ناودانی آلومینیوم
1 کارخانه 7 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزکارخانهطول(m)واحدمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
1500*200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 55000
2300*200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 55000
3400*200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 55000
415*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 55000
5200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 55000
6200*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 55000
710*6000آلومین گستر6کیلوگرمکارخانه اصفهان 55000
لینک های مفید