پروفیل ضخامت 2/5 ساوه
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12.5641.9کارخانه ساوه تماس بگیرید
22.5637.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
32.5641.9کارخانه ساوه تماس بگیرید
42.5647کارخانه ساوه تماس بگیرید
52.5632.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
62.5641.9کارخانه ساوه تماس بگیرید
72.5632.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
82.5637.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
92.5623.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
102.5628کارخانه ساوه تماس بگیرید
112.5625.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
122.5623.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
132.5628کارخانه ساوه تماس بگیرید
142.5618.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
152.5621کارخانه ساوه تماس بگیرید
162.5618.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
172.5621کارخانه ساوه تماس بگیرید
182.5614کارخانه ساوه تماس بگیرید
192.5618.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
202.5614کارخانه ساوه تماس بگیرید
212.5616.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
222.5611.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
232.569.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
242.5611.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
25268.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
262.569.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
272.5611.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
28267کارخانه ساوه تماس بگیرید

‌ لینک های مفید