جدیدترین قیمت میلگرد شاهین بناب امروز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2930
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2910
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2910
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2870
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.