0
مرکزآهنقیمت لوله
لوله صنعتی ضخامت 2
لوله صنعتی ضخامت 2
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۰۱:۰۱
نام محصولقطر(mm)قطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.34"2633.6کارخانه اصفهان
افزایش 460 تومان 36,240
3,262
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.73/4"267.8کارخانه اصفهان
افزایش 460 تومان 36,240
3,262
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.41"269.8کارخانه اصفهان
افزایش 460 تومان 36,240
3,262
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.31 1/2"2614.2کارخانه اصفهان
افزایش 460 تومان 36,240
3,262
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.322617.7کارخانه اصفهان
افزایش 460 تومان 36,240
3,262
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 73 میلیمتر732.52621.5کارخانه اصفهان
افزایش 460 تومان 36,240
3,262
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.93"2626.1کارخانه اصفهان
افزایش 460 تومان 36,240
3,262
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.63 1/2"2629.9کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.35"2641.54کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 21.3 میلیمتر21.31/2"266.2کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
لوله صنعتی ضخامت 2/5
لوله صنعتی ضخامت 2/5
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۰۱:۰۱
نام محصولقطر(mm)قطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.34"2.5642کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.73/4"2.569.8کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.41"2.5612.3کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر42.21 1/4"2.5615.5کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.31 1/2"2.5617.8کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.32"2.5622.2کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 73 میلیمتر732.5"2.5626.8کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.93"2.5632.6کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.63 1/2"2.5637.34کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
لوله صنعتی ضخامت 2.5 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.35"2.5652کارخانه اصفهان
تماس بگیرید
-
لوله صنعتی ضخامت 3
لوله صنعتی ضخامت 3
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۰۱:۰۱
نام محصولقطر(mm)قطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 114.3 میلیمتر114.34"3650.4کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 26.7 میلیمتر26.73/4"3611.9کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 33.4 میلیمتر33.41"3614.7کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 42.2 میلیمتر42.21 1/4"3618.6کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 48.3 میلیمتر48.31 1/2"3621.3کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 60.3 میلیمتر60.32"3626.5کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 73 میلیمتر732.5"3632.2کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 88.9 میلیمتر88.93"3639.2کارخانه اصفهان
افزایش 920 تومان 35,780
3,220
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 101.6 میلیمتر101.63 1/2"3644.8-
تماس بگیرید
-
لوله صنعتی ضخامت 3 میلیمتر قطر 141.3 میلیمتر141.35"3662.3-
تماس بگیرید
-
لوله صنعتی کچو 2
لوله صنعتی کچو 2
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۰۹:۰۱
نام محصولقطر (inch)قطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1 اینچ133.4269.6کارخانه کچو
ثابت34,860
3,137
لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/2 1 اینچ1 1/248.32614کارخانه کچو
ثابت34,860
3,137
لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 1/2 1 اینچ1 1/248.32.2615.2کارخانه کچو
ثابت33,950
3,056
لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ1 1/442.22612.2کارخانه کچو
ثابت34,860
3,137
لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 1/4 1 اینچ1 1/442.22.2613.2کارخانه کچو
ثابت33,950
3,056
لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 2 اینچ260.32617.7کارخانه کچو
ثابت34,860
3,137
لوله صنعتی کچو ضخامت 2.2 میلیمتر قطر 2 اینچ260.32.2620.45کارخانه کچو
ثابت33,950
3,056
لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 3 اینچ388.92626.1کارخانه کچو
ثابت34,860
3,137
لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 3/4 اینچ3/426.7267.8کارخانه کچو
ثابت34,860
3,137
لوله صنعتی کچو ضخامت 2 میلیمتر قطر 4 اینچ4114.32633.7کارخانه کچو
ثابت34,860
3,137
لوله صنعتی یاران
لوله صنعتی یاران
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۰۱:۰۱
نام محصولضخامت(mm)قطر(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13 میلیمتر یاران21363.29کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 13.5 میلیمتر یاران213.563.44کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14 میلیمتر یاران21463.59کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 14.5 میلیمتر یاران214.563.73کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 15 میلیمتر یاران21563.89کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 16 میلیمتر یاران21664.18کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 17.2 میلیمتر یاران217.264.54کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 18 میلیمتر یاران21864.78کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 19 میلیمتر یاران21965کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله صنعتی ضخامت 2 میلیمتر قطر 20 میلیمتر یاران22065.4کارخانه تهران
ثابت37,591
3,383
لوله داربستی اصفهان
لوله داربستی اصفهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۰۱:۰۱
نام محصولقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)نوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی1 1/2"2614.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم
افزایش 195 تومان 36,425
3,278
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی1 1/2"2.5617.75ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم
افزایش 195 تومان 36,425
3,278
لوله 5 داربستی 16 کیلویی1 1/2"2.2616ورق فولاد اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی1 1/2"2.5617.75ورق فولاد اهوازکیلوگرم
تماس بگیرید
-
لوله داربست تهران شرق
لوله داربست تهران شرق
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۱:۰۱
نام محصولقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)نوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی تهران شرق1 1/2"2614.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم
کاهش 915 تومان 37,615
3,385
لوله 5 داربستی 17.75 کیلویی تهران شرق1 1/2"2.5617.75ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم
کاهش 915 تومان 37,615
3,385
لوله داربستی صابری
لوله داربستی صابری
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۸۱۱:۰۱
نام محصولقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)نوعواحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله 2 داربستی 14.5 کیلویی صابری1 1/2"2614.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرمکارخانه تهران
ثابت38,530
3,468
لوله 2.5 داربستی 17.5 کیلویی صابری1 1/2"2.5617.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرمکارخانه تهران
ثابت38,530
3,468
لوله داربست جهان
لوله داربست جهان
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۷۱۱:۰۱
نام محصولقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)نوعواحدمحل بارگیریقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی جهان1 1/2"2614.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرمکارخانه تهران
ثابت35,780
3,220
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی جهان1 1/2"2.5617.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرمکارخانه تهران
ثابت35,700
3,213
لوله داربست صدرا
لوله داربست صدرا
به روز رسانی:۱۴۰۲/۰۱/۰۷۱۱:۰۱
نام محصولقطر (inch)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)نوعواحدقیمت تومان ارزش افزودهنمودارخرید
لوله 5 داربستی 14.5 کیلویی صدرا1 1/2"2614.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم
ثابت35,305
3,177
لوله 5 داربستی 17.5 کیلویی صدرا1 1/2"2.5617.5ورق فولاد مبارکه اصفهانکیلوگرم
ثابت35,305
3,177

