گابیون

توری گابیون

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف نام مفتول چشمه محل تحویل قیمت نمودار
1 توری گابیون 1.9 6*8 انبار اصفهان 8000
2 توری گابیون 1.8 6*8 انبار اصفهان 8000
3 توری گابیون 2 6*8 انبار اصفهان 8000
4 توری گابیون 3 8*10 انبار اصفهان 9600
5 توری فرنگی 1.2 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
6 توری فرنگی 1.5 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
7 توری فرنگی 1.8 "1/2 1 کارخانه تهران تماس بگیرید
8 توری فرنگی 1.8 8*10 انبار اصفهان 9600
9 توری فرنگی 2 8*10 انبار اصفهان 9600
10 توری گابیون 3 کارخانه تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.