قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه روی اندود

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه قیمت نمودار
1 0.38 رول 1000 روی اندود 4095
2 0.43 رول 1000 روی اندود 3990
3 0.45 رول 1000 روی اندود 3890
4 0.45 رول 1250 روی اندود 3890
5 0.48 رول 1000 روی اندود 3860
6 0.48 رول 1250 روی اندود 3820
7 0.58 رول 1000 روی اندود 3790
8 0.58 رول 1250 روی اندود 3790
9 0.68 رول 1000 روی اندود 3680
10 0.68 رول 1250 روی اندود 3680
11 0.78 رول 1000 روی اندود 3680
12 0.88 رول 1000 روی اندود 3680
13 0.88 رول 1250 روی اندود 3680
14 0.98 رول 1250 روی اندود 3690
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 3910
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 3910
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4185
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4115
3 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3945
4 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3945
5 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3935
6 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3915
7 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3895
8 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3895
9 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3915
10 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3895
11 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
12 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3865
13 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
14 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3845
15 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3795
16 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3795
17 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3795
18 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3795
19 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3795
20 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3795
21 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3795
22 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
25 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4190
26 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4120
27 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 3950
28 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3950
29 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
30 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3920
31 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 3900
32 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 3920
33 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3900
34 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 3850
35 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3870
36 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 3850
37 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3850
38 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 3800
39 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3800
40 1 رول 1 کاشان انبار تهران 3800
41 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3800
42 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 3800
43 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3800
44 2 رول 1 کاشان انبار تهران 3800
45 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 3910
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3790
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3780
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 3700
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3720
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3710
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3700
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3700
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3715
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3705
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3690
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3690
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3690
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3700
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3695
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3705
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3700
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3710
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3690
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3700
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3730
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3730
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3780
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3780
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3890
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3750
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3740
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3700
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3680
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3670
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3660
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3660
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3675
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3665
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3650
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3650
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3650
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3660
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3660
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3670
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3650
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3660
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3690
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3690
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3740
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3740
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3940
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3920
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3780
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3770
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3730
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3730
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3710
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3700
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3690
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3690
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3705
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3695
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3680
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3680
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3680
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3690
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3690
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3700
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3680
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3690
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3720
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3720
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3770
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3770
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3735
2 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3785
3 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
4 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3785
5 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
6 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان 3700
7 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3675
8 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3715
9 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان 3610
11 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان 3705
12 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3705
13 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3700
14 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3700
15 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3700
16 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3700
17 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3800
18 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3845
19 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3940
20 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3835
23 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 3745
24 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3785
25 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 3700
26 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 3660
27 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3665
28 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3705
29 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3705
30 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3710
31 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3685
32 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3700
33 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3700
34 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3700
35 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3700
36 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3700
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3700
38 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
39 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
40 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
41 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
42 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
43 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
44 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
45 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
46 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
47 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
48 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
49 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
50 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
52 1 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
53 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
54 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
55 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
56 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
57 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
58 2 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
59 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
60 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
61 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3840
62 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3700
63 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
64 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
65 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس 3680
66 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3680
67 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
68 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
69 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس 3610
70 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3580
71 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس 3600
72 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3600
73 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس 3600
74 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3615
75 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3615
77 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس 3615
78 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3615
79 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس 3615
80 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس 3830
81 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس 3780
82 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3950
83 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3840
84 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3700
85 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3750
86 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3700
87 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3680
88 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3700
89 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3700
90 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
91 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3630
92 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3580
93 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3600
94 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3600
95 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
96 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3615
97 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3620
98 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3615
99 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3615
100 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3615
101 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3615
102 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3780
103 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3765
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3755
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3700
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3725
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3695
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3685
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3685
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3700
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3715
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3670
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3670
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3665
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3665
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3675
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3685
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3675
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3675
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3945
23 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3930
24 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3750
25 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3740
26 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3685
27 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3685
28 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3710
29 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3700
30 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3660
31 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3660
32 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3685
33 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3675
34 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3655
35 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3655
36 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3650
37 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3650
38 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3660
39 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3670
40 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3660
41 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3660
42 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3690
43 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3690
44 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3970
45 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3790
46 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
47 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3725
48 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3725
49 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3740
50 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3740
51 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3700
52 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3700
53 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3715
54 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3740
55 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3695
56 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3695
57 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3690
58 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3690
59 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3700
60 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3710
61 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3700
62 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3700
63 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3730
64 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3945
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3755
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3785
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3735
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3705
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3695
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3700
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3690
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3680
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3680
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3685
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3685
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3695
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3695
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3695
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3685
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3695
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3725
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3725
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 3930
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3740
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3770
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3720
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3690
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3680
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3680
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3685
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3675
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3665
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3665
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3670
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3690
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3680
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3680
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3670
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3680
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3710
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3710
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3970
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3780
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3810
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3760
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3730
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3720
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3720
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3725
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3715
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3705
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3705
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3710
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3730
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3720
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3720
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3710
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3720
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3750
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3830
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3830
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3940
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3940
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3970
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3970
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3940
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3940
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3900
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3850
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3860
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3830
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3830
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3830
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3940
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3970
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران 3940
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 3940
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4560
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان 4370
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان 4330
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان 4160
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان 3730
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 3730
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3730
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 3880
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3880
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 3980
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3980
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران 3900
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران 3750
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران 3750
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران 3750
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 3750
19 2 رول 1 امارات انبار تهران 3880
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران 3880
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران 4000
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 4000
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس 4150
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس 3620
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس 3750
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس 3870
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس 3870
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس 4080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین انبار اصفهان 4750
2 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان 4150
3 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 3850
4 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3880
5 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان 3810
6 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3830
7 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان 3750
8 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3780
9 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3990
12 3 رول 1 چین انبار اصفهان 3870
13 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3870
14 4 رول 1 چین انبار اصفهان 3870
15 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3870
16 5 رول 1 چین انبار اصفهان 4020
17 0.2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
18 0.4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
22 0.55 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
23 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
24 0.6 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
25 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
26 0.7 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
27 4 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
28 4 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
29 5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
30 0.2 رول 1 چین انبار بندرعباس 4600
31 0.4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4030
32 0.45 رول 1 چین انبار بندرعباس 3790
33 0.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 3700
34 0.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3750
35 0.55 رول 1 چین انبار بندرعباس 3650
36 0.55 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3700
37 0.6 رول 1 چین انبار بندرعباس 3620
38 0.6 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3670
39 0.7 رول 1 چین انبار بندرعباس 3530
40 4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4030
41 4 رول 1.25 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
42 5 رول 1 چین انبار بندرعباس 3700
43 0.22 رول 1 چین انبار بندرعباس 4450
44 0.25 رول 1 چین انبار بندرعباس 4320
45 0.3 رول 1 چین انبار بندرعباس 4220
46 0.35 رول 1 چین انبار بندرعباس 4120
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.