پروفیل ضخامت 2 نیکان
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12630.2کارخانه نیکان 19700
22625.5کارخانه نیکان 19700
32637.7کارخانه نیکان 19700
42625.5کارخانه نیکان 19700
52634کارخانه نیکان 19700
62630.2کارخانه نیکان 19700
72625.5کارخانه نیکان 19700
82620.8کارخانه نیکان 19700
92618.9کارخانه نیکان 19700
102622.6کارخانه نیکان 19700
112634کارخانه نیکان 19700
122617کارخانه نیکان 19700
132615کارخانه نیکان 19700
142617کارخانه نیکان 19700
152618.9کارخانه نیکان 19700
162622.6کارخانه نیکان 19700
172611.3کارخانه نیکان 19700
182615کارخانه نیکان 19700
192611.3کارخانه نیکان 19700
202613.2کارخانه نیکان 19700
212615کارخانه نیکان 19700
22267.5کارخانه نیکان 19700
23269.5کارخانه نیکان 19700
24269.5کارخانه نیکان 19700
25267.5کارخانه نیکان 19700
26269.5کارخانه نیکان 19700
27265.7کارخانه نیکان 19700
28266.7کارخانه نیکان 19700

‌ لینک های مفید