پروفیل ضخامت 2 ساوه
1 کارخانه 28 محصول حذف فیلترها
ردیفنامضخامت(mm)طول(m)وزن هر شاخه (kg)محل بارگیریقیمتنمودارخرید
12629.8کارخانه ساوه 21200
22633.5کارخانه ساوه 21200
32637.2کارخانه ساوه 21200
42633.5کارخانه ساوه 21200
52626کارخانه ساوه 21200
62629.8کارخانه ساوه 21200
72633.5کارخانه ساوه 21200
82622.3کارخانه ساوه 21200
92620.5کارخانه ساوه 21200
102618.6کارخانه ساوه 21200
112622.3کارخانه ساوه 21200
122626کارخانه ساوه 21200
132614.9کارخانه ساوه 21200
142616.8کارخانه ساوه 21200
152614.9کارخانه ساوه 21200
162616.8کارخانه ساوه 21200
172618.6کارخانه ساوه 21200
182611.2کارخانه ساوه 21200
192615کارخانه ساوه 21200
202611.2کارخانه ساوه 21200
212613کارخانه ساوه 21200
22269.3کارخانه ساوه 21200
23267.5کارخانه ساوه 21200
24269.3کارخانه ساوه 21200
25267.5کارخانه ساوه 21200
26269.3کارخانه ساوه 21200
27266.5کارخانه ساوه 21200
281.565.6کارخانه ساوه 21200
لینک های مفید