پروفیل ضخامت 2/5 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5641.9کارخانه نیکان 18800
22.5637.2کارخانه نیکان 18800
32.5641.9کارخانه نیکان 18800
42.5647کارخانه نیکان 18800
52.5628کارخانه نیکان 18800
62.5632.6کارخانه نیکان 18800
72.5641.9کارخانه نیکان 18800
82.5632.6کارخانه نیکان 18800
92.5637.2کارخانه نیکان 18800
102.5621کارخانه نیکان 18800
112.5623.3کارخانه نیکان 18800
122.5628کارخانه نیکان 18800
132.5625.6کارخانه نیکان 18800
142.5623.3کارخانه نیکان 18800
152.5616.3کارخانه نیکان 18800
162.5618.6کارخانه نیکان 18800
172.5621کارخانه نیکان 18800
182.5618.6کارخانه نیکان 18800
192.5614کارخانه نیکان 18800
202.5618.6کارخانه نیکان 18800
212.5614کارخانه نیکان 18800
222.569.3کارخانه نیکان 18800
232.5611.6کارخانه نیکان 18800
242.5611.6کارخانه نیکان 18800
252.569.3کارخانه نیکان 18800
262.5611.6کارخانه نیکان 18800
272.567کارخانه نیکان 18800
282.568.2کارخانه نیکان 18800

‌ لینک های مفید