لیست قیمت سیم گالوانیزه مرکزآهن

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

انواع سیم گالوانیزه موجود در مرکزآهن


ردیف نام محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل قیمت نمودار
8 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه اصفهان 9700
9 سیم گالوانیزه 1.5 کلاف کارخانه اصفهان 9700
1 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه اصفهان 7300
2 سیم گالوانیزه 1.8 کلاف کارخانه اصفهان 7300
10 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه اصفهان 7350
3 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه اصفهان 7300
4 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه اصفهان 7300
5 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه اصفهان 7300
6 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه اصفهان 7300
7 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه اصفهان 7350
11 سیم گالوانیزه 0.35 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
12 سیم گالوانیزه 0.4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
13 سیم گالوانیزه 0.48 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
14 سیم گالوانیزه 0.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
15 سیم گالوانیزه 0.85 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
16 سیم گالوانیزه 1.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
17 سیم گالوانیزه 1.6 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
18 سیم گالوانیزه 2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
19 سیم گالوانیزه 4 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
20 سیم گالوانیزه 2.2 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
21 سیم گالوانیزه 2.5 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
22 سیم گالوانیزه 2.7 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
23 سیم گالوانیزه 3 کلاف کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.