ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 10*20 2 6 5.5 اصفهان/کارخانه 5790
2 قوطی 10*25 2 6 6.5 اصفهان/کارخانه 5790
3 قوطی 10*30 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5790
4 قوطی 25*25 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5690
5 قوطی 35*35 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5670
6 قوطی 20*20 2 6 7.5 اصفهان/کارخانه 5690
7 قوطی 20*30 2 6 9 اصفهان/کارخانه 5680
8 قوطی 20*40 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5670
9 قوطی 20*60 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5690
10 قوطی 30*30 2 6 11.2 اصفهان/کارخانه 5670
11 قوطی 30*40 2 6 13 اصفهان/کارخانه 5670
12 قوطی 30*50 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5670
13 قوطی 30*60 2 6 اصفهان/کارخانه 5670
14 قوطی 40*40 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5670
15 قوطی 40*50 2 6 16.5 اصفهان/کارخانه 5670
16 قوطی 40*60 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5670
17 قوطی 40*80 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5670
18 قوطی 40*100 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5670
19 قوطی 50*50 2 6 18.5 اصفهان/کارخانه 5670
20 قوطی 60*60 2 6 22.5 اصفهان/کارخانه 5670
21 قوطی 70*70 2 6 26 اصفهان/کارخانه 5670
22 قوطی 90*90 2 6 24 اصفهان/کارخانه 5670
23 پروفیل 507 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5670
24 پروفیل 508 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5670
25 پروفیل 509 2 6 14.5 اصفهان/کارخانه 5670
26 چهارچوب فلزی معمولی 2 6 24.2 اصفهان/کارخانه 5670
27 چهارچوب فلزی فرانسوی 2 6 24.6 اصفهان/کارخانه 5670
28 چهارچوب فلزی نگین 2 6 31 اصفهان/کارخانه 5710
29 زهوار 2 6 5.7 اصفهان/کارخانه 5670
30 ورق شیت2*1 2 6 31.5 اصفهان/کارخانه 5670
31 ورق شیت2*1/25 2 6 39.2 اصفهان/کارخانه 5670
32 ورق شیت2/5*1/25 2 6 49 اصفهان/کارخانه 5670
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.