میلگرد احرامیان یزد
1 کارخانه 11 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدارکیلوگرم 10700
2A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدارکیلوگرم 10700
3A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم تماس بگیرید
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 10700
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدارکیلوگرم 10700
9A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدارکیلوگرم 10700
10A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدارکیلوگرم 10700
11A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدارکیلوگرم 10700
لینک های مفید