قیمت روز پروفیل

قوطی ضخامت 1.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه تهران 3500
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 3460
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 3460
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه تهران 3460
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه تهران 3460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان 3470
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 3470
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 3470
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان 3470
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان 3470
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 3140
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3140
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3155
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3150
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3140
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3140
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3140
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3155
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3140
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3140
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3140
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 3140
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3140
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 3140
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3140
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3140
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3140
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3140
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3140
20 70×70 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 3140
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 3140
22 90×90 قوطی 2 6 34 تهران/کارخانه 3140
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 2/5×2/5 2 6 9.2 اصفهان/کارخانه 3095
2 قوطی 40×30 2 6 13 اصفهان/کارخانه 3090
3 قوطی 10×20 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 3170
4 قوطی 20×20 2 6 7.7 اصفهان/کارخانه 3100
5 قوطی 20×30 2 6 9.5 اصفهان/کارخانه 3095
6 قوطی 30×30 2 6 11.5 اصفهان/کارخانه 3090
7 قوطی 40×40 2 6 15 اصفهان/کارخانه 3090
8 قوطی 50×50 2 6 19 اصفهان/کارخانه 3090
9 قوطی 60×60 2 6 23 اصفهان/کارخانه 3090
10 قوطی 70×70 2 6 33 اصفهان/کارخانه 3090
11 قوطی 80×80 2 6 38 اصفهان/کارخانه 3090
12 قوطی 20×40 2 6 11.5 اصفهان/کارخانه 3090
13 قوطی 40×80 2 6 23 اصفهان/کارخانه 3090
14 قوطی 90×90 2 6 43 اصفهان/کارخانه 3090
15 قوطی 40×100 2 6 33 اصفهان/کارخانه 3090
16 قوطی 50×100 2 6 36 اصفهان/کارخانه 3090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 3015
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 3010
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 3000
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 3000
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 3000
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 3000
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 3000
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 3000
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 3000
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 3000
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 3000
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 3000
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9.4 اصفهان/کارخانه 3010
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.7 اصفهان/کارخانه 3050
3 قوطی 30×30 2.5 6 14.04 اصفهان/کارخانه 3000
4 قوطی 20×40 2.5 6 14.04 اصفهان/کارخانه 3000
5 قوطی 40×40 2.5 6 18.72 اصفهان/کارخانه 3000
6 قوطی 50×50 2.5 6 23.4 اصفهان/کارخانه 3000
7 قوطی 60×60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 3000
8 قوطی 70×70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 3000
9 قوطی 40×80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 3000
10 قوطی 80×80 2.5 6 38 اصفهان/کارخانه 3000
11 قوطی 90×90 2.5 6 43 اصفهان/کارخانه 3000
12 قوطی 40×100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 3000
13 قوطی 50×100 2.5 6 36 اصفهان/کارخانه 3000
14 قوطی 100×100 2.5 12 47 اصفهان/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 3000
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 3000
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 3000
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 3000
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 3000
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 3000
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 3000
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 3000
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 3000
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 3000
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 3000
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 3000
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 3000
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 3000
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 3000
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 3000
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 3000
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 3000
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 3000
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 3000
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 3000
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ستونی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 ستونی 2.7 6 متری و 12 متری 130 اصفهان/کارخانه 2900
2 ستونی 2.6 6 متری و 12 متری 125 اصفهان/کارخانه 2900
3 ستونی 2.8 6 متری و 12 متری 140 اصفهان/کارخانه 2900
4 ستونی 3 6 متری و 12 متری 148 اصفهان/کارخانه 2900
5 ستونی 3.5 6 متری و 12 متری 175 اصفهان/کارخانه 2900
6 ستونی 3.8 6 متری و 12 متری 188 اصفهان/کارخانه 2900
7 ستونی 4 6 متری و 12 متری 200 اصفهان/کارخانه 2900
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی صنعتی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 2910
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3000
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3000
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3000
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3000
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3000
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3000
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3000
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3000
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×100 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
11 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3100
12 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3100
13 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3100
14 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3110
15 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
16 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 100×180 اصفهان/کارخانه 3110
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل زد

ردیف نام پروفیل ضخامت (mm) سایز پروفیل(mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
3 پروفیل زد(Z) 2.5 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2950
1 پروفیل زد(Z) 2.5 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 2980
2 پروفیل زد(Z) 2.5 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 2980
4 پروفیل زد(Z) 3 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2900
5 پروفیل زد(Z) 3 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 2930
6 پروفیل زد(Z) 3 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 2930
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل زد رنگی

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) سایز پروفیل (mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 Z رنگی اپوکسی 2.5 18 40 اصفهان/کارخانه 3150
2 Z رنگی اپوکسی 3 18 46 اصفهان/کارخانه 3100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3460
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3460
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3460
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره ضخامت 2.5

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3000
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3000
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3000
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 23.2 اصفهان/کارخانه 3000
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 24.5 اصفهان/کارخانه 3000
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 6.6 13.9 اصفهان/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره ضخامت 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3000
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3000
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3000
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 23.2 اصفهان/کارخانه 3000
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.5 اصفهان/کارخانه 3000
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 6/60 13.9 اصفهان/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار قوطی پروفیل

بازارآهن آلات روزهای پایانی شهریور 96، بازارآهن آلات 29 شهریور 96، تحلیل بازار آهن آلات 28 شهریور 96

منبع خبرها بولتن نیوز

هیچ محصولی یافت نشد.