قیمت بست داربست – فلزی

ردیف شرح کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 بست لوله 1/200 کیلوایی ایران بست انبار اصفهان 5300
2 بست لوله 1/350 کیلوای ایران بست انبار اصفهان 5400
3 رابط 17 سانتی متفرقه انبار اصفهان 3800
4 رابط 20 سانتی متفرقه انبار اصفهان 3900
5 بست گردون ایران بست انبار اصفهان 7500
6 مغزی لوله متفرقه انبار اصفهان 2700
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.