میلگرد ساده کویرکاشان
1 کارخانه 18 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری45سادهکیلوگرم 16250
2A1کارخانهشاخه 12 متری50سادهکیلوگرم 16250
3A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم 16250
4A1کارخانهشاخه 12 متری30سادهکیلوگرم 16250
5A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم 16250
6A1کارخانهشاخه 12 متری34سادهکیلوگرم 16250
7A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم 16250
8A1کارخانهشاخه 12 متری38سادهکیلوگرم 16250
9A1کارخانهشاخه 12 متری40سادهکیلوگرم 16250
10A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم 16250
11A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم 16250
12A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم 16250
13A1کارخانهشاخه 12 متری23سادهکیلوگرم 16250
14A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم 16250
15A1کارخانهشاخه 12 متری26سادهکیلوگرم 16250
16A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم 16250
17A1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم 16250
18A1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم 16250
لینک های مفید