ورق ck45
1 کارخانه 38 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴:۰۸
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)حالتکارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1356*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
2406*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
3456*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
4506*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
5556*2شیتاکسینبنگاه تهران تماس بگیرید
6606*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
7256*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
8306*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
9126*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
10156*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
11206*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
1286*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
13106*2شیتاکسینبنگاه تهران 27800
14356*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
15406*2شیتروسبنگاه تهران 27500
16456*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
17506*2شیتروسبنگاه تهران 27500
18556*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
19606*2شیتروسبنگاه تهران تماس بگیرید
20126*2شیتروسبنگاه تهران 28500
21156*2شیتروسبنگاه تهران 27500
22206*2شیتروسبنگاه تهران 27500
23256*2شیتروسبنگاه تهران 27500
24306*2شیتروسبنگاه تهران 27500
25406*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
26456*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
27506*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
28606*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
2986*2شیتروسبنگاه تهران 28500
30106*2شیتروسبنگاه تهران 28500
31126*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
32156*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
33206*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
34256*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
35306*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
36356*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
3786*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
38106*2شیتکرهبنگاه تهران تماس بگیرید

‌ لینک های مفید