قیمت لوله فولادی

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3989
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3989
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3957
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 3957
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 3957
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3957
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3815
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3815
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3782
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3810
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3810
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3790
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3970
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3970
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3940
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 3940
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 3940
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3940
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3635
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3635
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 3615
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3615
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3615
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 3615
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 3615
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 3615
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 3615
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3625
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3625
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3595
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3595
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3595
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3595
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3595
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3595
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3595
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 تماس بگیرید
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 3750
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 3750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 5400
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 5400
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 5400
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 5400
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 5400
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 5400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5350
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 5350
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 5350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 3150
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 3150
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 3050
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 3050
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 3050
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 3050
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 3050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4021
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4021
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 3755
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 3755
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 3722
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 3702
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 24572
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 24572
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 24572
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 24572
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 24572
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 24572
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.