لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 5490
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 5490
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 4615
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 4565
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 4565
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 4656
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 4615
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران 6820
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران 6620
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران 6620
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران 6620
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران 5720
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران 5420
17 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه تهران 4020
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 4670
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 4670
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.