قیمت لوله فولادی

لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3736
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3736
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3704
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3704
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3704
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3704
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3671
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3671
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3638
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3630
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3630
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3610
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3700
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3700
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3670
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3670
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3670
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3200
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3200
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 3180
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3180
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3180
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 3180
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 3180
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 3180
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 3180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3535
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3535
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3503
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (2) 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
2 لوله (2.5) 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
3 لوله (3) 1 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
4 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3180
5 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3070
6 لوله (4) 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
7 لوله (6) 2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
8 لوله 2-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
9 لوله 3 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
10 لوله 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
11 لوله 2.5 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
12 لوله 6 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
13 لوله 8 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
14 لوله درجه 2 مختلف مختلف انبار اصفهان 6 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 5140
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 5140
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 5140
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 5140
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 5140
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 5140
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 5090
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 5090
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 5090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 2850
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 2850
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 2850
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 2850
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 2850
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 2850
7 لوله (درجه 2) 2-1/2 7 انباراصفهان 6 2630
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4550
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4550
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4130
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4130
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4220
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4220
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 14500
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 14500
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 14500
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 14500
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 14000
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 14000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.