ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
2 8 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
3 10 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
4 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4600
5 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4550
6 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4550
7 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4550
8 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
9 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
10 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
11 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
12 30 شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.