**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت لوله فولادی

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6650
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6650
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 6600
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6600
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6600
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 6600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6539
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6539
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6484
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6484
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6484
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6484
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6500
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6500
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6550
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 6550
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 6520
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6520
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6520
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 6520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6160
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6160
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 6070
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 6070
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6070
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 6070
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 6070
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 6070
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 6070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6130
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6130
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6090
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6090
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6090
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6090
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6090
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6090
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 5860
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 6000
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 5730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 9400
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 9400
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 9370
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 9370
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 9370
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 9370
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 9200
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 8950
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 8950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 5250
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 5250
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 5250
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 5250
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 5250
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 5250
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 5250
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9110
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9110
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9000
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9000
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9000
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 61710
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 61710
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 61710
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 61710
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 61710
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 61710
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله فولادی

انتقال نفت و گاز به وسیله لوله های فولادی نسبت به وسایل دیگر صرفه اقتصادی بهتر، سرعت بیشتر و ایمنی بالاتری دارد. با افزایش کیفیت و استحکام لوله ها حجم زیادی از مواد را می توان در زمان کمتری انتقال داد. هزینه زیادی صرف خرید لوله فولادی و اجرای خطوط انتقال می شود لذا ضروری است در رابطه با کیفیت لوله و چگونگی ساخت پیش از خرید اطلاعات زیادی کسب گردد.

به طور کلی لوله استوانه ای توخالی بوده که جهت انتقال مواد قابل جریان مانند مایعات، گازها و سایر سیالات به کار گرفته می شود. در مسیرهای کوتاه با شرایط خاص برای انتقال جامدات نیر استفاده می گردد و از جنس های متفاوتی مانند فولاد، چدن، بتن، فایبرگلاس، پلی اتیلن و … ساخته می شود.

از نظر نحوه ساخت لوله های فولادی به دو دسته لوله بدون درز و درزدار تقسیم بندی می شوند به طوری که لوله های بدون درز از شمش با مقطع دایره یا مربع مستطیل تولید گردیده و نسبت به لوله جوشی از استحکام بیشتری برخوردار است. این لوله ها در صنعت با نام لوله مانیسمان نیز شناخته می شوند. لوله های جوشی از ورق فولادی یا کلاف در کارخانجات تولید گردیده و به دو دسته درز مستقیم ( لوله درزدار ) و اسپیرال تقسیم می شوند.

از لحاظ تحمل فشاری لوله های فولادی برای هر لوله با قطر اسمی مشخص، وزن مشخصی را به صورت استاندارد تعریف کرده اند و برای فشارهای کاری معینی استفاده می نمایند. لوله های موجود در بازار دارای مشخصات ابعادی مختلفی بوده که پیش از خرید لازم است به آن دقت نمایید. به طور کلی از قطرهای 12 اینچ و پایین تر قطر اسمی و قطر خارجی لوله ها یکسان نبوده و قطر خارجی بیشتر از قطر اسمی می باشد ولی از قطر 14 اینچ به بالا قطر خارجی لوله ها با قطر اسمی آن ها برابر است.

چنانچه قصد خرید این محصول را دارید برای اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با کارشناسان فروش مرکزآهن تماس حاصل فرمایید.

بهترین لوله های گازی متعلق به چه شرکتی است؟

لوله های گازی با تنوع بالا در بازار موجو است. اما بهترین کیفیت از این لوله ها لوله های گازی سپاهان و کچو می باشند که مرکز اهن نمایندگی فروش این دو محصول را داشته و آن را با قیمت کارخانه برای شما تهیه می کند

چطور از کیفیت محصول اطمینان پیدا کنیم؟

شما میتوانید پس از خرید سرتیفیکیت محصول را دریافت نمایید. همچنین می توانید پیش از خرید نمونه این محصول را تحت آزمایش قرار دهید

خرید و بارگیری لوله های گاری به چه صورت است؟

پس از صدور فاکتور و دریافت مبلغ محصول توسط باربری مرکزآهن برای شما ارسال میگردد

هیچ محصولی یافت نشد.