میلگرد احرامیان یزد
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 11450
2A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم 11450
3A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم 11900
4A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم 11700
5A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 11550
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 11550
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 11450
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 11450
9A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 11450

‌ لینک های مفید