قیمت ورق صنعتی 304 استیل

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 13100
2 0.4 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13100
3 0.5 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12600
4 0.5 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12600
5 0.6 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12600
6 0.6 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12600
7 0.7 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12300
8 0.7 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12300
9 0.8 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12300
10 0.8 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12300
11 1.2 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12100
12 1.2 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
13 1.5 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12100
14 1.5 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
15 2 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12100
16 2 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
17 3 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12100
18 3 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
19 4 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12100
20 4 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
21 5 شیت نگیر مات 1*2 خارجی انبار تهران 12100
22 5 شیت نگیر مات 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
23 0.4 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 13700
24 0.4 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13700
25 0.5 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 13200
26 0.5 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13200
27 0.6 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 13200
28 0.6 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13200
29 0.7 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 13000
30 0.7 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13000
31 0.8 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 13000
32 0.8 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13000
33 1.2 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 12100
34 1.2 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
35 1.5 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 12100
36 1.5 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
37 2 شیت نگیر براق 1*2 خارجی انبار تهران 12100
38 2 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
39 3 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
40 3 شیت نگیر براق 1/5*3 خارجی انبار تهران 12100
41 4 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
42 4 شیت نگیر براق 1/5*3 خارجی انبار تهران 12100
43 5 شیت نگیر براق 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 12100
44 5 شیت نگیر براق 1/5*3 خارجی انبار تهران 12100
45 0.4 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران 14400
46 0.4 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 14400
47 0.5 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران 13900
48 0.5 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13900
49 0.6 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران 13900
50 0.6 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13900
51 0.7 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران 13600
52 0.7 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13600
53 0.8 شیت نگیر خشدار 1*2 خارجی انبار تهران 13600
54 0.8 شیت نگیر خشدار 1/25*2/5 خارجی انبار تهران 13600
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق ck45

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 3 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 20 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 20 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 25 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 30 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 35 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 40 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 50 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 60 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 80 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 15 شیت 6*2 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 6 شیت 6*2 کره انبار تهران 4510
17 8 شیت 6*2 کره انبار تهران 4510
18 15 شیت 6*2 کره انبار تهران 4080
19 20 شیت 6*2 کره انبار تهران 4130
20 25 شیت 6*2 کره انبار تهران 4160
21 30 شیت 6*2 کره انبار تهران 4130
22 35 شیت 6*2 کره انبار تهران 4180
23 40 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
24 50 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
25 60 شیت 6*2 کره انبار تهران 4530
26 70 شیت 6*3 کره انبار تهران 4260
27 80 شیت 6*2 کره انبار تهران 4260
28 10 شیت 6*2 روس انبار تهران 4180
29 12 شیت 6*2 روس انبار تهران 4180
30 20 شیت 6*2 روس انبار تهران 4080
31 25 شیت 6*2 روس انبار تهران 4130
32 30 شیت 6*2 روس انبار تهران 4030
33 35 شیت 6*2 روس انبار تهران 4030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق A516 گرید 70

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 70 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 6 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 8 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 10 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 12 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 15 رول 1.5 فولادمبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 10 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
9 12 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
10 15 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
11 16 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
12 18 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
13 20 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
14 30 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
15 35 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
16 40 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
17 13 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
18 24 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
19 26 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
20 32 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
21 36 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
22 48 شیت 2*6 کره انبار تهران تماس بگیرید
23 10 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
24 12 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
25 15 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
26 35 شیت 2*6 اکسین انبار تهران تماس بگیرید
27 6 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2810
28 8 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2750
29 8 شیت 6*1/8 فولادمبارکه انبار تهران 2930
30 10 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2760
31 12 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2790
32 15 شیت 6*1/5 فولادمبارکه انبار تهران 2790
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.