کلاف آجدار امیرآباد
1 کارخانه 3 محصول حذف فیلترها
ردیفنامسایزحالتآنالیزمحل بارگیریکارخانهواحدقیمتنمودارخرید
18کلاف اجدارA3کارخانهامیرآبادکیلوگرم 13700
210کلاف اجدارA3کارخانهامیرآبادکیلوگرم تماس بگیرید
310کلاف اجدارA2کارخانهامیرآبادکیلوگرم تماس بگیرید
لینک های مفید