قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه اصفهان

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.38 رول 1000 روی اندود 4110
2 0.43 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
3 0.45 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
4 0.45 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
5 0.48 رول 1000 روی اندود 4880
6 0.48 رول 1250 روی اندود 4880
7 0.58 رول 1000 روی اندود 3820
8 0.58 رول 1250 روی اندود 3810
9 0.68 رول 1000 روی اندود 3730
10 0.68 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
11 0.78 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
12 0.88 رول 1000 روی اندود تماس بگیرید
13 0.88 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
14 0.98 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
15 0.78 رول 1250 روی اندود تماس بگیرید
16 0.35 رول 1000 روی اندود 4250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3930
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 3920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4255
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4165
3 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4050
4 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4050
5 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3985
6 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3975
7 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3950
8 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3950
9 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3965
10 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3925
11 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3915
12 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3905
13 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3905
14 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3925
15 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3875
16 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3875
17 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3875
18 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3895
19 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3875
20 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3875
21 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3875
22 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4125
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4280
26 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4170
27 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
28 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
29 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 3990
30 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3980
31 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 3970
33 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3930
34 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 3920
35 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3910
36 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 3910
37 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3930
38 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 3880
39 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3880
40 1 رول 1 کاشان انبار تهران 3880
41 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3900
42 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 3880
43 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3880
44 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
45 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
46 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 4250
47 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 4140
48 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
49 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 3960
51 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 3950
52 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 3940
54 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 3900
55 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 3890
56 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 2880
57 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3880
58 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3900
59 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3850
60 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3850
61 1 رول 1 کاشان کارخانه 3850
62 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3870
63 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3850
64 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3850
65 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
67 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 4100
68 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4130
69 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 3880
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 4060
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4020
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3900
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3930
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3900
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3900
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3840
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3830
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3750
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3780
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3770
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3840
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3780
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3850
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3800
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3810
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3900
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3890
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3850
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3850
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3860
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3890
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 3770
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3770
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3860
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3860
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3780
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3800
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3780
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3790
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3710
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3740
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3730
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3800
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3740
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3810
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3760
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3770
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3860
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3850
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3810
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3810
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4090
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4050
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3890
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3920
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3800
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3800
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3980
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3890
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3810
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3830
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3810
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3820
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3740
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3760
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3770
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3830
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3770
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3840
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3790
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3800
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3890
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3880
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3840
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3840
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3905
2 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3835
3 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3825
4 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3845
5 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3865
6 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان 3835
7 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3835
8 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3835
9 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان 3805
11 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان 3785
12 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
13 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3775
15 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3805
16 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3815
17 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3835
18 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3945
19 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3875
20 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3885
22 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3905
23 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 3825
24 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3865
25 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 3835
26 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 3815
27 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3815
28 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3785
29 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3785
30 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3815
31 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3805
32 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
33 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3785
34 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
35 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3785
36 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3805
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران 3980
39 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران 3850
40 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران 3890
41 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3840
42 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران 3810
43 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3830
44 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 3830
45 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3850
46 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران 3820
47 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3820
48 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران 3800
49 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3790
50 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران 3780
51 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3860
52 1 رول 1 قزاق انبار تهران 3810
53 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3770
54 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران 3760
55 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3790
56 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران 3810
57 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3800
58 2 رول 1 قزاق انبار تهران 3930
59 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3860
60 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
61 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
62 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
63 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
64 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
65 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
66 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
67 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
68 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
69 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
70 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3930
83 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
84 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3800
85 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3840
86 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3790
87 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
88 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3780
89 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3800
90 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
91 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3770
92 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3750
93 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3740
94 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
95 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
96 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3760
97 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3720
98 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3710
99 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3740
100 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3760
101 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3750
102 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3880
103 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3810
104 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3995
105 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3835
106 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3995
107 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3795
108 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3870
109 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3805
110 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3825
111 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3865
112 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3825
113 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3785
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4085
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4885
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3885
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3755
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3915
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3915
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3825
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3825
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3735
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3755
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3765
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3735
23 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4070
24 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3870
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3785
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3895
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3885
25 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3870
26 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3740
27 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3740
28 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3900
29 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3900
30 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3790
31 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3810
32 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3780
33 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3810
34 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3720
35 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3740
36 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3750
37 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3790
38 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3740
39 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3790
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
40 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3770
41 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3770
42 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3880
43 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3870
44 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4100
45 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3910
46 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3910
47 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
48 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
49 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3940
50 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3940
51 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
52 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3850
53 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3820
54 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3850
55 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3760
56 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
57 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3790
58 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
59 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
60 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
61 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3810
62 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3830
63 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3920
64 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3910
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4095
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3895
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3885
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3915
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3915
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3815
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3835
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3805
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3825
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3765
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3765
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3775
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3825
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3775
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3745
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3795
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3845
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3915
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3905
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4080
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3880
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3870
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3900
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3900
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3800
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3820
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3790
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3750
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3750
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3760
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3760
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3830
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3780
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3830
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3900
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3890
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4120
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3920
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3910
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3940
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3940
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3840
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3860
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3830
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3790
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3790
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3800
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3800
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3870
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3820
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3870
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3940
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3810
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3810
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4010
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4010
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4110
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4110
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4110
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4110
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3980
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3880
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3980
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3830
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3780
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3780
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان 3820
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3890
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4020
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3970
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 4130
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4130
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران 4260
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران 3840
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران 3880
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس 3750
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 3910
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران 4040
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران 3990
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 4150
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین انبار اصفهان 5070
2 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان 4200
3 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 3880
4 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3860
5 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان 3860
6 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3860
7 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان 3850
8 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3850
9 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4080
12 3 رول 1 چین انبار اصفهان 4050
13 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4050
14 4 رول 1 چین انبار اصفهان 4050
15 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4050
16 5 رول 1 چین انبار اصفهان 4150
17 0.2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 0.22 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 0.35 رول 1 چین انبار تهران 4430
18 0.4 رول 1 چین انبار تهران 4220
19 0.45 رول 1 چین انبار تهران 3970
20 0.5 رول 1 چین انبار تهران 3900
21 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 3880
22 0.55 رول 1 چین انبار تهران 3880
23 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران 3880
24 0.6 رول 1 چین انبار تهران 3870
25 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران 3870
30 0.2 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
43 0.22 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
44 0.25 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
45 0.3 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
46 0.35 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
31 0.4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4090
32 0.45 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
33 0.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 3770
34 0.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
35 0.55 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
36 0.55 رول 1.25 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
37 0.6 رول 1 چین انبار بندرعباس 3740
38 0.6 رول 1.25 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
39 0.7 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
40 4 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
41 4 رول 1.25 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
42 5 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 0.7 رول 1 چین انبار تهران 3700
27 4 رول 1 چین انبار تهران 4070
28 4 رول 1.25 چین انبار تهران 4070
29 5 رول 1 چین انبار تهران 4170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.