0/5
0رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نحوه قیمت گذاری میلگرد ساده و آجدار در بازار

در بازار در طول مدت هفته گذشته با توجه افزایش تدریجی قیمت آهن آلات از جمله قیمت میلگرد آجدار فروخته شده توسط بازار و عرضه به قرار زیر است: در بازار اصفهان در طول دو روز گذشته قیمت میلگرد ساده سایز ۱۲ تا ۵۰  با قیمت ۲۵۸۰ تومان به ازای هر کیلو در بازار ارائه شد و این در حالی است که قیمت میلگرد ساده از کارخانه کویر کاشان با قیمت ۲۵۶۰ تومان به ازای هر کیلو در بازار فروخته شد .

از طرفی قیمت میلگرد آجدار برای کارخانه ذوب آهن و برای سایزهای ۱۲ و۱۴ با آنالیز A3 و با قیمت ۲۶۵۵ تومان به ازای هرکیلو بود است از طرفی قیمت ها برای میلگرد آجدار با آنالیز A3 و برای میلگرد ۱۶ با قیمت ۲۶۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است در این مدت قیمت میلگرد آجدار با آنالیزA3 و برای میلگرد ۱۸ تا ۳۲ با قیمت ۲۳۸۵۰ تومان به ازای هر کیلو در بازار معامله شده است .

در این زمان قیمت میلگرد آجدار کارخانه کویر کاشان آنالیز A2  برای گرد با سایز ۸ با قیمت ۲۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است و قیمت میلگرد آجدار با سایز ۱۰ و۱۲ با قیمت ۲۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شده است .

ازاین رو قیمت در روزهای گذشته برای میلگرد با آنالیز A3  کارخانه کویر کاشان برای سایز ۸ و ۱۰ با قیمت ۲۴۶۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است لذا در این مدت قیمت برای میلگرد ۱۲ و۱۴ با قیمت ۲۳۹۰ تومان به ازای هر کیلو در اصفهان بوده است .قیمت میلگرد آجدار با آنالیز A3  برای میلگرد با سایز ۱۸ تا ۳۲ با قیمت ۲۳۴۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است .

میلگرد مرکزآهن

عرضه انواع میلگرد کارخانجات اصفهان

در کارخانه کویر کاشان و برای میلگرد با آنالیزA4  برای میلگرد سایز ۱۰ با قیمت ۲۵۸۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد آجدار با سایز ۱۲ تا ۱۶ با قیمت ۲۴۸۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد A4 با سایز ۱۸ تا ۳۲ با قیمت ۲۴۶۰ تومان به ازای هر کیلو در اصفهان و درب کارخانه بوده است .

در اصفهان و برای میلگرد ابرکوه یزد برای میلگرد با آنالیز A3  و با سایز ۱۰ با قیمت ۲۳۳۰ تومان به ازای هر کیلو و برای همین آنالیز میلگرد آجدار با سایز ۱۴ و ۱۶ با قیمت ۲۲۵۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد آجدار این کارخانه با سایزهای ۱۸ تا ۳۲ با قیمت ۲۲۲۰ تومان به ازای هر کیلو درب کارخانه معامله شده است

در این زمان قیمت ها برای میلگرد آجدار کیان کاشان با سایز ۱۰ و ۱۲ و برای میلگرد با آنالیز A2  با قیمت ۲۲۰۰ تومان به ازای هر کیلو در اصفهان معامله شده است .

پیش بینی روند قیمت میلگرد آجدار  در هفته جاری

از طرفی قیمت ها برا ی میلگرد آجدار با آنالیز A3  کارخانه شاهین بناب برای سایزهای ۸ با قیمت ۲۴۶۰ تومان و برا ی سایز ۱۰ با قیمت ۲۴۳۰ تومان به ازای هر کیلو بفروش رسید و قیمت ها برای میلگرد شاهین بناب با سایز ۱۲ تا ۳۲ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۳۲۰ تومان به فروش رسید . برا ی میلگرد آجدار با آنالیز A3  وبرای سایز۸ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۳۲۰ تومان برا ی هر کیلو تحویلی در اصفهان به فروش رسید.

عرضه میلگرد آجدار در اصفهان برای کارخانه میلگرد سازی فولاد بردسیر کرمان برای آنالیز A2  سایز ۱۰ با قیمت ۲۳۴۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد با سایز ۱۲ با قیمت ۲۲۸۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد ۱۶ با قیمت ۲۲۷۰ تومان به ازای هر کیلو و برای میلگرد با سایز ۱۰ به ازای هر کیلو با قیمت ۲۴۳۰ تومان و برای میلگرد آجدار با سایز ۱۲ با قیمت ۲۳۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله شده است . قیمت میلگرد آجدار آنالیز A3  برای سایز ۲۵ با قیمت ۲۲۹۰ تومان به ازای هر کیلو بوده است .

قیمت های ارائه شده در بازار نسبت به روزهای گذشته با ۲۰ تا ۷۰ تومان افزایش برای میلگرد آجدار به ازای هر کیلو برای هر بعضی از کارخانه ها بفروش رسیده است که این خود نشان دهنده رشد و گران تر شدن قیمت میلگرد در بازار میلگرد آجداربوده است.

۰
۰رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • ۵عالی بود
 • ۳خوب بود
 • ۲معمولی بود
 • ۱بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری