**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

خط تولید لوله های بدون درز

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام قوطی پروفیل و لوله بپیوندید

قیمت لوله فولادی

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6550
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6550
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 6496
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6496
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6496
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 6496
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6420
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6420
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6365
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6365
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6365
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6365
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6380
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6380
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6330
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6330
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6330
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6330
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6500
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 6500
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 6450
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6450
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6450
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 6450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6130
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6130
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 6110
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 6110
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6110
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 6110
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 6110
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 6110
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 6110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5760
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 تماس بگیرید
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 5950
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 5750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 10500
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 10500
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 10450
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 10450
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 10450
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 10450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 8500
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 8500
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 8500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 4350
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 4350
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 4350
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 4350
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 4350
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 4350
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 4350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 7480
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 7480
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 7380
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 7380
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 7380
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 7380
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 50000
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 50000
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 50000
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 50000
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 50000
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 50000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.