قیمت میلگرد کرمان به روز

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3725
2 12 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3545
3 14 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
4 16 شاخه آجدار A2 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
5 10 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3755
6 12 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3575
7 14 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم تماس بگیرید
8 16 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3545
9 18 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
10 20 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
11 22 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
12 25 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
13 28 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
14 32 شاخه آجدار A3 کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 3515
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.