میلگرد A4 کویر کاشان
1 کارخانه 12 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A4کارخانهشاخه 12 متری25شاخه آجدار 15900
2A4کارخانهشاخه 12 متری28شاخه آجدار تماس بگیرید
3A4کارخانهشاخه 12 متری32شاخه آجدار تماس بگیرید
4A4کارخانهشاخه 12 متری36شاخه آجدار تماس بگیرید
5A4کارخانهشاخه 12 متری40شاخه آجدار تماس بگیرید
6A4کارخانهشاخه 12 متری20شاخه آجدار 15900
7A4کارخانهشاخه 12 متری22شاخه آجدار 15900
8A4کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدار 15900
9A4کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدار 15900
10A4کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدار 15900
11A4کارخانهشاخه 12 متری10شاخه آجدار 16000
12A4کارخانهشاخه 12 متری12شاخه آجدار 15900
لینک های مفید