ردیف نوع قوطی ضخامت(mm) طول شاخه(m) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 25×10 قوطی 2 6 6.5 تهران/کارخانه 6350
2 30×10 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 6350
3 20×20 قوطی 2 6 7 تهران/کارخانه 6370
4 30×20 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 6360
5 40×20 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 6350
6 50×20 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 6350
7 60×20 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 6350
8 25×25 قوطی 2 6 9 تهران/کارخانه 6370
9 30×30 قوطی 2 6 11 تهران/کارخانه 6350
10 40×30 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 6350
11 50×30 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 6350
12 60×30 قوطی 2 6 17 تهران/کارخانه 6350
13 35×35 قوطی 2 6 13 تهران/کارخانه 6350
14 100×40 قوطی 2 6 26.5 تهران/کارخانه 6350
15 40×40 قوطی 2 6 15 تهران/کارخانه 6350
16 60×40 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 6350
17 80×40 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 6350
18 50×50 قوطی 2 6 19 تهران/کارخانه 6350
19 60×60 قوطی 2 6 23 تهران/کارخانه 6350
20 70×70 قوطی 2 6 26 تهران/کارخانه 6350
21 80×80 قوطی 2 6 30 تهران/کارخانه 6350
22 90×90 قوطی 2 6 33 تهران/کارخانه 6350
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.