پروفیل ضخامت 2 ساوه
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12629.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
22633.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
32637.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
42633.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
52626کارخانه ساوه تماس بگیرید
62629.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
72633.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
82622.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
92620.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
102618.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
112622.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
122626کارخانه ساوه تماس بگیرید
132614.9کارخانه ساوه تماس بگیرید
142616.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
152614.9کارخانه ساوه تماس بگیرید
162616.8کارخانه ساوه تماس بگیرید
172618.6کارخانه ساوه تماس بگیرید
182611.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
192615کارخانه ساوه تماس بگیرید
202611.2کارخانه ساوه تماس بگیرید
212613کارخانه ساوه تماس بگیرید
22269.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
23267.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
24269.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
25267.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
26269.3کارخانه ساوه تماس بگیرید
27266.5کارخانه ساوه تماس بگیرید
281.565.6کارخانه ساوه تماس بگیرید

‌ لینک های مفید