ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 3430
2 مش 6ساده 15*15 3430
3 مش 6ساده 20*20 3430
4 مش 6ساده 25*25 3430
5 مش 6ساده 30*30 3430
6 مش 8ساده 10*10 3510
7 مش 8ساده 15*15 3510
8 مش 8ساده 20*20 3510
9 مش 8ساده 25*25 3510
10 مش 8ساده 30*30 3510
11 مش 8آجدار 10*10 3100
12 مش 8آجدار 15*15 3100
13 مش 8آجدار 20*20 3100
14 مش 8آجدار 25*25 3100
15 مش 8آجدار 30*30 3100
16 مش 10آجدار 10*10 3030
17 مش 10آجدار 15*15 3030
18 مش 10آجدار 20*20 3030
19 مش 10آجدار 25*25 3030
20 مش 10آجدار 30*30 3030
21 مش 12آجدار 10*10 3140
22 مش 12آجدار 15*15 3140
23 مش 12آجدار 20*20 3140
24 مش 12آجدار 25*25 3140
25 مش 12آجدار 30*30 3140
26 مش 14آجدار 10*10 3220
27 مش 14آجدار 15*15 3220
28 مش 14آجدار 20*20 3220
29 مش 14آجدار 25*25 3220
30 مش 14آجدار 30*30 3220
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.