همراهان گرامی به علت نوسانات لحظه ای بازار ، جهت دریافت قیمت نهایی محصولات ، با دفتر فروش تماس حاصل فرمائید

شماره تماس 35155-031

قیمت لوله فولادی

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6660
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6660
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 6630
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6630
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6630
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 6630
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6465
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6465
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6410
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6410
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6410
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6410
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 6450
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6400
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6400
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 6400
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 6400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6650
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 6650
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 6620
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 6620
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 6620
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 6620
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6490
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 6490
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 6470
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 6470
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 6470
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 6470
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 6470
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 6470
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 6470
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6305
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6305
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6275
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6275
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6275
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6275
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6275
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6275
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 6275
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 تماس بگیرید
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 6270
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 5920
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 8500
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 8500
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 8500
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 8500
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 8500
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 8500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 8450
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 8450
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 8450
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 5200
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 5200
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 5200
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 5200
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 5200
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 5200
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 5200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 10400
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 10400
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9470
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9470
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9420
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 9420
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 53000
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 53000
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 53000
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 53000
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 53000
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 53000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.