ردیف نام محصول قطر(inch) ضخامت(mm) محل تحول طول(m) قیمت نمودار
1 لوله گاز کچو 1/2 2 کارخانه اصفهان 6 11600
2 لوله گاز کچو 3.4 2 کارخانه اصفهان 6 11600
3 لوله گاز کچو 1 2 کارخانه اصفهان 6 11500
4 لوله گاز کچو "1/4 1 2 کارخانه اصفهان 6 11500
5 لوله گاز کچو "1/2 1 2 کارخانه اصفهان 6 11500
6 لوله گاز کچو 2 2 کارخانه اصفهان 6 11500
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.