قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان 4260
3 60 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران 4110
7 60 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4995
22 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4545
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4545
3 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4305
4 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4305
5 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4255
6 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4255
7 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4230
8 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4230
9 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4205
10 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4205
11 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4155
12 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4155
13 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4105
14 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4105
15 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4055
16 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4055
17 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4055
18 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4055
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
19 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4075
73 0.3 رول 1 کاشان انبار تهران 5030
25 0.35 رول 1 کاشان انبار تهران 4880
26 0.4 رول 1 کاشان انبار تهران 4430
20 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 4055
68 0.4 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4430
21 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4045
27 0.45 رول 1 کاشان انبار تهران 4190
28 0.45 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4190
29 0.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4140
30 0.5 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4140
31 0.55 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
32 0.6 رول 1 کاشان انبار تهران 4090
33 0.6 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4090
34 0.7 رول 1 کاشان انبار تهران 4040
35 0.7 رول 1.25 کاشان انبار تهران 4040
36 0.8 رول 1 کاشان انبار تهران 3990
37 0.8 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3990
38 0.9 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
39 0.9 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3940
40 1 رول 1 کاشان انبار تهران 3940
41 1 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3940
42 1.25 رول 1 کاشان انبار تهران 3960
43 1.25 رول 1.25 کاشان انبار تهران 3940
70 0.3 رول 1 کاشان کارخانه 5000
46 0.35 رول 1 کاشان کارخانه 4850
47 0.4 رول 1 کاشان کارخانه 4400
67 0.4 رول 1.25 کاشان کارخانه 4400
48 0.45 رول 1 کاشان کارخانه 4160
49 0.45 رول 1.25 کاشان کارخانه 4160
50 0.5 رول 1 کاشان کارخانه 4110
51 0.5 رول 1.25 کاشان کارخانه 4110
52 0.55 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
53 0.6 رول 1 کاشان کارخانه 4060
54 0.6 رول 1.25 کاشان کارخانه 4060
55 0.7 رول 1 کاشان کارخانه 4010
56 0.7 رول 1.25 کاشان کارخانه 4010
57 0.8 رول 1 کاشان کارخانه 3960
58 0.8 رول 1.25 کاشان کارخانه 3960
59 0.9 رول 1 کاشان کارخانه 3910
60 0.9 رول 1.25 کاشان کارخانه 3910
61 1 رول 1 کاشان کارخانه 3910
62 1 رول 1.25 کاشان کارخانه 3910
63 1.25 رول 1 کاشان کارخانه 3930
64 1.25 رول 1.25 کاشان کارخانه 3910
71 1.5 رول 1 کاشان کارخانه 4000
69 1.5 رول 1 کاشان انبار تهران 4030
44 2 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
65 2 رول 1 کاشان کارخانه تماس بگیرید
66 2 رول 1.25 کاشان کارخانه تماس بگیرید
45 2 رول 1.25 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
72 3 رول 1 کاشان انبار تهران تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه 4230
32 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4210
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4080
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4080
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4005
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3985
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3845
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3865
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3865
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3905
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3820
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3820
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3850
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3850
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3860
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3920
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3990
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3990
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3990
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4120
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 4120
33 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 4020
35 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4020
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه 3970
36 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3970
37 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه 3945
38 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3925
39 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه 3785
40 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3805
41 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه 3805
42 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3845
43 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه 3760
44 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3760
45 1 رول 1 هفت الماس کارخانه 3760
46 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3790
47 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه 3780
48 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3800
49 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 3860
50 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3930
51 2 رول 1 هفت الماس کارخانه 3930
52 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3930
53 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه 4060
54 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 4060
55 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4260
56 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4240
57 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4050
58 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4050
59 0.55 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4000
60 0.55 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4000
61 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4075
62 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3955
63 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3815
64 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3835
65 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3835
66 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3835
67 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3790
68 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3790
69 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3820
70 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3810
71 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3830
72 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3830
73 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3890
74 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3960
75 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3960
76 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3960
77 2.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 4090
78 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 4090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
104 0.4 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4385
106 0.4 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4385
105 0.45 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4300
1 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4235
22 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 4205
111 0.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4205
2 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4225
3 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4195
23 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 4195
4 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4130
5 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4140
24 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 4140
6 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان 4100
25 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 4100
7 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4010
8 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4010
26 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 4010
27 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4010
31 0.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4010
9 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
10 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان 4010
107 0.9 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4010
108 0.9 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4010
11 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان 3985
12 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
28 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3985
29 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3985
112 1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
113 1 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3985
32 1.05 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
33 1.1 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
34 1.1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
35 1.15 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
36 1.15 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
13 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
