قیمت ورق سرد

موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و...کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

 
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 تماس بگیرید
2 تماس بگیرید
3 تماس بگیرید
4 تماس بگیرید
5 تماس بگیرید
6 تماس بگیرید
7 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
9 تماس بگیرید
10 تماس بگیرید
11 تماس بگیرید
12 تماس بگیرید
13 تماس بگیرید
14 تماس بگیرید
15 تماس بگیرید
16 تماس بگیرید
17 تماس بگیرید
18 تماس بگیرید
19 تماس بگیرید
20 تماس بگیرید
21 تماس بگیرید
22 تماس بگیرید
23 تماس بگیرید
24 تماس بگیرید
25 تماس بگیرید
26 تماس بگیرید
27 تماس بگیرید
28 تماس بگیرید
29 تماس بگیرید
30 تماس بگیرید
31 تماس بگیرید
32 تماس بگیرید
33 تماس بگیرید
34 تماس بگیرید
35 تماس بگیرید
36 تماس بگیرید
37 تماس بگیرید
38 تماس بگیرید
39 تماس بگیرید
40 تماس بگیرید
41 تماس بگیرید
42 تماس بگیرید
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 26,550
2 26,550
3 تماس بگیرید
4 تماس بگیرید
5 تماس بگیرید
6 تماس بگیرید
7 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
9 تماس بگیرید
10 تماس بگیرید
11 تماس بگیرید
12 تماس بگیرید
13 تماس بگیرید
14 تماس بگیرید
15 تماس بگیرید
16 تماس بگیرید
17 تماس بگیرید
18 تماس بگیرید
19 تماس بگیرید
20 تماس بگیرید
21 تماس بگیرید
22 تماس بگیرید
23 تماس بگیرید
24 تماس بگیرید
25 تماس بگیرید
26 تماس بگیرید
27 تماس بگیرید
28 تماس بگیرید
29 تماس بگیرید
30 تماس بگیرید
31 تماس بگیرید
32 26,450
33 تماس بگیرید
34 تماس بگیرید
35 تماس بگیرید
36 تماس بگیرید
37 تماس بگیرید
38 تماس بگیرید
39 26,650
40 26,550
41 تماس بگیرید
42 تماس بگیرید
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 26,960
2 26,960
3 27,160
4 27,160
5 26,810
6 26,810
7 27,360
8 26,760
9 26,760
10 تماس بگیرید
11 27,560
12 27,560
13 27,410
14 27,410
15 27,160
16 27,160
17 27,360
18 26,750
19 تماس بگیرید
20 تماس بگیرید
21 28,160
22 28,160
23 تماس بگیرید
24 27,300
25 27,300
26 26,700
27 26,700
28 26,900
29 26,900
30 27,100
31 27,100
32 26,750
33 27,500
34 27,500
35 27,350
36 27,350
37 27,100
38 27,100
39 28,100
40 28,100
41 تماس بگیرید
42 تماس بگیرید
43 26,750
44 26,750
45 26,950
46 26,950
47 26,450
48 26,450
49 تماس بگیرید
50 تماس بگیرید
51 26,950
52 27,150
53 27,150
54 26,550
55 26,550
56 تماس بگیرید
57 تماس بگیرید
58 27,950
59 تماس بگیرید
60 تماس بگیرید
61 27,350
62 27,350
63 27,200
64 27,200
65 26,950
66 تماس بگیرید
67 تماس بگیرید
68 27,950
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 27,100
2 26,750
3 26,750
4 26,900
5 26,900
6 27,100
7 27,300
8 26,700
9 26,700
10 27,500
11 27,350
12 27,350
13 27,100
14 27,100
15 27,300
16 تماس بگیرید
17 تماس بگیرید
18 28,100
19 28,100
20 27,500
21 26,450
22 26,450
23 تماس بگیرید
24 تماس بگیرید
25 26,550
26 26,550
27 26,750
28 26,750
29 26,950
30 26,950
31 27,200
32 26,950
33 26,950
34 27,150
35 27,150
36 27,200
37 27,950
38 27,950
39 27,350
40 27,350
41 26,810
42 26,810
43 تماس بگیرید
44 تماس بگیرید
45 تماس بگیرید
46 تماس بگیرید
47 26,760
48 26,760
49 26,960
50 26,960
51 27,160
52 27,160
53 27,410
54 27,410
55 27,160
56 27,160
57 27,360
58 27,360
59 تماس بگیرید
60 28,160
61 28,160
62 27,560
63 27,560
64 تماس بگیرید
65 تماس بگیرید
66 تماس بگیرید
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 تماس بگیرید
2 تماس بگیرید
3 تماس بگیرید
4 تماس بگیرید
5 تماس بگیرید
6 تماس بگیرید
7 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
9 27,150
10 تماس بگیرید
11 تماس بگیرید
12 تماس بگیرید
13 تماس بگیرید
14 تماس بگیرید
15 تماس بگیرید
16 تماس بگیرید
17 تماس بگیرید
18 تماس بگیرید
19 تماس بگیرید
20 27,650
21 27,650
22 27,150
23 تماس بگیرید
24 تماس بگیرید
25 تماس بگیرید
26 تماس بگیرید
27 تماس بگیرید
28 تماس بگیرید
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 تماس بگیرید
