قیمت توری مش

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 4460
2 مش 6ساده 15*15 4460
3 مش 6ساده 20*20 4460
4 مش 6ساده 25*25 4460
5 مش 6ساده 30*30 4460
6 مش 8ساده 10*10 4500
7 مش 8ساده 15*15 4500
8 مش 8ساده 20*20 4500
9 مش 8ساده 25*25 4500
10 مش 8ساده 30*30 4500
11 مش 8آجدار 10*10 4090
12 مش 8آجدار 15*15 4090
13 مش 8آجدار 20*20 4090
14 مش 8آجدار 25*25 4090
15 مش 8آجدار 30*30 4090
16 مش 10آجدار 10*10 3990
17 مش 10آجدار 15*15 3990
18 مش 10آجدار 20*20 3990
19 مش 10آجدار 25*25 3990
20 مش 10آجدار 30*30 3990
21 مش 12آجدار 10*10 4190
22 مش 12آجدار 15*15 4190
23 مش 12آجدار 20*20 4190
24 مش 12آجدار 25*25 4190
25 مش 12آجدار 30*30 4190
26 مش 14آجدار 10*10 4290
27 مش 14آجدار 15*15 4290
28 مش 14آجدار 20*20 4290
29 مش 14آجدار 25*25 4290
30 مش 14آجدار 30*30 4290
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.