سوالات متداول

لیست قیمت لوله فولادی را از کجا مشاهده کنیم؟

مرکزآهن قیمت انواع لوله فولادی فلزی را به صورت روزانه را در سایت، اپلیکیشن و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر میکند.

فروش ویژه لوله آهنی در چه روز هایی اعلام می شود؟

مرکزآهن نماینده فروش لوله فولادی فلزی آهنی تمامی کارخانهجات لوله در ایران به صورت روزانه قیمت انواع لوله فولادی را در سایت و شبکه های اجتماعی مرکزآهن منتشر می کند.جهت خرید لوله تماس بگیرید.

اطلاعات بیشتر

قیمت لوله

لوله فولادی یکی از مقاطع مهم و کاربردی در صنعت ساختمان و دیگر صنایع است؛ این مقاطع به طور کلی برای انتقال انواع سیالات، مایعات و گاز‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارخانه‌های متعددی در سراسر ایران به تولید انواع متنوع لوله با کیفیت، سایز و جنس‌های مختلف مشغول هستند. مرکزآهن به عنوان یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان لوله در ایران قادر است لوله فلزی درسایزهای مختلف و کاربردهای متنوع را برای مشتریان خود با آخرین قیمت روز تهیه نماید. کاربران گرامی می‌توانند قیمت لوله فولادی را در جداول زیر مشاهده و سپس از طریق وبسایت برای خرید آسان اقدام کنند.

 قیمت لوله فولادی

عوامل مختلفی مانند سایز لوله، ضخامت آن، کیفیت ورق‌ها، کارخانه تولید کننده و نوسان ارز می تواند قیمت لوله‌های فولادی را دستخوش تغییر سازد. به طور مثال قیمت لوله فلزی تولید شده با ورق فولاد مبارکه به دلیل کیفیت ورق این کارخانه بالاتر از دیگر انواع لوله است. نکته‌ای که در زمان خرید این مقاطع از اهمیت بالایی برخوردار است کاربرد هر نوع لوله در صنعت است. بعضی از لوله‌های فولادی برای آبرسانی منازل مورد استفاده قرار می‌گیرند در صورتی که لوله‌‌های سایز بزرگ بیشتر برای صنایع بزرگ و جابه‌جایی کاز، نفت و ... کاربرد دارند. برای اطلاع از قیمت روز لوله فولادی حتما نوع کالای مورد نیاز را بررسی کنید و سپس برای محاسبه هزینه اقدام کنید.

قیمت لوله

قیمت لوله فلزی

افرادی که قصد خرید لوله‌ را دارند نیازمند اطلاع دقیق از قیمت روزانه لوله آهنی در زمان تکمیل خرید هستند. شرکت مرکزآهن در اصفهان قادر است این اطلاعات را روزانه به صورت رایگان در اختیار شما قرار دهد. تیم خبره کارشناسان واحد لوله و پروفیل پس از بررسی‌های دقیق بازار، وقایای سیاسی و اقتصادی روز، قیمت ارز ، دلار و غیره قادر به ارائه قیمت دقیق لوله فولادی سایز بالا و پایین هستند. شما همچنین می‌توانید قیمت به روز لوله فلزی و قیمت لوله آب فلزی 1/2 را از شماره‌های درج شده در سایت استعلام نمایید.

