لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

انواع سیم گالوانیزه موجود در مرکزآهن


ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 8750
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 8750
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان 8750
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان 8750
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 8750
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان 8750
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 6600
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 6600
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 6600
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 6600
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران 8600
17 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه تهران 8600
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 6650
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 6600
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران 6650
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران 6600
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران 6600
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران 6600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.