ورق آلومینیوم پارس
1 کارخانه 8 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)ابعاد(m)کارخانهمحل بارگیریقیمتنمودارخرید
131*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 72500
241*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 73500
351*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 74000
461*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 73500
50.31*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 73000
60.51*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 72500
711*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 72500
821*2آلومینیوم پارسبنگاه تهران 72500
لینک های مفید