میلگرد صبح پارسیان
1 کارخانه 3 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A3کارخانهشاخه 12 متری18شاخه آجدارکیلوگرم 12550
2A3کارخانهشاخه 12 متری14شاخه آجدارکیلوگرم 12550
3A3کارخانهشاخه 12 متری16شاخه آجدارکیلوگرم 12550
لینک های مفید