پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5641.9کارخانه نیکان 17000
22.5637.2کارخانه نیکان 17000
32.5641.9کارخانه نیکان 17000
42.5647کارخانه نیکان 17000
52.5628کارخانه نیکان 17000
62.5632.6کارخانه نیکان 17000
72.5641.9کارخانه نیکان 17000
82.5632.6کارخانه نیکان 17000
92.5637.2کارخانه نیکان 17000
102.5621کارخانه نیکان 17000
112.5623.3کارخانه نیکان 17000
122.5628کارخانه نیکان 17000
132.5625.6کارخانه نیکان 17000
142.5623.3کارخانه نیکان 17000
152.5616.3کارخانه نیکان 17000
162.5618.6کارخانه نیکان 17000
172.5621کارخانه نیکان 17000
182.5618.6کارخانه نیکان 17000
192.5614کارخانه نیکان 17000
202.5618.6کارخانه نیکان 17000
212.5614کارخانه نیکان 17000
222.569.3کارخانه نیکان 17000
232.5611.6کارخانه نیکان 17000
242.5611.6کارخانه نیکان 17000
252.569.3کارخانه نیکان 17000
262.5611.6کارخانه نیکان 17000
272.567کارخانه نیکان 17000
282.568.2کارخانه نیکان 17000
لینک های مفید