قیمت توری مش

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام سایز چشمه قیمت نمودار
1 مش 6ساده 10*10 5060
2 مش 6ساده 15*15 5060
3 مش 6ساده 20*20 5060
4 مش 6ساده 25*25 5060
5 مش 6ساده 30*30 5060
6 مش 8ساده 10*10 5110
7 مش 8ساده 15*15 5110
8 مش 8ساده 20*20 5110
9 مش 8ساده 25*25 5110
10 مش 8ساده 30*30 5110
11 مش 8آجدار 10*10 4800
12 مش 8آجدار 15*15 4800
13 مش 8آجدار 20*20 4800
14 مش 8آجدار 25*25 4800
15 مش 8آجدار 30*30 4800
16 مش 10آجدار 10*10 4700
17 مش 10آجدار 15*15 4700
18 مش 10آجدار 20*20 4700
19 مش 10آجدار 25*25 4700
20 مش 10آجدار 30*30 4700
21 مش 12آجدار 10*10 4850
22 مش 12آجدار 15*15 4850
23 مش 12آجدار 20*20 4850
24 مش 12آجدار 25*25 4850
25 مش 12آجدار 30*30 4850
26 مش 14آجدار 10*10 4950
27 مش 14آجدار 15*15 4950
28 مش 14آجدار 20*20 4950
29 مش 14آجدار 25*25 4950
30 مش 14آجدار 30*30 4950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.