**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

قیمت لوله فولادی

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 5810
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 5810
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 5755
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 5755
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 5755
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 5755
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 5680
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 5680
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5625
4 لوله گاز سپاهان "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5625
5 لوله گاز سپاهان "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5625
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 5625
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 5570
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 5570
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5350
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5350
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5350
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 5350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 5760
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 5760
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 5720
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 5720
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 5720
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 5720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 5000
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 5000
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 4980
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 4980
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 4980
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 4980
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 4980
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 4980
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 4980
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5055
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5055
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5020
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5020
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5020
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5020
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5020
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5020
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 5020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل نوع ورق وزن (کیلوگرم) طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد اهواز 16 6 تماس بگیرید
2 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 14.5 6 4970
3 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان ورق فولاد مبارکه اصفهان 17.5 6 4850
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 7800
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 7800
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 7800
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 7800
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 7800
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 7800
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 7750
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 7750
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 7750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 4650
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 4650
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 4650
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 4650
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 4650
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 4650
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 4650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8300
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8300
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8300
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8300
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8300
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 8300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 51200
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 51200
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 51200
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 51200
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 51200
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 51200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.