لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

انواع سیم گالوانیزه موجود در مرکزآهن


ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
17 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 9000
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 9000
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران 8900
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران 8900
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران 8900
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران 8900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.