21 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3985
37 1.2 رول 1 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 قزاق انبار تهران 4250
39 0.45 رول 1 قزاق انبار تهران تماس بگیرید
40 0.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4100
41 0.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4070
42 0.55 رول 1 قزاق انبار تهران 4090
43 0.55 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4060
44 0.6 رول 1 قزاق انبار تهران 3995
45 0.6 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4005
46 0.7 رول 1 قزاق انبار تهران 3875
47 0.7 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3875
48 0.8 رول 1 قزاق انبار تهران 3875
49 0.8 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3875
50 0.9 رول 1 قزاق انبار تهران 3875
51 0.9 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3875
52 1 رول 1 قزاق انبار تهران 3850
53 1 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3850
54 1.25 رول 1 قزاق انبار تهران 3850
55 1.25 رول 1.25 قزاق انبار تهران 3850
56 1.5 رول 1 قزاق انبار تهران 4050
57 1.5 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4030
58 2 رول 1 قزاق انبار تهران 4050
59 2 رول 1.25 قزاق انبار تهران 4050
60 0.4 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
61 0.45 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
62 0.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
63 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
64 0.55 رول 1000 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
65 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
66 0.6 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
67 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
68 0.7 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
69 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
70 0.8 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
71 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
72 0.9 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
73 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
74 1 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
75 1 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
76 1.25 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
77 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
78 1.5 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
79 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
80 2 رول 1 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
81 2 رول 1.25 قزاق انبار بندرعباس تماس بگیرید
82 0.4 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4200
83 0.45 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
84 0.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4050
85 0.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4020
86 0.55 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4040
87 0.55 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4010
88 0.6 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3945
89 0.6 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3955
90 0.7 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 2825
91 0.7 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3825
92 0.8 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3825
93 0.8 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3825
94 0.9 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
95 0.9 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی تماس بگیرید
96 1 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3800
97 1 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3800
98 1.25 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 3800
99 1.25 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3800
100 1.5 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4000
101 1.5 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 3980
102 2 رول 1 قزاق انبار بندر انزلی 4000
103 2 رول 1.25 قزاق انبار بندر انزلی 4000
109 1.2 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
14 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3985
15 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
20 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3985
30 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3985
16 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4185
110 1.5 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4165
17 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4185
18 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4185
19 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4185
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4295
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4085
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4085
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4035
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4010
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3990
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3850
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3850
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3870
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3910
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3825
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3825
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3825
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3855
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3845
23 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4260
24 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4050
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3865
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3925
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3995
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3995
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3995
25 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4050
26 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 4000
27 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 4000
28 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3975
29 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3955
30 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3815
31 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3815
32 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3835
33 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3875
34 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3790
35 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3790
36 1 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3790
37 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3820
38 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3810
39 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3830
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
40 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3890
41 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3960
42 2 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه 3960
43 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه 3960
44 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4250
45 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 4040
46 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 4040
47 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3990
48 0.55 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3990
49 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3965
50 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3945
51 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3805
52 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3805
53 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3825
54 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3865
55 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
56 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
57 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3780
58 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3810
59 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3800
60 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3820
61 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3880
62 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3950
63 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار تهران 3950
64 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار تهران 3950
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4315
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4105
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4105
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4030
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4010
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3870
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3890
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3890
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3930
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3845
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3845
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3845
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3875
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3865
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3885
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3945
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4015
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4015
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 4015
20 0.4 رول 1 شهرکرد کارخانه 4280
21 0.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 4070
22 0.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 4070
23 0.6 رول 1 شهرکرد کارخانه 3995
24 0.6 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3975
25 0.7 رول 1 شهرکرد کارخانه 3835
26 0.7 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3835
27 0.8 رول 1 شهرکرد کارخانه 3855
28 0.8 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3845
29 0.9 رول 1 شهرکرد کارخانه 3810
