قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 5180
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4700
3 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4680
4 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4575
5 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4570
6 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4530
7 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4590
8 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4425
9 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4545
10 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4505
11 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4500
12 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4395
13 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4400
14 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4330
15 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4360
16 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4380
17 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4380
18 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4380
19 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4380
20 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
21 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
22 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4430
23 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4430
24 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4450
25 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران 5025
26 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4940
27 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4470
28 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4450
29 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 4350
30 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4345
31 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4305
32 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4365
33 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران 4300
34 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 4280
35 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4275
36 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 4175
37 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4180
38 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 4110
39 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4140
40 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 4160
41 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4160
42 1 رول 1 کاشان انبار تهران 4160
43 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4160
44 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 4210
45 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4210
46 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4230
47 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
48 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
49 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
50 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 4995
51 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 4905
52 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 4440
53 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 4420
54 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 4320
55 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 4315
56 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 4275
57 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 4335
58 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه 4270
59 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 4250
60 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 4245
61 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 4145
62 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 4150
63 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 4080
64 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 4110
65 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 4130
66 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 4130
67 1 رول 1 کاشان کارخانه 4130
68 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 4130
69 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 4180
70 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 4180
71 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 4200
72 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
73 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 4360
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4235
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4505
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4480
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4445
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4505
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4315
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4275
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4255
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4235
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4170
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4280
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4240
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4140
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4290
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4320
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4350
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4450
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4450
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4450
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4550
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4550
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 4230
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4205
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 4070
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4095
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 4170
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4230
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 4045
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4005
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3985
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3970
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3905
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4010
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3975
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3875
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 4020
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4050
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 4080
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4180
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 4180
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4180
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 4280
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4280
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4395
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4270
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4265
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4240
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4105
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4120
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4205
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4265
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4080
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4040
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4020
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4005
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3940
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4045
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4010
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3910
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4055
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4085
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4115
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4215
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4215
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4215
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4315
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4315
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4680
2 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4660
3 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4575
4 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4670
5 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
6 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4470
7 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
8 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4535
9 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 4535
10 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4375
11 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4485
12 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
13 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان 4315
14 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 4315
15 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4315
16 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4315
17 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
18 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4305
19 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4385
20 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
21 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
22 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4285
23 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
25 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
26 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
27 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
28 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4300
29 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
30 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
31 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
32 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
33 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
34 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
35 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
36 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
39 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4250
40 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4350
41 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
42 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
43 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4460
44 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4400
45 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
46 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4450
47 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4520
48 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4500
49 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
50 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4290
51 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4490
52 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4255
53 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4355
54 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4205
55 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4305
56 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
57 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
58 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4125
59 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
60 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
61 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
62 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4120
63 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4150
64 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
65 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4170
66 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4280
68 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4270
69 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4240
70 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
83 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
84 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
85 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
86 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
87 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
88 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
89 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
90 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
91 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
92 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران 4560
93 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
94 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4350
95 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4550
96 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران 4315
97 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4415
98 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 4265
99 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4365
100 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
101 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
102 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران 4185
103 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
104 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
105 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4135
106 1 رول 1 قزاق انبار تهران 4180
107 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4210
108 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران 4230
109 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4230
110 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4280
111 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4340
112 2 رول 1 قزاق انبار تهران 4340
113 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4400
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4655
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4490
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4475
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4370
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4410
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4400
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4310
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4270
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4340
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4210
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4205
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4255
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4255
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4115
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4315
23 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4420
24 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4240
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4325
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4335
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4455
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4435
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4435
25 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4225
26 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4125
27 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4085
28 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4165
29 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4175
30 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4065
31 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4025
32 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4000
33 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3970
34 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3965
35 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4010
36 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4010
37 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3875
38 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4070
39 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4080
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
40 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4090
41 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4205
42 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4185
43 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4185
44 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4460
45 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4300
46 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4285
47 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4185
48 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4145
49 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4225
50 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4235
51 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4125
52 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4085
53 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4060
54 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4030
55 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4025
56 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4070
57 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4070
58 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3935
59 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4130
60 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4140
61 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4150
62 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4265
63 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4245
64 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4245
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4675
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4510
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4495
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4430
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4500
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4330
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4290
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4260
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4230
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4225
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4275
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4275
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4155
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4335
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4325
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4365
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4455
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4455
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4455
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4420
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 4260
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4245
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 4180
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4250
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 4085
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4045
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 4015
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3990
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3985
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4030
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 4030
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3915
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 4090
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4080
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 4170
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4205
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 4205
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4205
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4480
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4320
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4305
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4240
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4310
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4145
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4105
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4075
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4050
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4045
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4090
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4090
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3975
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4150
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4140
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4230
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4265
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4265
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4265
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان تماس بگیرید
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4445
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4445
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4425
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4405
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4400
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4360
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4360
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 4780
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4700
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 4335
19 2 رول 1 امارات انبار تهران 4395
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران 4295
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.25 رول 1 چین انبار اصفهان 6490
2 0.3 رول 1 چین انبار اصفهان 5680
47 0.2 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
3 0.35 رول 1 چین انبار اصفهان 5400
4 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان 4790
5 0.45 رول 1 چین انبار اصفهان 4570
6 0.45 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4580
7 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 4510
8 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4515
9 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان 4575
10 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4495
11 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان 4400
12 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4390
13 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
14 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 2 رول 1 چین انبار اصفهان 4490
16 2 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4490
17 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4890
18 2.5 رول 1 چین انبار اصفهان 4810
19 3 رول 1 چین انبار اصفهان 5970
20 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5920
21 4 رول 1 چین انبار اصفهان 5170
22 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5040
23 5 رول 1 چین انبار اصفهان 5290
24 0.2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
25 0.22 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
26 0.25 رول 1 چین انبار تهران 6425
27 0.3 رول 1 چین انبار تهران 6515
28 0.35 رول 1 چین انبار تهران 5335
29 0.4 رول 1 چین انبار تهران 4725
30 0.45 رول 1 چین انبار تهران 4505
31 0.5 رول 1 چین انبار تهران 4445
32 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 4450
33 0.55 رول 1 چین انبار تهران 4510
34 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران 4430
35 0.6 رول 1 چین انبار تهران 4335
36 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران 4325
37 0.7 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
38 2 رول 1 چین انبار تهران 4425
39 2 رول 1.25 چین انبار تهران 4425
40 2.5 رول 1 چین انبار تهران 4825
41 2.5 رول 1.25 چین انبار تهران 4745
42 3 رول 1 چین انبار تهران 5905
43 3 رول 1.25 چین انبار تهران 5855
44 4 رول 1 چین انبار تهران 5105
45 4 رول 1.25 چین انبار تهران 4975
46 5 رول 1 چین انبار تهران 5225
48 0.22 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
49 0.25 رول 1 چین انبار بندرعباس 6270
50 0.3 رول 1 چین انبار بندرعباس 5460
51 0.35 رول 1 چین انبار بندرعباس 5180
52 0.4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4570
53 0.45 رول 1 چین انبار بندرعباس 4350
54 0.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 4290
55 0.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4295
56 0.55 رول 1 چین انبار بندرعباس 4355
57 0.55 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4275
58 0.6 رول 1 چین انبار بندرعباس 4180
59 0.6 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4170
60 0.7 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
2 2 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4270
61 2 رول 1 چین انبار بندرعباس 4270
63 2.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 4670
64 2.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4590
65 3 رول 1 چین انبار بندرعباس 5750
66 3 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 5700
67 4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4950
68 4 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4820
69 5 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5360
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5340
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5380
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5370
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5340
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5370
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5340
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4003 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
50 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
51 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
52 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
53 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
54 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
55 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
56 ورق بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
57 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
58 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
59 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
61 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
62 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
64 ورق آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
65 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
68 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
69 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
70 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
71 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
72 ورق آبی 5015 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
73 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
74 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
75 ورق سفید 9016 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
77 نارنجی2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
78 نارنجی2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
79 صورتی 4006 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
80 پرتقالی1028 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
81 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
82 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
84 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
85 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
86 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
87 آبی 5015 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
88 آبی 5015 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
89 قرمز 3000 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
90 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
91 آبی 5015 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
92 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
93 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
94 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
95 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
96 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
97 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
98 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
99 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
100 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
101 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6900
102 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
103 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 6900
104 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران 6600
105 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 6600
106 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران 8595
107 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران 6600
108 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
109 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 6600
110 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
111 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
112 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران 7745
113 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
114 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
115 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
116 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
117 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 5900
118 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
119 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5205
120 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
121 قرمز 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5215
122 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5175
123 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5175
124 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5175
125 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5205
126 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5235
127 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5275
128 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5315
129 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5305
130 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
131 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5305
132 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5275
133 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5295
134 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5275
135 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
136 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
137 سفید 9016 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
138 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
139 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
140 سفال 8004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
141 آبی 5015 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
142 کرم 9001 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
143 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
144 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
145 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
146 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
147 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
148 آبی 5015 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
149 سفال 8004 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
150 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
151 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
152 سفید 9016 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
153 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
154 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
155 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
156 آبی 5015 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
157 سفال 8004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
158 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
159 سفال 8004 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
160 سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
161 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
162 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
163 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
164 سبز 6024 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
165 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
166 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
167 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
168 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
169 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
170 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
171 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
172 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
173 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
173 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
175 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5390
173 زرد 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
176 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
177 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5325
178 صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5253
179 بنفش 4004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5235
180 سبز 4005 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4800
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4770
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4800
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران 3220
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران 3220
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 950 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
43 0.6 شیت ST12 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
44 0.6 شیت ST12 2/5*1/25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 0.6 شیت ST14 1*1/58 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 161*135 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 140*112 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1.24 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3750
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3730
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3640
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3620
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3450
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3400
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3520
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3520
31 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3520
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3520
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3520
39 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3520
40 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3520
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سرد چیست ؟

