ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 4100
2 مش 6ساده 15*15 4100
3 مش 6ساده 20*20 4100
4 مش 6ساده 25*25 4100
5 مش 6ساده 30*30 4100
6 مش 8ساده 10*10 4100
7 مش 8ساده 15*15 4100
8 مش 8ساده 20*20 4100
9 مش 8ساده 25*25 4100
10 مش 8ساده 30*30 4100
11 مش 8آجدار 10*10 3810
12 مش 8آجدار 15*15 3810
13 مش 8آجدار 20*20 3810
14 مش 8آجدار 25*25 3810
15 مش 8آجدار 30*30 3810
16 مش 10آجدار 10*10 3770
17 مش 10آجدار 15*15 3770
18 مش 10آجدار 20*20 3770
19 مش 10آجدار 25*25 3770
20 مش 10آجدار 30*30 3770
21 مش 12آجدار 10*10 3860
22 مش 12آجدار 15*15 3860
23 مش 12آجدار 20*20 3860
24 مش 12آجدار 25*25 3860
25 مش 12آجدار 30*30 3860
26 مش 14آجدار 10*10 3910
27 مش 14آجدار 15*15 3910
28 مش 14آجدار 20*20 3910
29 مش 14آجدار 25*25 3910
30 مش 14آجدار 30*30 3910
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.