تیرآهن

اعلام قیمت تیرآهن هر روز از ساعت 12 الی 12:30 می باشد.

تیرآهن متفرقه موجود می باشد.

جهت ارتباط با کارشناسان فروش تیرآهن با خط ویژه 03135155 داخلی 102 الی 108 تماس حاصل فرمائید.

تیر آهن ذوب آهن

تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2770
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2715
4 تیرآهن 18 225 24 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2750
5 تیرآهن 20 270 18 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2930
6 تیرآهن 22 314 16 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2930
7 تیرآهن 24 368 14 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2930
8 تیرآهن 27 433 12 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو 2930
9 تیرآهن 30 506 10 ذوب آهن اصفهان کارخانه کیلو تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن کارخانه آرین

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 16 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
4 تیرآهن 20 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
5 تیرآهن 22 آریان فولاد کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن کارخانه اهواز

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 18 فولاد اهواز کارخانه شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیرآهن انبار

تیر آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 12 125 44 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 155 36 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 426000
3 تیرآهن 16 190 30 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 513000
4 تیرآهن 18 226 24 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 627000
5 تیرآهن 20 269 18 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 800000
6 تیرآهن 22 315 16 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 923000
7 تیرآهن 24 369 14 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1076000
8 تیرآهن 27 434 12 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه 1274000
9 تیرآهن 30 507 10 ذوب آهن اصفهان انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن کارخانه آرین-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 265 21 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 320 16 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 آرین انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن کارخانه اهواز-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 16 165 33 اهواز انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 14 130 44 اهواز انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن اشتهارد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 117 39 اشتهارد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن یزد-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 20 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
2 تیرآهن 22 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
3 تیرآهن 18 208 23 یزد انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


تیر آهن کرمانشاه-انبار

ردیف نام سایز تیرآهن وزن شاخه تعداد شاخه در هر بسته کارخانه محل تحویل واحد قیمت قیمت نمودار
1 تیرآهن 14 130 44 کرمانشاه انبار اصفهان شاخه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هاش سبک

تاریخ آخرین به روز رسانی 20-06-1396

ردیفنامسایز تیرآهنوزن سبک HEAمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1هاش10200انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
2هاش12240انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
3هاش14300انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
4هاش16365انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
5هاش18425انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
6هاش20507انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
7هاش22606انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
8هاش24723انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
9هاش26818انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
10هاش28916انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
11هاش301059انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
12هاش321171انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
13هاش341260انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
14هاش361344انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
15هاش401500انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
16هاش451680انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
17هاش501860انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
18هاش551992انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
19هاش602136انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید

هاش سنگین

تاریخ آخرین به روز رسانی 20-06-1396

ردیفنامسایز تیرآهنوزن سنگین HEBمحل تحویلواحد قیمتقیمت
1هاش10244انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
2هاش12320انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
3هاش14404انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
4هاش16511انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
5هاش18614انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
6هاش20735انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
7هاش22858انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
8هاش24998انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
9هاش261116انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
10هاش281236انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
11هاش301404انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
12هاش321526انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
13هاش341608انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
14هاش361704انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
15هاش401860انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
16هاش452050انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
17هاش502244انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
18هاش552388انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید
19هاش602544انبار اصفهانکیلوتماس بگیرید

خبرهای مرتبط به بازار تیرآهن

افزایش قیمت تیرآهن اتحادیه اروپا، قیمت تیرآهن آمریکا بدون تغییر، راه اندازی خط جدید تولید تیرآهن در مجتمع ظفربناب، نوسانات قیمت میلگرد و تیرآهن بازار اروپا، نوسانات بازار جهانی تیرآهن و محصولات فولاد تخت

منبع خبرها بولتن نیوز

تیرآهن چیست؟

تیرآهن جزء اصلی ترین نوع پروفیل ساختمانی است که در نمونه کارهای صنعتی نیز کاربرد دارد.

 ماهیت تیرآهن به سه صورت است:

  1. تیرآهن IPE استاندارد اروپا و ایران
  2. تیرآهن INP استاندارد چین و روسیه
  3. تیرآهن IPBبال پهن

تیرآهن نوع IPE و  INP دارای ارتفاع ۸۰–۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. کاربرد تیرآهن  به حالت اسکلت در ساختمان به صورت خرپا، نعل درگاه، ستون و تیر در پل‌های لانه زنبوری و پوشش سقف‌ها  مورد استفاده قرار میگیرد.

تیرآهن IPE

این تیرآهن استاندارد و معمولی به حالت I در ایران وجود دارد. استاندارد این تیرآهن زیر نظر اروپا می باشد ضخامت بال آن به صورت ثابت می باشد.

تیرآهن INP

تیرآهن به صورت I شکل که ضخامت بال آنها با فاصله گرفتن از جان تیرآهن کم می شود استاندارد این ترآهن بر اساس کشور روسیه و چین می باشد.

تیرآهن IPB

تیرآهن به صورتH یا تیر آهن‌های عریض که در آنها نسبت به تیرآهن‌های IPEطول بال‌ها افزایش یافته است.

نکته: علامت  V درانتهای نوع تیرآهن  نشان دهنده سنگین بودن و علامت L در انتهای نوع تیرآهن نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. برای نمونه  IPBV نمایانگر تیرآهن عریض سنگین و IPBL نمایانگر تیرآهن عریض سبک می‌باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.