قیمت روز پروفیل

قیمت پروفیل با ورق فولاد مبارکه

محصولات قوطی پروفیل با تولید ورق فولاد مبارکه دارای وزن و ضخامت ثابت می باشد و همچنین سطح ورق با شفافیت و کیفیت بالا عرضه می شود.قوطی پروفیل تولیدی با ورق فولاد اکسین دارای وزن و ضخامت متغیر می باشد که در هر دو حالت در جداول زیر قابل مشاهده می باشد.

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان 4050
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 4050
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 4050
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان 4050
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان 4050
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 3870
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 3870
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 3870
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 3770
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 3750
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 3770
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 3760
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 3750
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3770
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 3750
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 3750
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 3750
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 3750
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 3750
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3750
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 3750
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 3750
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 3750
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 3750
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 3750
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 3750
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 3750
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 3750
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 3750
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 3750
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 3750
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 3750
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 3790
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 3750
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 3750
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 3750
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 3750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.2 اصفهان – نوع ورق فولاد اهواز

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت تغییرات نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 3840 3720
2 قوطی 10*25 2 6 7.2 اصفهان/کارخانه 3840 3720
3 قوطی 10*30 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 3840 3720
4 قوطی 25*25 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 3740 3720
5 قوطی 35*35 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 3720 3720
6 قوطی 20*20 2 6 8.2 اصفهان/کارخانه 3740 3720
7 قوطی 20*30 2 6 10.2 اصفهان/کارخانه 3730 3720
8 قوطی 20*40 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 3720 3720
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3740 3720
10 قوطی 30*30 2 6 12.3 اصفهان/کارخانه 3720 3720
11 قوطی 30*40 2 6 14.4 اصفهان/کارخانه 3720 3720
12 قوطی 30*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
13 قوطی 30*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
14 قوطی 40*40 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
15 قوطی 40*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
16 قوطی 40*60 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
17 قوطی 40*80 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 3720 3720
18 قوطی 40*100 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 3720 3720
19 قوطی 50*50 2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
20 قوطی 60*60 2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 3720 3720
21 قوطی 70*70 2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 3720 3720
22 قوطی 90*90 2 6 37 اصفهان/کارخانه 3720 3720
23 پروفیل 507 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
24 پروفیل 508 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
25 پروفیل 509 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3720 3720
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 25*25 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 3690
2 قوطی 35*35 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 3670
3 قوطی 20*20 2.5 6 9 اصفهان/کارخانه 3690
4 قوطی 20*30 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 3680
5 قوطی 20*40 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 3670
6 قوطی 20*60 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 3690
7 قوطی 30*30 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 3670
8 قوطی 30*40 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 3670
9 قوطی 30*50 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 3670
10 قوطی 40*40 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 3670
11 قوطی 40*60 2.5 6 32 اصفهان/کارخانه 3670
12 قوطی 40*80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 3670
13 قوطی 40*100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 3670
14 قوطی 50*50 2.5 6 22 اصفهان/کارخانه 3670
15 قوطی 60*60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 3670
16 قوطی 70*70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 3670
17 قوطی 90*90 2.5 6 42 اصفهان/کارخانه 3670
18 پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 3670
19 پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 3670
20 پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 3670
21 چهارچوب فلزی معمولی 2.5 6 30 اصفهان/کارخانه 3670
22 چهارچوب فلزی فرانسوی 2.5 6 31 اصفهان/کارخانه 3670
23 زهوار 2.5 6 7.5 اصفهان/کارخانه 3670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان – نوع ورق فولاد مبارکه اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 3670
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 3670
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 3670
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 3670
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 3670
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 3670
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 3670
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 3670
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 3670
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 3670
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 3670
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 3670
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 3670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 1.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه تهران 4140
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 4100
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 4100
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه تهران 4100
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه تهران 4100
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 3700
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3700
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3715
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3710
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3700
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3700
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3700
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3715
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3700
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3700
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3700
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 3700
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3700
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 3700
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3700
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3700
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3700
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3700
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3700
20 70×70 قوطی 2 6 26 تهران/کارخانه 3700
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 3700
22 90×90 قوطی 2 6 33 تهران/کارخانه 3700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 3665
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 3660
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 3650
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 3650
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 3650
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 3650
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 3650
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 3650
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 3650
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 3650
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 3650
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 3650
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 3650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 3650
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 3650
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 3650
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 3650
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 3650
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 3650
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 3650
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 3650
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 3650
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 3650
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ستونی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 ستونی 2.7 6 متری و 12 متری 130 اصفهان/کارخانه 3440
2 ستونی 2.6 6 متری و 12 متری 125 اصفهان/کارخانه 3440
3 ستونی 2.8 6 متری و 12 متری 140 اصفهان/کارخانه 3440
4 ستونی 3 6 متری و 12 متری 148 اصفهان/کارخانه 3440
5 ستونی 3.5 6 متری و 12 متری 175 اصفهان/کارخانه 3440
6 ستونی 3.8 6 متری و 12 متری 188 اصفهان/کارخانه 3440
7 ستونی 4 6 متری و 12 متری 200 اصفهان/کارخانه 3440
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی صنعتی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3175
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3262
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3262
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3262
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3262
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3262
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3262
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3262
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3262
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×100 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
11 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3359
12 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3359
13 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3359
14 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3359
15 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3360
16 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 100×180 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل زد

ردیف نام پروفیل ضخامت (mm) سایز پروفیل(mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 پروفیل زد(Z) 2 18 دلخواه اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
2 پروفیل زد(Z) 2.5 18 دلخواه اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
3 پروفیل زد(Z) 2.5 20 دلخواه اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
4 پروفیل زد(Z) 2.5 22 دلخواه اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
5 پروفیل زد(Z) 3 18 دلخواه اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
6 پروفیل زد(Z) 3 20 دلخواه اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
7 پروفیل زد(Z) 3 22 دلخواه اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل زد رنگی

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) سایز پروفیل (mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 Z رنگی اپوکسی 2.5 18 40 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
2 Z رنگی اپوکسی 3 18 46 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3950
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3950
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره ضخامت 2.5

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3430
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3430
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3430
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 23.2 اصفهان/کارخانه 3430
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 24.5 اصفهان/کارخانه 3430
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 6.6 13.9 اصفهان/کارخانه 3430
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره ضخامت 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3520
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3520
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3520
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 23.2 اصفهان/کارخانه 3520
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.5 اصفهان/کارخانه 3520
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 6/60 13.9 اصفهان/کارخانه 3520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار قوطی پروفیل

بازارآهن آلات روزهای پایانی شهریور 96، بازارآهن آلات 29 شهریور 96، تحلیل بازار آهن آلات 28 شهریور 96

منبع خبرها بولتن نیوز

هیچ محصولی یافت نشد.