قیمت توری مش

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 6000
2 مش 6ساده 15*15 6000
3 مش 6ساده 20*20 6000
4 مش 6ساده 25*25 6000
5 مش 6ساده 30*30 6000
6 مش 8ساده 10*10 6300
7 مش 8ساده 15*15 6300
8 مش 8ساده 20*20 6300
9 مش 8ساده 25*25 6300
10 مش 8ساده 30*30 6300
11 مش 8آجدار 10*10 5250
12 مش 8آجدار 15*15 5250
13 مش 8آجدار 20*20 5250
14 مش 8آجدار 25*25 5250
15 مش 8آجدار 30*30 5250
16 مش 10آجدار 10*10 5100
17 مش 10آجدار 15*15 5100
18 مش 10آجدار 20*20 5100
19 مش 10آجدار 25*25 5100
20 مش 10آجدار 30*30 5100
21 مش 12آجدار 10*10 5300
22 مش 12آجدار 15*15 5300
23 مش 12آجدار 20*20 5300
24 مش 12آجدار 25*25 5300
25 مش 12آجدار 30*30 5300
26 مش 14آجدار 10*10 5400
27 مش 14آجدار 15*15 5400
28 مش 14آجدار 20*20 5400
29 مش 14آجدار 25*25 5400
30 مش 14آجدار 30*30 5400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.