ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 4115
2 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 4055
3 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 3865
4 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 3865
5 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 3835
6 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 3835
7 0.55 رول 1 کاشان کارخانه 3795
8 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 3795
9 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 3795
10 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 3795
11 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 3745
12 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
13 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3745
14 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3745
15 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3695
16 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
17 1 رول 1 کاشان کارخانه 3695
18 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
19 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3695
20 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3695
21 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 3725
22 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
23 0.45 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
24 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
25 0.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
26 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
27 0.55 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
28 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
29 0.6 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
30 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
31 0.7 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
32 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
33 0.8 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
34 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
35 0.9 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
36 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
37 1 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
38 1 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
39 1.2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
40 1.2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
41 1.25 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
42 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
43 1.5 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3720
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3740
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3660
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3660
14 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3590
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3560
16 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3540
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3610
18 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3570
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3590
20 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3600
21 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3620
22 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3615
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3620
24 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3630
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3620
26 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3660
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3640
28 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3900
29 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3800
30 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3635
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3635
32 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
35 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
36 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
37 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
39 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
40 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
41 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
42 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
43 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
44 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
45 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
46 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
47 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
48 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
49 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
50 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
52 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
53 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
54 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
55 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
56 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
57 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
58 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
59 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
60 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
61 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
62 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
63 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
2 0.45 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
3 0.45 رول 1.18 قزاق کارخانه تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
5 0.45 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
6 0.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
7 0.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
8 0.5 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 قزاق کارخانه 3770
10 0.55 رول 1 قزاق کارخانه 3700
11 0.55 رول 1.25 قزاق کارخانه 3700
12 0.6 رول 1 قزاق کارخانه 3680
13 0.6 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 قزاق کارخانه 3680
15 0.65 رول 1.13 قزاق کارخانه 3550
16 0.65 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
17 0.7 رول 1.25 قزاق کارخانه 3530
18 0.85 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 0.914 قزاق کارخانه 3490
20 0.9 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
21 1 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
22 1 رول 1.215 قزاق کارخانه 3550
23 1 رول 1.25 قزاق کارخانه 3550
24 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
25 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
26 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
27 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
28 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
29 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
30 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
31 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
32 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
33 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
34 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
35 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
36 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
39 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
41 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
42 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
43 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
44 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه 3590
45 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
46 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
48 7 رول 1.25 قزاق کارخانه 3530
49 1.2 رول 1.25 قزاق کارخانه 3590
50 1.25 رول 1.25 قزاق کارخانه 3590
51 2 رول 1 قزاق کارخانه 4000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3705
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3715
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3635
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3655
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3635
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3675
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3525
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3525
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3575
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3535
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3555
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3575
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3585
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3615
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3595
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3615
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3615
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3835
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3745
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4045
2 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3715
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3715
4 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3655
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3635
6 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3585
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3535
8 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3535
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3605
10 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3565
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3585
12 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3595
13 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3615
14 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3625
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3645
16 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3645
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3645
18 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3885
19 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3845
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار کارخانه 3695
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3670
3 2 رول 1 هند ایثار کارخانه 3960
4 2 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3940
5 2.5 رول 1 هند ایثار کارخانه 4000
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3930
7 3 رول 1 هند ایثار کارخانه 3940
8 3 رول 1.25 هند ایثار کارخانه 3940
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات کارخانه 4280
2 0.22 رول 1 امارات کارخانه 4130
3 0.25 رول 1 امارات کارخانه 4070
4 0.38 رول 1 امارات کارخانه 4080
5 0.58 رول 1 امارات کارخانه 3710
6 1.5 رول 1 امارات کارخانه 3630
7 1.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3630
8 2 رول 1 امارات کارخانه 3920
9 2 رول 1.25 امارات کارخانه 3850
10 2.5 رول 1 امارات کارخانه 3980
11 2.5 رول 1.25 امارات کارخانه 3880
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین کارخانه 4320
2 0.4 رول 1 چین کارخانه 4060
3 0.5 رول 1 چین کارخانه 3790
4 0.5 رول 1.25 چین کارخانه 3530
5 0.55 رول 1 چین کارخانه 3680
6 0.55 رول 1.25 چین کارخانه 3680
7 0.6 رول 1 چین کارخانه 3680
8 0.6 رول 1.25 چین کارخانه 3680
9 0.7 رول 1.25 چین کارخانه 3610
10 1.5 رول 1.25 چین کارخانه 3400
11 2.5 رول 1.25 چین کارخانه 3720
12 3 رول 1 چین کارخانه 3900
13 3 رول 1.25 چین کارخانه 3900
14 4 رول 1 چین کارخانه 3900
15 4 رول 1.25 چین کارخانه 3900
16 5 رول 1 چین کارخانه 4050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای قیمت ورق گالوانیزه:

نوسان قیمت ورق گالوانیزه کشورهای اروپایی,تحلیل قیمت ورق سرد آمریکا و کشورهای اروپایی,گزارش هفتگی قیمت ورق ایران ۳۱ شهریور,افزایش قیمت ورق کشورهای مستقل اتحادیه ایی

هیچ محصولی یافت نشد.