میلگرد A2 کویر کاشان
1 کارخانه 3 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A2کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار 15500
2A2کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 15300
3A2کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 15300
لینک های مفید