لوله گاز توکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3355
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3355
3 لوله گاز سپاهان 1 2 کارخانه اصفهان 6 3325
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3325
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3325
6 لوله گاز سپاهان 2 2 کارخانه اصفهان 6 3325
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار سپاهان

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز سپاهان 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3290
2 لوله گاز سپاهان 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3290
3 لوله گاز سپاهان 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
4 لوله گاز سپاهان 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
5 لوله گاز سپاهان 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
6 لوله گاز سپاهان 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3260
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز روکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3250
2 لوله گاز کچو 3/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3250
3 لوله گاز کچو 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
6 لوله گاز کچو 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3220
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گاز توکار کچو

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3320
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 3320
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 3300
4 لوله گاز کچو 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3300
5 لوله گاز کچو 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3300
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 3300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3190
2 لوله صنعتی 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 3190
3 لوله صنعتی 1 2 کارخانه اصفهان 6 3170
4 لوله صنعتی 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 3170
5 لوله صنعتی 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3170
6 لوله صنعتی 2 2 کارخانه اصفهان 6 3170
7 لوله صنعتی 2.5 2 کارخانه اصفهان 6 3170
8 لوله صنعتی 3 2 کارخانه اصفهان 6 3170
9 لوله صنعتی 4 2 کارخانه اصفهان 6 3170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله صنعتی ضخامت 2.5 و 3

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله صنعتی 1.2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3153
2 لوله صنعتی 3/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3153
3 لوله صنعتی 1 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3125
4 لوله صنعتی 1-1/4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3125
5 لوله صنعتی 1-1/2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3125
6 لوله صنعتی 2 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3125
7 لوله صنعتی 2.5 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3125
8 لوله صنعتی 3 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3125
9 لوله صنعتی 4 2/5،3 کارخانه اصفهان 6 3125
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله داربستی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (2) 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
2 لوله (2.5) 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
3 لوله (3) 1 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
4 لوله (5) 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 3090
5 لوله (5) 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 3000
6 لوله (4) 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
7 لوله (6) 2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
8 لوله 2-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
9 لوله 3 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
10 لوله 2 2.5 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
11 لوله 2.5 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
12 لوله 6 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
13 لوله 8 3 کارخانه اصفهان 6 تماس بگیرید
14 لوله درجه 2 مختلف مختلف انبار اصفهان 6 تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه ضخامت 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1.2 2 کارخانه اصفهان 6 4820
2 لوله گالوانیزه 3/4 2 کارخانه اصفهان 6 4820
3 لوله گالوانیزه 1 2 کارخانه اصفهان 6 4820
4 لوله گالوانیزه 1-1/4 2 کارخانه اصفهان 6 4820
5 لوله گالوانیزه 1-1/2 2 کارخانه اصفهان 6 4820
6 لوله گالوانیزه 2 2 کارخانه اصفهان 6 4820
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله گالوانیزه ضخامت 2.5

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گالوانیزه 1 2.5 کارخانه اصفهان 6 4770
2 لوله گالوانیزه 1-1/4 2.5 کارخانه اصفهان 6 4770
3 لوله گالوانیزه 1-1/2 2.5 کارخانه اصفهان 6 4770
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


لوله درجه 2

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله (درجه 2) 1/2 2 انباراصفهان 6 2650
2 لوله (درجه 2) 3/4 2.5 انباراصفهان 6 2650
3 لوله (درجه 2) 1 3 انباراصفهان 6 2650
4 لوله (درجه 2) 1-1/4 4 انباراصفهان 6 2650
5 لوله (درجه 2) 1-1/2 5 انباراصفهان 6 2650
6 لوله (درجه 2) 2 6 انباراصفهان 6 2650
7 لوله (درجه 2) 2.5 7 انباراصفهان 6 2430
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله مبلی

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله مبلی 10 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4390
2 لوله مبلی 12 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4390
3 لوله مبلی 13 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 3970
4 لوله مبلی 15 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 3970
5 لوله مبلی 16 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4050
6 لوله مبلی 18-60 0/7-1/5 کارخانه تهران 6 4050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت لوله استیل

ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحویل طول(m) قیمت نمودار
1 لوله استیل 1.2 1.25 کارخانه تهران 6 14800
2 لوله استیل 3.4 1.5 کارخانه تهران 6 14800
3 لوله استیل 1 2 کارخانه تهران 6 14300
4 لوله استیل 1-1/4 2 کارخانه تهران 6 14300
5 لوله استیل 1-1/2 2 کارخانه تهران 6 14300
6 لوله استیل 2 2 کارخانه تهران 6 14300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.