ورق سرد، هدف اصلی کم کردن ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است. از ویژگی‌های این نوع ورق که معمولا در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل انجام می‌شود می‌توان به بالا بودن استقامت ماده موردنظر، بالا بودن نابجایی ساختار کریستالی و تنش تسلیم یاد کرد .

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ابتدا ورق‌ها به حالت اسیدشویی شده و یک لایه اکسیدی از سطح ورق برداشته می‌شود درنهایت در فرآیند نورد، ورق سرد می‌شود و به صورت متوسط ۸۰ یا ۸۵ درصد کاهش ضخامت ورق خواهیم داشت. در تولید ورق نورد سرد پروسه آنیل یا بازپخت (پخت دوباره) وجود دارد که در دنیا به دو صورت پیوسته و یا جعبه‌ای انجام می‌شود و در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نوع جعبه‌ای استفاده می‌کنند. در دما و زمان مورد نیاز پروسه آنیل رخ می دهد و حالت دانه‌بندی فولاد به شکل اولیه برگشت داده می‌شود چون در پروسه نورد این ساختارها به حالت هم ریخته است. درآخر پس از آنیل یک فرآیند نورد حالت پوسته‌ای هست که در این عملیات فرآیند ورق‌ها از لحاظ خصوصیات مکانیکی و کیفیت ظاهر سطح و موج مورد بررسی قرار گرفته  و عیب های آن برطرف می‌شود.

موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

هیچ محصولی یافت نشد.