لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

انواع سیم گالوانیزه موجود در مرکزآهن


ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 8300
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 8300
1 سیم گالوانیزه 1.7 کلاف کارخانه اصفهان 8300
2 سیم گالوانیزه 1.9 کلاف کارخانه اصفهان 8300
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 6400
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان 6200
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 6200
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 6200
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 6200
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 6400
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران 7500
17 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 6250
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 6250
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران 6200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.