پروفیل ضخامت 2 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12630.2کارخانه نیکان 17700
22625.5کارخانه نیکان 17700
32637.7کارخانه نیکان 17700
42625.5کارخانه نیکان 17700
52634کارخانه نیکان 17700
62630.2کارخانه نیکان 17700
72625.5کارخانه نیکان 17700
82620.8کارخانه نیکان 17700
92618.9کارخانه نیکان 17700
102622.6کارخانه نیکان 17700
112634کارخانه نیکان 17700
122617کارخانه نیکان 17700
132615کارخانه نیکان 17700
142617کارخانه نیکان 17700
152618.9کارخانه نیکان 17700
162622.6کارخانه نیکان 17700
172611.3کارخانه نیکان 17700
182615کارخانه نیکان 17700
192611.3کارخانه نیکان 17700
202613.2کارخانه نیکان 17700
212615کارخانه نیکان 17700
22267.5کارخانه نیکان 17700
23269.5کارخانه نیکان 17700
24269.5کارخانه نیکان 17700
25267.5کارخانه نیکان 17700
26269.5کارخانه نیکان 17700
27265.7کارخانه نیکان 17700
28266.7کارخانه نیکان 17700
لینک های مفید