ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 25*25 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 9970
2 قوطی 35*35 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 9950
3 قوطی 20*20 2.5 6 9 اصفهان/کارخانه 9970
4 قوطی 20*30 2.5 6 12 اصفهان/کارخانه 9960
5 قوطی 20*40 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 9950
6 قوطی 20*60 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9970
7 قوطی 30*30 2.5 6 14 اصفهان/کارخانه 9950
8 قوطی 30*40 2.5 6 16 اصفهان/کارخانه 9950
9 قوطی 30*50 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9950
10 قوطی 40*40 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9950
11 قوطی 40*60 2.5 6 32 اصفهان/کارخانه 9950
12 قوطی 40*80 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 9950
13 قوطی 40*100 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 9950
14 قوطی 50*50 2.5 6 22 اصفهان/کارخانه 9950
15 قوطی 60*60 2.5 6 28 اصفهان/کارخانه 9950
16 قوطی 70*70 2.5 6 33 اصفهان/کارخانه 9950
17 قوطی 90*90 2.5 6 42 اصفهان/کارخانه 9950
18 پروفیل 507 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9950
19 پروفیل 508 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9950
20 پروفیل 509 2.5 6 18 اصفهان/کارخانه 9950
21 چهارچوب فلزی معمولی 2.5 6 30 اصفهان/کارخانه 9950
22 چهارچوب فلزی فرانسوی 2.5 6 31 اصفهان/کارخانه 9950
23 زهوار 2.5 6 7.5 اصفهان/کارخانه 9950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.