لوله

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3235
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3235
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3203
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3203
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3203
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3203
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3170
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3170
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3137
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3137
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3137
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3137
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3110
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3110
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3090
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3090
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3090
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3180
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3180
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3160
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3160
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3160
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3160
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3220
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3220
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 3200
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3200
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3200
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 3200
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 3200
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 3200
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 3200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3033
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3033
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی(داربستی)

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (2) 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
2 لوله (2.5) 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
3 لوله (3) 1 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
4 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3130
5 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 2910
6 لوله (4) 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
7 لوله (6) 2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
8 لوله 2-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
9 لوله 3 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
10 لوله 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
11 لوله 2.5 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
12 لوله 6 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
13 لوله 8 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
14 لوله درجه 2 مختلف مختلف انبار اصفهان 6 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 4460
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 4460
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 4460
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 4460
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 4460
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 4460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 4410
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 4410
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 4410
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 2550
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 2550
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 2550
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 2550
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 2550
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 2380
7 لوله (درجه 2) 2.5 7 انباراصفهان 6 2330
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله ERW

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله ERW 6 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
2 لوله ERW 6 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
3 لوله ERW 6 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
4 لوله ERW 6 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
5 لوله ERW 6 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
6 لوله ERW 8 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
7 لوله ERW 8 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
8 لوله ERW 8 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
9 لوله ERW 8 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
10 لوله ERW 8 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
11 لوله ERW 10 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
12 لوله ERW 10 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
13 لوله ERW 10 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
14 لوله ERW 10 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
15 لوله ERW 10 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
16 لوله ERW 12 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
17 لوله ERW 12 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
18 لوله ERW 12 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
19 لوله ERW 12 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
20 لوله ERW 12 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
21 لوله ERW 14 4 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
22 لوله ERW 14 5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
23 لوله ERW 14 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
24 لوله ERW 14 8 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
25 لوله ERW 14 10 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله SAW

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله اسپیرال 16 4.5 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
2 لوله اسپیرال 16 6 اصفهان/کارخانه 6 تماس بگیرید
3 لوله اسپیرال 16 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
4 لوله اسپیرال 18 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
5 لوله اسپیرال 20 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
6 لوله اسپیرال 24 6 اصفهان/کارخانه 12 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.