پروفیل ضخامت 2/5 ساوه
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5641.9کارخانه ساوه 20000
22.5637.2کارخانه ساوه 20000
32.5641.9کارخانه ساوه 20000
42.5647کارخانه ساوه 20000
52.5632.6کارخانه ساوه 20000
62.5641.9کارخانه ساوه 20000
72.5632.6کارخانه ساوه 20000
82.5637.2کارخانه ساوه 20000
92.5623.3کارخانه ساوه 20000
102.5628کارخانه ساوه 20000
112.5625.6کارخانه ساوه 20000
122.5623.3کارخانه ساوه 20000
132.5628کارخانه ساوه 20000
142.5618.6کارخانه ساوه 20000
152.5621کارخانه ساوه 20000
162.5618.6کارخانه ساوه 20000
172.5621کارخانه ساوه 20000
182.5614کارخانه ساوه 20000
192.5618.6کارخانه ساوه 20000
202.5614کارخانه ساوه 20000
212.5616.3کارخانه ساوه 20000
222.5611.6کارخانه ساوه 20000
232.569.3کارخانه ساوه 20000
242.5611.6کارخانه ساوه 20000
25268.2کارخانه ساوه 20000
262.569.3کارخانه ساوه 20000
272.5611.6کارخانه ساوه 20000
28267کارخانه ساوه 20000
لینک های مفید