ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 5750
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 5750
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 5770
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 5760
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 5750
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 5750
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 5750
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 5770
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 5750
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 5750
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 5750
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 5750
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 5750
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 5750
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 5750
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 5750
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 5750
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 5750
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 5750
20 70×70 قوطی 2 6 26 تهران/کارخانه 5750
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 5750
22 90×90 قوطی 2 6 33 تهران/کارخانه 5750
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.