میلگرد آیین صنعت
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۱:۲۴
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 12500
2A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 12500
3A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 12500
4A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 13000
5A1کارخانهشاخه 12 متری35سادهکیلوگرم 13000
6A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم 13000
7A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 12500
8A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 12500
9A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 12500
10A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 12500
لینک های مفید