میلگرد A3 کویر کاشان
1 کارخانه 15 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار 13100
2A3کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدار تماس بگیرید
3A3کارخانهشاخه 12 متری40شاخه آجدار تماس بگیرید
4A3کارخانهشاخه 9 متری16شاخه آجدار تماس بگیرید
5A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 13100
6A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 13100
7A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 13100
8A3کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 13100
9A3کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 13100
10A3کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 13100
11A3کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار 13100
12A3کارخانهشاخه 12 متری30شاخه آجدار 13100
13A3کارخانهشاخه 12 متری8شاخه آجدار تماس بگیرید
14A3کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 13500
15A3کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 13500
لینک های مفید