قیمت میلگرد ابر کوه یزد

لیست قیمت میلگرد ابر کوه یزد

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت نمودار
1 10 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2720
2 12 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2700
3 14 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2690
4 16 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2690
5 18 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2670
6 20 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2670
7 22 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2670
8 25 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم 2670
9 28 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
10 32 شاخه آجدار A3 کارخانه ابرکوه یزد کیلوگرم تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.