را روزانه از کارشناسان مرکزآهن دریافت نمایید.

نکات مهم در استفاده از لوله های گازی

یکی از مهمترین موارد در زمان لوله کشی گازی در مکان های مسکونی و صنعتی این است که این اقدام حتما توسط یک متخصص مجاز لوله کشی صورت پذیرد. همچنین می بایست پیش از بکارگیری تجهیزات از دارا بودن علامت استاندارد تمامی آنها بطور جداگانه اطمینان حاصل نمایید.

در صورتی که لوله کشی برای ایجاد گرمایش در محل صورت می گیرد باید آگاه باشید که بهره گیری از یک دودکش برای خروج دود و co تولید شده الزامی است. مواد تولید شده از احتراق گاز بدون رنگ و بو هستند، از این بابت اطمینان حاصل کنید که دودکش بطور صحیح تعبیه شده باشد.

خروجی دستگاه های گاز سوز به سه دسته معمولی، فن دار و روم سیلد تقسیم می شوند. آلاینده های تولیدی که توسط یکی از این سه نوع خروجی از وسایل گاز سوز خارج می گردند می بایست به محیط آزاد منتقل گردند. همچنین در صورتی که از وسایل گاز سوز معمولی و فن دار استفاده می نمایید باید آگاه باشید که عمل احتراق در این وسایل با استفاده از اکسیژن محیط صورت می گیرد. به همین دلیل استفاده از تهویه در محل استفاده از این وسایل الزامی است.

علاوه بر این نیاز است که بصورت دوره ای اتصالات گازی بررسی شود تا از کارکرد درست آن ها اطمینان حاصل شود. برای این کار از کف آب و صابون استفاده نمایید. استفاده از کبریت برای چک کردن اتصالات کاری بسیار اشتباه و خطر آفرین می باشد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه در صورتی که از گاز مایع استفاده می کنید، می بایست از رگلاتور استاندارد گاز بهره ببرید. و همچنین برای اتصال شیلنگ های گاز از بست های مخصوص که دارای علامت استاندارد هستند استفاده نمایید.

هیچ محصولی یافت نشد.