لوله مبلی 0/9 خلیج فارس
1 کارخانه 15 محصول حذف فیلترها
ردیفنامقطر(mm)ضخامت(mm)طول(m)وزن(kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
1600.967.9کارخانه خلیج فارس 27050
2450.965.9کارخانه خلیج فارس 27050
3480.966.3کارخانه خلیج فارس 27050
4500.966.6کارخانه خلیج فارس 27050
5320.964.2کارخانه خلیج فارس 27050
6350.964.6کارخانه خلیج فارس 27050
7380.965کارخانه خلیج فارس 27050
8420.965.5کارخانه خلیج فارس 27050
9180.962.3کارخانه خلیج فارس 27050
10200.962.6کارخانه خلیج فارس 27050
11220.962.9کارخانه خلیج فارس 27050
12250.963.3کارخانه خلیج فارس 27050
13100.961.3کارخانه خلیج فارس 27050
14130.961.7کارخانه خلیج فارس 27050
15160.962.1کارخانه خلیج فارس 27050
لینک های مفید