میلگرد ذوب آهن انبار
1 کارخانه 9 محصول حذف فیلترها
ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالتسایزنوعقیمتنمودارخرید
1A3انبارشاخه 12 متری18شاخه آجدار 12700
2A3انبارشاخه 12 متری20شاخه آجدار 12500
3A3انبارشاخه 12 متری22شاخه آجدار 12750
4A3انبارشاخه 12 متری25شاخه آجدار 12700
5A3انبارشاخه 12 متری28شاخه آجدار 12600
6A3انبارشاخه 12 متری32شاخه آجدار 12700
7A3انبارشاخه 12 متری12شاخه آجدار 13600
8A3انبارشاخه 12 متری14شاخه آجدار 12900
9A3انبارشاخه 12 متری16شاخه آجدار 12700
لینک های مفید