قیمت لوله آهنی

قیمت لوله آهنی سیاه به صورت روزانه برای هر کیلوگرم کالا با توجه به نوع محصول اعلام می‌گردد. با توجه به این موضوع کاربرانی که قصد خرید شاخه‌ای لوله آهنی را دارند باید قیمت را در وزن مقطع ضرب کنند. همچنین توجه داشته باشید که همواره میزان 9% ارزش افزوده به خرید شما اضافه خواهد شد. در صورتی که نمی‌خواهید به صورت دستی هزینه‌های خود را محاسبه کنید، می‌توانید از تیم ما درخواست پیش فاکتور بکنید تا از وزن و قیمت لوله آهنی اطلاع پیدا کنید. تمام هزینه‌ها در پیش فاکتور برای شما محاسبه می‌شود. قیمت انواع لوله آهنی داربست، صنعتی، توکار و غیره را در لیست قیمت لوله سیاه بررسی کنید.

نحوه خرید لوله

نحوه خرید لوله

برای خرید لوله فلزی باید از طریق سایت‌های قابل اعتماد اقدام کنید تا مطمئن باشید کالای دریافتی از کیفیت بالا برخوردار است. مرکزآهن با بیشت از سی سال تجربه امکان خرید لوله فولادی در تمام سایزها به صورت خرده و عمده را فراهم کرده است. برای استفاده از خدمات این مجموعه و خرید بهترین لوله فولادی کافیست از طریق وبسایت، اپلیکیشن یا شماره‌ تلفن اقدام کنید.

همچنین میتوانید قیمت دیگر لوله ها را در سایت زیر مشاهده کنید:

قیمت لوله داربست

قیمت لوله مانیسمان

قیمت لوله گاز

قیمت لوله صنعتی

قیمت لوله فولادی سایز بالا

هرچقدر سایز لوله بیشتر باشد، وزن لوله هم بالاتر می‌رود و قیمت لوله را تا حد زیادی، افزایش خواهد داد. جهت استعلام قیمت و خرید لوله‌های فولادی، می‌توانید با شماره‌های درج شده در سایت تماس بگیرید. لوله‌ فلزی بزرگ برای جا بجایی سیالاتی از جمله نفت، گاز شهری، آب رسانی کشاورزی استفاده می‌شود. برای دریافت راهنمایی در خصوص خرید لوله می‌توانید از بخش مشاوره رایگان سایت استفاده کنید. با مرکزآهن بهترین قیمت لوله فلزی را دریافت و در کمترین زمان مقاطع فولادی خود را تحویل بگیرید.

پر فروش ترین ضخامت های لوله

لوله‌های فولادی با ضخامت‌های مختلف تولید می‌شوند و مصرف کننده‌ متناسب با نیاز پروژه‌ خود می تواند بهترین ضخامت را انتخاب نماید. در ادامه این مطلب، ضمن معرفی ضخامت‌های پرفروش، قیمت آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد:

قیمت لوله 20 اینچ

لوله‌های 20 اینچی اغلب برای موارد ساخت و ساز، جهت انتقال گاز و مایع مورد استفاده قرار می‌گیرند. شما می‌توانید قیمت لوله 20 اینچ را در سایت مرکزآهن مشاهده نمایید.

قیمت لوله 2 اینچ

عوامل مختلفی می‌تواند قیمت‌های لوله آهنی را تحت تاثیر قرار دهد؛ از جمله این عوامل، نرخ دلار، اخبار سیاسی و تحولات اقتصادی از جمله این عوامل می‌باشد. کارشناسان مرکز آهن در بخش پشتیبانی، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با انواع لوله با ضخامت‌های مختلف مثل قیمت لوله 2 اینچ هستند.

قیمت لوله 4 اینچ

لوله‌های 4 اینچی اغلب در صنایع کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر آن جهت جابجایی مواد نفتی و انواع گازها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این لوله‌ها با شرایط آب و هوایی معتدل و مرطوب سازگار هستند؛ مواد نفتی و انواع گازها در هر مسافتی توسط این لوله‌ها حمل می‌شوند. برای خرید لوله 4 اینچی، کافیست با شماره‌های درج شده در سایت مرکزآهن تماس بگیرید.

قیمت لوله 6 اینچ

لوله‌های 6 اینچی نیز مانند لوله‌های 4 اینچی قابلیت جابجایی مواد نفتی و مواد گازی را دارند. وزن تقریبی این لوله‌ها از 5 KG شروع می‌شود. طول آن‌ها به 6 متر می‌رسد اما طویل‌تر از این طول جهت مصارف خاص نیز تولید می‌شود. قیمت بروز لوله 6 اینچ را از سایت مرکزآهن استعلام بگیرید.

قیمت لوله 5 اینچ

وزن هر شاخه لوله‌های 5 اینچی به 100 کیلوگرم می‌رسد. در برابر گرما و خوردگی انواع مواد، مقاومت بسیار بالایی از خود نشان می‌دهند. طول لوله‌های 5 اینچی، به 6 متر می‌رسد و وزن هرکدام از شاخه های آن حدود 80 KG است. این لوله‌ها قابلیت جوشکاری بسیار عالی داشته و تحت عنوان فولادهای کم آلیاژ پر استحکام از آن‌ها یاد می‌شود. مرکزآهن قادر است قیمت انواع لوله مانند قیمت لوله سیاه سپاهان، لوله 5 اینچ با انواع ضخامت‌ها را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

اطلاعات بیشتر
نکاتی ک پیش از خرید لوله فولادی باید بدانید