پروفیل آلومینیم ضخامت 1

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 پروفیل آلومینیم 100*40 1 6 درخواستی بنگاه تهران 14300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل آلومینیم ضخامت 1.8

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 پروفیل آلومینیم 60*40 1.8 6 درخواستی بنگاه تهران 14300
2 پروفیل آلومینیم 64*38 1.8 6 درخواستی بنگاه تهران 14300
3 پروفیل آلومینیم 100*40 1.8 6 درخواستی بنگاه تهران 14300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل آلومینیم ضخامت 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 پروفیل آلومینیم 100*40 2 6 درخواستی بنگاه تهران 14300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل آلومینیم ضخامت 3

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 پروفیل آلومینیم 40*20 3 6 درخواستی بنگاه تهران 14300
2 پروفیل آلومینیم 60*40 3 6 درخواستی بنگاه تهران 14300
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.