لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان 4160
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان 4160
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان 4160
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 4160
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 4160
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 4160
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 4170
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 5120
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 5120
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 4170
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران 6020
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران 5820
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران 5820
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران 5820
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران 5220
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران 5020
17 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه تهران 5020
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران 4170
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران 4170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.