قیمت روز تیرآهن

اعلام قیمت روزانه از ساعت 10

ارتباط با کارشناس فروش 151  152  03135155

کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد.

جهت دریافت قیمت ها بصورت لحظه ای به کانال تلگرام میلگرد و تیرآهن بپیوندید

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان در کارخانه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5050
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4650
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4600
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5350
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 5070
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4950
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 4800
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه کرمانشاه

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه کارخانه کیلو 5480
2 تیرآهن 14 140 42 کرمانشاه کارخانه کیلو 5480
3 تیرآهن 14 150 40 کرمانشاه کارخانه کیلو 5480
4 تیرآهن 16 170 36 کرمانشاه کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
3 تیرآهن 14 130 30 ناب تبریز کارخانه کیلو 5030
1 تیرآهن 16 170 27 ناب تبریز کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 18 210 24 ناب تبریز کارخانه کیلو 4830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن فایکو

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 125 36 فایکو کارخانه شاخه 680000
2 تیرآهن 16 170 27 فایکو کارخانه شاخه 870000
3 تیرآهن 18 200 24 فایکو کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 250 18 فایکو کارخانه شاخه 1360000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن لانه زنبوری

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 850000
3 تیرآهن 16 190 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 932000
4 تیرآهن 18 226 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1100000
5 تیرآهن 20 269 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1540000
6 تیرآهن 22 315 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1660000
7 تیرآهن 24 369 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1900000
8 تیرآهن 27 434 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 2140000
9 تیرآهن 30 507 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 3240000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 140 40 آرین کارخانه شاخه 680000
2 تیرآهن 16 175 30 آرین کارخانه شاخه 870000
3 تیرآهن 18 205 21 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 250 21 آرین کارخانه شاخه 1330000
5 تیرآهن 22 295 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
6 تیرآهن 24 350 15 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
7 تیرآهن 27 420 12 آرین کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار شاخه 1365000
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار شاخه 1595000
3 تیرآهن 14 135 40 آرین انبار شاخه 715000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


 

قیمت تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 150 36 یزد انبار شاخه 760000
2 تیرآهن 16 180 24 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 218 21 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 257 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 310 18 یزد انبار شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.