قیمت توری مش

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 6090
2 مش 6ساده 15*15 6090
3 مش 6ساده 20*20 6090
4 مش 6ساده 25*25 6090
5 مش 6ساده 30*30 6090
6 مش 8ساده 10*10 5490
7 مش 8ساده 15*15 5490
8 مش 8ساده 20*20 5490
9 مش 8ساده 25*25 5490
10 مش 8ساده 30*30 5490
11 مش 8آجدار 10*10 6390
12 مش 8آجدار 15*15 6390
13 مش 8آجدار 20*20 6390
14 مش 8آجدار 25*25 6390
15 مش 8آجدار 30*30 6390
16 مش 10آجدار 10*10 5390
17 مش 10آجدار 15*15 5390
18 مش 10آجدار 20*20 5390
19 مش 10آجدار 25*25 5390
20 مش 10آجدار 30*30 5390
21 مش 12آجدار 10*10 5540
22 مش 12آجدار 15*15 5540
23 مش 12آجدار 20*20 5540
24 مش 12آجدار 25*25 5540
25 مش 12آجدار 30*30 5540
26 مش 14آجدار 10*10 5640
27 مش 14آجدار 15*15 5640
28 مش 14آجدار 20*20 5640
29 مش 14آجدار 25*25 5640
30 مش 14آجدار 30*30 5640
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.