قیمت روز پروفیل

قوطی ضخامت 1.5 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه اصفهان 3680
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 3680
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه اصفهان 3680
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه اصفهان 3680
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه اصفهان 3680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 2/5×2/5 2 6 9.2 اصفهان/کارخانه 3185
2 قوطی 40×30 2 6 13 اصفهان/کارخانه 3180
3 قوطی 10×20 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 3260
4 قوطی 20×20 2 6 7.7 اصفهان/کارخانه 3190
5 قوطی 20×30 2 6 9.5 اصفهان/کارخانه 3185
6 قوطی 30×30 2 6 11.5 اصفهان/کارخانه 3180
7 قوطی 40×40 2 6 15 اصفهان/کارخانه 3180
8 قوطی 50×50 2 6 19 اصفهان/کارخانه 3180
9 قوطی 60×60 2 6 23 اصفهان/کارخانه 3180
10 قوطی 70×70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 3180
11 قوطی 80×80 2 6 30 اصفهان/کارخانه 3180
12 قوطی 20×40 2 6 11.5 اصفهان/کارخانه 3180
13 قوطی 40×80 2 6 23 اصفهان/کارخانه 3180
14 قوطی 90×90 2 6 33 اصفهان/کارخانه 3180
15 قوطی 40×100 2 6 33 اصفهان/کارخانه 3180
16 قوطی 50×100 2 6 36 اصفهان/کارخانه 3180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.2 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 2/5×2/5 2.2 6 10.3 اصفهان/کارخانه 3170
2 قوطی 40×30 2.2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 3170
3 قوطی 10×20 2.2 6 6.2 اصفهان/کارخانه 3170
4 قوطی 20×20 2.2 6 8.3 اصفهان/کارخانه 3170
5 قوطی 20×30 2.2 6 10.5 اصفهان/کارخانه 3170
6 قوطی 30×30 2.2 6 12.5 اصفهان/کارخانه 3170
7 قوطی 40×40 2.2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 3170
8 قوطی 50×50 2.2 6 20.5 اصفهان/کارخانه 3170
9 قوطی 60×60 2.2 6 25 اصفهان/کارخانه 3170
10 قوطی 70×70 2.2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 3170
11 قوطی 80×80 2.2 6 0 اصفهان/کارخانه 3170
12 قوطی 20×40 2.2 6 12.5 اصفهان/کارخانه 3170
13 قوطی 40×80 2.2 6 24.7 اصفهان/کارخانه 3170
14 قوطی 90×90 2.2 6 37.9 اصفهان/کارخانه 3170
15 قوطی 40×100 2.2 6 28.8 اصفهان/کارخانه 3170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9.4 اصفهان/کارخانه 3080
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.7 اصفهان/کارخانه 3120
3 قوطی 30×30 2.5 6 14.04 اصفهان/کارخانه 3070
4 قوطی 20×40 2.5 6 14.04 اصفهان/کارخانه 3070
5 قوطی 40×40 2.5 6 18.72 اصفهان/کارخانه 3070
6 قوطی 50×50 2.5 6 23.4 اصفهان/کارخانه 3070
7 قوطی 60×60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 3070
8 قوطی 70×70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 3070
9 قوطی 40×80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 3070
10 قوطی 80×80 2.5 6 38 اصفهان/کارخانه 3070
11 قوطی 90×90 2.5 6 43 اصفهان/کارخانه 3070
12 قوطی 40×100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 3070
13 قوطی 50×100 2.5 6 36 اصفهان/کارخانه 3070
14 قوطی 100×100 2.5 12 47 اصفهان/کارخانه 3070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 اصفهان

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 40×40 3 6 23 اصفهان/کارخانه 3070
2 قوطی 50×50 3 6 29 اصفهان/کارخانه 3070
3 قوطی 60×60 3 6 34 اصفهان/کارخانه 3070
4 قوطی 70×70 3 6 40 اصفهان/کارخانه 3070
5 قوطی 40×80 3 6 34 اصفهان/کارخانه 3070
6 قوطی 80×80 3 6 45 اصفهان/کارخانه 3070
7 قوطی 90×90 3 6 51 اصفهان/کارخانه 3070
8 قوطی 40×100 3 6 40 اصفهان/کارخانه 3070
9 قوطی 50×100 3 6 43 اصفهان/کارخانه 3070
10 قوطی 100×100 3 6 57 اصفهان/کارخانه 3070
11 قوطی 110×110 3 12 62 اصفهان/کارخانه 3070
12 قوطی 60×120 3 12 51 اصفهان/کارخانه 3070
13 قوطی 120×120 3 12 68 اصفهان/کارخانه 3070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 1.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 1.5 6 5.7 کارخانه تهران 3720
2 قوطی 20×40 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 3680
3 قوطی 30×30 1.5 6 8.5 کارخانه تهران 3680
4 قوطی 40×40 1.5 6 11.3 کارخانه تهران 3680
5 قوطی 40×80 1.5 6 16.9 کارخانه تهران 3680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 3200
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3200
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 3215
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3210
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3200
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3200
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3200
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 3215
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 3200
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3200
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3200
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 3200
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 3200
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 3200
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 3200
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3200
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3200
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 3200
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 3200
20 70×70 قوطی 2 6 26 تهران/کارخانه 3200
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 3200
22 90×90 قوطی 2 6 33 تهران/کارخانه 3200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 2.5 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 3185
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 3180
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 3170
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 3170
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 3170
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 3170
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 3170
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 3170
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 3170
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 3170
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 3170
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 3170
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 3170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ضخامت 3 تهران