2 تماس بگیرید
3 تماس بگیرید
4 تماس بگیرید
5 تماس بگیرید
6 تماس بگیرید
7 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
9 تماس بگیرید
10 تماس بگیرید
11 تماس بگیرید
12 تماس بگیرید
13 تماس بگیرید
14 تماس بگیرید
15 تماس بگیرید
16 تماس بگیرید
17 تماس بگیرید
18 تماس بگیرید
19 تماس بگیرید
20 تماس بگیرید
21 تماس بگیرید
22 تماس بگیرید
23 تماس بگیرید
24 تماس بگیرید
25 تماس بگیرید
26 تماس بگیرید
27 تماس بگیرید
28 تماس بگیرید
29 تماس بگیرید
30 تماس بگیرید
31 تماس بگیرید
32 تماس بگیرید
33 تماس بگیرید
34 تماس بگیرید
35 تماس بگیرید
36 تماس بگیرید
37 تماس بگیرید
38 تماس بگیرید
39 تماس بگیرید
40 تماس بگیرید
41 تماس بگیرید
42 تماس بگیرید
43 تماس بگیرید
44 تماس بگیرید
45 تماس بگیرید
46 تماس بگیرید
47 تماس بگیرید
48 تماس بگیرید
49 تماس بگیرید
50 تماس بگیرید
51 تماس بگیرید
52 تماس بگیرید
53 تماس بگیرید
54 تماس بگیرید
55 تماس بگیرید
56 تماس بگیرید
57 تماس بگیرید
58 تماس بگیرید
59 تماس بگیرید
60 تماس بگیرید
61 تماس بگیرید
62 تماس بگیرید
63 تماس بگیرید
64 تماس بگیرید
65 تماس بگیرید
66 تماس بگیرید
67 تماس بگیرید
68 تماس بگیرید
69 تماس بگیرید
70 تماس بگیرید
71 تماس بگیرید
72 تماس بگیرید
73 تماس بگیرید
74 تماس بگیرید
75 تماس بگیرید
76 تماس بگیرید
77 تماس بگیرید
78 تماس بگیرید
79 تماس بگیرید
80 تماس بگیرید
81 تماس بگیرید
82 تماس بگیرید
83 تماس بگیرید
84 تماس بگیرید
85 تماس بگیرید
86 تماس بگیرید
87 تماس بگیرید
88 تماس بگیرید
89 تماس بگیرید
90 تماس بگیرید
91 تماس بگیرید
92 تماس بگیرید
93 تماس بگیرید
94 تماس بگیرید
95 تماس بگیرید
96 تماس بگیرید
97 تماس بگیرید
98 تماس بگیرید
99 تماس بگیرید
100 تماس بگیرید
101 تماس بگیرید
102 تماس بگیرید
103 تماس بگیرید
104 تماس بگیرید
105 تماس بگیرید
106 تماس بگیرید
107 تماس بگیرید
108 تماس بگیرید
109 تماس بگیرید
110 تماس بگیرید
111 تماس بگیرید
112 تماس بگیرید
113 تماس بگیرید
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 27,650
2 27,550
3 27,550
4 27,450
5 27,450
6 27,350
7 27,350
8 27,650
9 27,450
10 27,250
11 27,250
12 27,350
13 27,350
14 تماس بگیرید
15 تماس بگیرید
16 28,750
17 28,150
18 28,050
19 28,050
20 تماس بگیرید
21 تماس بگیرید
22 تماس بگیرید
23 تماس بگیرید
24 27,440
25 27,440
26 27,740
27 تماس بگیرید
28 تماس بگیرید
29 27,440
30 27,440
31 27,640
32 27,640
33 27,540
34 27,540
35 28,140
36 28,140
37 27,740
38 27,540
39 27,340
40 27,340
41 تماس بگیرید
42 تماس بگیرید
43 تماس بگیرید
44 تماس بگیرید
45 28,840
46 28,240
47 تماس بگیرید
48 تماس بگیرید
49 تماس بگیرید
50 تماس بگیرید
51 تماس بگیرید
52 27,440
53 27,440
54 27,740
55 تماس بگیرید
56 27,440
57 27,440
58 27,640
59 27,640
60 27,540
61 27,540
62 28,840
63 28,240
64 28,140
65 28,140
66 27,740
67 27,540
68 27,340
69 27,340
70 تماس بگیرید
71 تماس بگیرید
72 تماس بگیرید
73 تماس بگیرید
74 تماس بگیرید
75 تماس بگیرید
76 تماس بگیرید
77 تماس بگیرید
ردیفنامقیمت توماننمودارخرید
1 27,000
2 27,000
3 26,500
4 26,500
5 تماس بگیرید
6 تماس بگیرید
7 تماس بگیرید
8 تماس بگیرید
9 26,800
10 26,800
11 27,000
12 27,000
13 27,200
14 27,200
15 26,600
16 26,600
17 27,400
18 27,400
19 27,250
20 27,250
21 تماس بگیرید
22 تماس بگیرید
23 28,000
24 28,000
25 تماس بگیرید
26 تماس بگیرید
27 26,950
28 26,950
29 26,450
30 26,450
31 تماس بگیرید
32 تماس بگیرید
33 27,150
34 27,150
35 26,550
36 26,550
37 26,750
38 26,750
39 تماس بگیرید
40 27,350
41 27,350
42 27,200
43 27,200
44 26,950
45 26,950
46 27,950
47 27,950
48 تماس بگیرید
49 26,350
50 تماس بگیرید
51 تماس بگیرید
52 تماس بگیرید
53 تماس بگیرید
54 26,450
55 26,650
56 26,650
57 26,850
58 26,850
59 26,350
60 27,100
61 26,850
62 26,850
63 27,050
64 27,050
65 26,450
66 27,850
67 27,850
68 تماس بگیرید
69 تماس بگیرید
70 27,250
71 27,250
72 27,100
73 تماس بگیرید
74 تماس بگیرید
75 تماس بگیرید
76 تماس بگیرید

اشتراک گذاری

تماس 03135155000 03135156000 0