قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4410
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4360
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4360
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4390
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4360
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4360
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4360
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 چین بندر عباس 4670
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4003 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین بندر عباس 4670
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
50 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
51 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
52 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
53 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
54 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
55 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
56 ورق بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
57 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
58 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
59 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
61 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
62 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
64 ورق آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
65 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
68 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
69 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
70 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
71 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
72 ورق آبی 5015 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
73 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
74 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
75 ورق سفید 9016 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
77 نارنجی2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
78 نارنجی2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
79 صورتی 4006 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
80 پرتقالی1028 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
81 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
82 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
84 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
85 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
86 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
87 آبی 5015 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
88 آبی 5015 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
89 قرمز 3000 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
90 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
91 آبی 5015 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
92 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4830
93 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4800
94 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4700
95 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران 5130
96 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4800
97 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4800
98 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4800
99 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4800
100 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4800
101 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران 4800
102 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران 4600
103 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 4600
104 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران 4500
105 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 4500
106 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
107 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
108 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران 4600
109 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 4600
110 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4270
111 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4270
112 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
113 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4600
114 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4450
115 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4400
116 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4400
117 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4400
118 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران 4570
119 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4200
120 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
121 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4320
122 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4280
123 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4200
124 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4250
125 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4270
126 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 4570
127 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4380
128 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4430
129 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
130 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4320
131 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4380
132 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4430
133 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4430
134 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 4450
135 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین بندر عباس 4700
136 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
137 سفید 9016 0.18 رول 1 چین بندر عباس 5000
138 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین بندر عباس 4670
139 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین بندر عباس 4670
140 سفال 8004 0.18 رول 1 چین بندر عباس 4670
141 آبی 5015 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
142 کرم 9001 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
143 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین بندرعباس 4470
144 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین بندرعباس 4470
145 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
146 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
147 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین بندرعباس 4520
148 آبی 5015 0.25 رول 1 چین بندرعباس 4470
149 سفال 8004 0.25 رول 1 چین بندرعباس 4470
150 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
151 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
152 سفید 9016 0.3 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
153 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
154 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین بندرعباس 4320
155 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین بندرعباس 4270
156 آبی 5015 0.3 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
157 سفال 8004 0.3 رول 1 چین بندرعباس 4270
158 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
159 سفال 8004 0.47 رول 1 چین بندرعباس 4070
160 سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
161 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندرعباس 4190
162 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندرعباس 4150
163 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین بندرعباس 4070
164 سبز 6024 0.47 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
165 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندرعباس 4140
166 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین بندرعباس تماس بگیرید
167 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس 4250
168 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس 4300
169 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس 4300
170 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس تماس بگیرید
171 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس 4250
172 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس 4300
173 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس 4300
174 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندرعباس 4320
175 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4730
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4500
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4260
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4350
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4360
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4360
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4510
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.