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 30×60 3 6 25 تهران/کارخانه 3170
2 قوطی 40×100 3 6 40 تهران/کارخانه 3170
3 قوطی 40×40 3 6 22.5 تهران/کارخانه 3170
4 قوطی 40×60 3 6 28 تهران/کارخانه 3170
5 قوطی 40×80 3 6 33.5 تهران/کارخانه 3170
6 قوطی 50×50 3 6 28 تهران/کارخانه 3170
7 قوطی 60×60 3 6 33.5 تهران/کارخانه 3170
8 قوطی 70×70 3 6 40 تهران/کارخانه 3170
10 قوطی 80×80 3 6 45 تهران/کارخانه 3170
11 قوطی 90×90 3 6 50 تهران/کارخانه 3170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی ستونی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
2 ستونی 2.6 6 متری و 12 متری 125 اصفهان/کارخانه 3070
1 ستونی 2.7 6 متری و 12 متری 130 اصفهان/کارخانه 3070
3 ستونی 2.8 6 متری و 12 متری 140 اصفهان/کارخانه 3070
4 ستونی 3 6 متری و 12 متری 148 اصفهان/کارخانه 3070
5 ستونی 3.5 6 متری و 12 متری 175 اصفهان/کارخانه 3070
6 ستونی 3.8 6 متری و 12 متری 188 اصفهان/کارخانه 3070
7 ستونی 4 6 متری و 12 متری 200 اصفهان/کارخانه 3070
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قوطی صنعتی

ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) سایز محل تحویل قیمت نمودار
1 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3225
2 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3315
3 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 140×140 اصفهان/کارخانه 3315
4 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3315
5 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3315
6 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 180×180 اصفهان/کارخانه 3315
7 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3315
8 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3315
9 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 200×200 اصفهان/کارخانه 3315
10 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×100 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
11 صنعتی 6 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3415
12 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3415
13 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 300×300 اصفهان/کارخانه 3415
14 صنعتی 8 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3425
15 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 250×150 اصفهان/کارخانه 3425
16 صنعتی 10 6 متری و 12 متری 100×180 اصفهان/کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل زد

ردیف نام پروفیل ضخامت (mm) سایز پروفیل(mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
3 پروفیل زد(Z) 2.5 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2980
1 پروفیل زد(Z) 2.5 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 3000
2 پروفیل زد(Z) 2.5 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 3000
4 پروفیل زد(Z) 3 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2980
5 پروفیل زد(Z) 3 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 3000
6 پروفیل زد(Z) 3 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل زد رنگی

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) سایز پروفیل (mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 Z رنگی اپوکسی 2.5 18 40 اصفهان/کارخانه 3180
2 Z رنگی اپوکسی 3 18 46 اصفهان/کارخانه 3180
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره 1.5 تهران

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(cm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3680
2 لنگه دری پروفیل 508 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3680
3 چهارچوبی پروفیل 509 1.5 6 11.2 کارخانه تهران 3680
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره ضخامت 2.5

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3170
2 لنگه دری پروفیل 508 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3170
3 چهارچوبی پروفیل 509 2.5 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3170
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2.5 6.6 23.2 اصفهان/کارخانه 3170
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2.5 6.6 24.5 اصفهان/کارخانه 3170
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2.5 6.6 13.9 اصفهان/کارخانه 3170
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


پروفیل در و پنجره ضخامت 2

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 سپری پروفیل 507 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3200
2 لنگه دری پروفیل 508 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3200
3 چهارچوبی پروفیل 509 2 6 14.8 اصفهان/کارخانه 3200
4 چهارچوبی فلزی ساده 1-86 2 6/60 23.2 اصفهان/کارخانه 3200
5 چهارچوب فلزی فرانسوی 11-86 2 6/60 24.5 اصفهان/کارخانه 3200
6 چهارچوبی فلزی دو لبه12-86 ابعاد 2 6/60 13.9 اصفهان/کارخانه 3200
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


خبرهای مرتبط به بازار قوطی پروفیل

بازارآهن آلات روزهای پایانی شهریور 96، بازارآهن آلات 29 شهریور 96، تحلیل بازار آهن آلات 28 شهریور 96

منبع خبرها بولتن نیوز

هیچ محصولی یافت نشد.