میلگرد آلومینیوم گرید 2024
1 کارخانه 66 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر (inch)آنالیزحالتوزن یک متر (kg)قیمتنمودارخرید
1350269.5 تماس بگیرید
2420388 تماس بگیرید
3500550 تماس بگیرید
4520594 تماس بگیرید
5300198 تماس بگیرید
6250137.5 تماس بگیرید
7275166.375 تماس بگیرید
8290185 تماس بگیرید
920088 تماس بگیرید
1021097.02 تماس بگیرید
11220106.48 تماس بگیرید
12230116.38 تماس بگیرید
1315049.5 تماس بگیرید
1416358.451 تماس بگیرید
1517567.375 تماس بگیرید
1618676.111 تماس بگیرید
1714043.12 تماس بگیرید
1811529.095 تماس بگیرید
1912031.68 تماس بگیرید
2012534.375 تماس بگیرید
2113037.18 تماس بگیرید
228515.313 تماس بگیرید
239017.82 تماس بگیرید
2410022 تماس بگیرید
2511026.62 تماس بگیرید
26658.955 تماس بگیرید
277010.386 تماس بگیرید
287511.922 تماس بگیرید
298013.565 تماس بگیرید
30607.63 تماس بگیرید
31628.456 تماس بگیرید
32454.292 تماس بگیرید
33474.859 تماس بگیرید
34505.299 تماس بگیرید
35556.411 تماس بگیرید
36372.902 تماس بگیرید
37383.061 تماس بگیرید
38400.391 تماس بگیرید
39423.739 تماس بگیرید
40322.17 تماس بگیرید
41342.45 تماس بگیرید
42352.596 تماس بگیرید
43362.747 تماس بگیرید
44281.662 تماس بگیرید
45291.782 تماس بگیرید
46301.908 تماس بگیرید
47312.037 تماس بگیرید
48221.026 تماس بگیرید
49241.221 تماس بگیرید
50251.325 تماس بگیرید
51261.433 تماس بگیرید
52271.545 تماس بگیرید
531180.687 تماس بگیرید
54190.765 تماس بگیرید
55200.848 تماس بگیرید
56210.935 تماس بگیرید
57150.477 تماس بگیرید
58160.543 تماس بگیرید
59170.613 تماس بگیرید
60140.415 تماس بگیرید
61110.256 تماس بگیرید
62120.305 تماس بگیرید
63130.358 تماس بگیرید
6480.136 تماس بگیرید
6590.172 تماس بگیرید
66100.212 تماس بگیرید

‌ لینک های مفید