قیمت پروفیل نیکان با ورق فولاد مبارکه

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت پروفیل نیکان ضخامت 1.5

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل نیکان ضخامت 2

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 5700
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 5700
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5700
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5600
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5580
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5600
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5590
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5580
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5600
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5580
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5580
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5580
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 5580
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5580
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5580
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5580
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5580
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5580
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5580
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5580
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5580
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 5580
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5580
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5580
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5580
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 5580
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 5580
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 5620
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 5580
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 5580
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 5580
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 5580
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل نیکان با ورق فولاد خوزستان

قیمت پروفیل نیکان ضخامت 2.2 با ورق فولاد خوزستان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 5600
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 5600
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5600
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5500
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5480
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 5500
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 5490
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5480
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5500
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 5480
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 5480
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5480
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5480
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5480
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5480
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5480
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5480
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5480
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 5480
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 5480
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 5480
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 5480
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5480
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5480
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5480
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل نیکان ضخامت 2.5

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 25*25 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 5470
2 قوطی 35*35 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 5450
3 قوطی 20*20 2.5 6 9 اصفهان/کارخانه 5470
4 قوطی 20*30 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 5460
5 قوطی 20*40 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 5450
6 قوطی 20*60 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5470
7 قوطی 30*30 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 5450
8 قوطی 30*40 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 5450
9 قوطی 30*50 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5450
10 قوطی 40*40 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5450
11 قوطی 40*60 2.5 6 32 اصفهان/کارخانه 5450
12 قوطی 40*80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 5450
13 قوطی 40*100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 5450
14 قوطی 50*50 2.5 6 22 اصفهان/کارخانه 5450
15 قوطی 60*60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 5450
16 قوطی 70*70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 5450
17 قوطی 90*90 2.5 6 42 اصفهان/کارخانه 5450
18 پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5450
19 پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5450
20 پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 5450
21 چهارچوب فلزی معمولی 2.5 6 30 اصفهان/کارخانه 5450
22 چهارچوب فلزی فرانسوی 2.5 6 31 اصفهان/کارخانه 5450
23 زهوار 2.5 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل نیکان ضخامت 3

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 5450
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 5450
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 5450
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 5450
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 5450
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 5450
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 5450
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 5450
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 5450
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 5450
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 5450
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 5450
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 5450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.