میلگرد a1 ذوب آهن
1 کارخانه 10 محصول حذف فیلترها
بروزرسانی ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۲:۰۳
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعواحدقیمتنمودارخرید
1A1کارخانهشاخه 12 متری25سادهکیلوگرم تماس بگیرید
2A1کارخانهشاخه 12 متری28سادهکیلوگرم تماس بگیرید
3A1کارخانهشاخه 12 متری32سادهکیلوگرم تماس بگیرید
4A1کارخانهشاخه 12 متری36سادهکیلوگرم تماس بگیرید
5A1کارخانهشاخه 12 متری12سادهکیلوگرم تماس بگیرید
6A1کارخانهشاخه 12 متری14سادهکیلوگرم تماس بگیرید
7A1کارخانهشاخه 12 متری16سادهکیلوگرم تماس بگیرید
8A1کارخانهشاخه 12 متری18سادهکیلوگرم تماس بگیرید
9A1کارخانهشاخه 12 متری20سادهکیلوگرم تماس بگیرید
10A1کارخانهشاخه 12 متری22سادهکیلوگرم تماس بگیرید
لینک های مفید