ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 قوطی 20×20 2.5 6 9 تهران/کارخانه 5570
2 قوطی 20×30 2.5 6 11.5 تهران/کارخانه 5560
3 قوطی 20×40 2.5 6 14 تهران/کارخانه 5550
4 قوطی 30×60 2.5 6 21 تهران/کارخانه 5550
5 قوطی 40×100 2.5 6 33 تهران/کارخانه 5550
6 قوطی 40×40 2.5 6 18 تهران/کارخانه 5550
7 قوطی 40×60 2.5 6 24 تهران/کارخانه 5550
8 قوطی 40×80 2.5 6 28 تهران/کارخانه 5550
9 قوطی 50×50 2.5 6 24 تهران/کارخانه 5550
10 قوطی 60×60 2.5 6 28 تهران/کارخانه 5550
11 قوطی 70×70 2.5 6 33 تهران/کارخانه 5550
12 قوطی 80×80 2.5 6 38 تهران/کارخانه 5550
13 قوطی 90×90 2.5 6 43 تهران/کارخانه 5550
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.