ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 8 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2570
2 10 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2540
3 12 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
4 14 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
5 16 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
6 18 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
7 20 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
8 22 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
9 25 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
10 28 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
11 32 شاخه آجدار A3 کارخانه شاهین بناب کیلوگرم 2505
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.