30 0.9 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3810
31 1 رول 1 شهرکرد کارخانه 3810
32 1 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3840
33 1.25 رول 1 شهرکرد کارخانه 3830
34 1.25 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3850
35 1.5 رول 1 شهرکرد کارخانه 3910
36 1.5 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3980
37 2 رول 1 شهرکرد کارخانه 3980
38 2 رول 1.25 شهرکرد کارخانه 3980
39 0.4 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4320
40 0.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4110
41 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4110
42 0.6 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4035
43 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4015
44 0.7 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3875
45 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3895
46 0.8 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3895
47 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3935
48 0.9 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3850
49 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3850
50 1 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3850
51 1 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3880
52 1.25 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3870
53 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 3890
54 1.5 رول 1 شهرکرد انبار تهران 3950
55 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4020
56 2 رول 1 شهرکرد انبار تهران 4020
57 2 رول 1.25 شهرکرد انبار تهران 4020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4300
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4300
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4340
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4340
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4540
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4540
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4810
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4810
9 0.45 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4290
10 0.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4200
11 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4200
12 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4200
13 60 رول 1 هند ایثار انبار تهران 4150
14 60 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران 4152
15 2 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
16 2.5 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
17 3 رول 1 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
18 3 رول 1.25 هند ایثار انبار تهران تماس بگیرید
19 0.45 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
20 0.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
21 0.5 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
22 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
23 60 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
24 60 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
25 2 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
26 2.5 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
27 3 رول 1 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
28 3 رول 1.25 هند ایثار انبار بندرعباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان 4230
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان تماس بگیرید
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4150
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4220
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4220
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 4440
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4440
12 0.2 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
37 0.22 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
38 0.25 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
39 0.28 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
13 0.33 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
40 0.35 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
34 0.38 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
14 0.48 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
15 0.58 رول 1 امارات انبار تهران 4130
16 0.58 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 امارات انبار تهران 4050
23 0.2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
23 0.22 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.25 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
36 0.28 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
24 0.33 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
35 0.38 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
25 0.48 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
26 0.58 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
27 0.58 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
28 1.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس 3920
29 1.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 امارات انبار تهران 4050
30 2 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
31 2 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
19 2 رول 1 امارات انبار تهران 4100
20 2 رول 1.25 امارات انبار تهران 4100
21 2.5 رول 1 امارات انبار تهران تماس بگیرید
22 2.5 رول 1.25 امارات انبار تهران تماس بگیرید
32 2.5 رول 1 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
33 2.5 رول 1.25 امارات انبار بندر عباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین انبار اصفهان 6460
2 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان 4610
3 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 4220
4 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4220
5 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان 4195
6 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4195
7 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان 4170
8 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4170
9 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
11 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4710
12 3 رول 1 چین انبار اصفهان 5310
13 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5310
14 4 رول 1 چین انبار اصفهان 5110
15 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
16 5 رول 1 چین انبار اصفهان 5110
17 0.2 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
47 0.22 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
48 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
49 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
50 0.35 رول 1 چین انبار تهران 5010
18 0.4 رول 1 چین انبار تهران 4510
19 0.45 رول 1 چین انبار تهران 4270
20 0.5 رول 1 چین انبار تهران 4120
21 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران 4120
22 0.55 رول 1 چین انبار تهران 4095
23 0.55 رول 1.25 چین انبار تهران 4095
24 0.6 رول 1 چین انبار تهران 4070
25 0.6 رول 1.25 چین انبار تهران 4070
30 0.2 رول 1 چین انبار بندرعباس 6230
43 0.22 رول 1 چین انبار بندرعباس 6130
44 0.25 رول 1 چین انبار بندرعباس 5780
45 0.3 رول 1 چین انبار بندرعباس 4880
46 0.35 رول 1 چین انبار بندرعباس 4880
31 0.4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4380
32 0.45 رول 1 چین انبار بندرعباس 4140
33 0.5 رول 1 چین انبار بندرعباس 3990
34 0.5 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3990
35 0.55 رول 1 چین انبار بندرعباس 3965
36 0.55 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3965
37 0.6 رول 1 چین انبار بندرعباس 3940
38 0.6 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 3940
39 0.7 رول 1 چین انبار بندرعباس تماس بگیرید
40 4 رول 1 چین انبار بندرعباس 4880
41 4 رول 1.25 چین انبار بندرعباس 4880
42 5 رول 1 چین انبار بندرعباس 4880
26 0.7 رول 1 چین انبار تهران 3440
27 4 رول 1 چین انبار تهران 5010
28 4 رول 1.25 چین انبار تهران 5010
29 5 رول 1 چین انبار تهران 5010
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی

قیمت ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق نارنجی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق قهوه ای 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق سفید 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق سبز 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق پرتقالی 48 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
9 ورق سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
10 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
11 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
12 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
13 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
14 ورق کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
16 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار اصفهان 5110
17 ورق سفید 9016 0.22 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
18 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
19 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
20 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
21 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
22 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
23 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
24 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
25 ورق نارنجی 2004 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
26 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
27 ورق قهوه ای 8017 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
28 ورق قهوه ای 8017 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
29 ورق صورتی 4003 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
30 ورق صورتی 4003 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
31 ورق صورتی 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
32 ورق بنفش 4005 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
33 ورق بنفش 4005 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
34 ورق بنفش 4005 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
36 ورق نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
37 ورق نارنجی 2004 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
38 ورق نارنجی 2004 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
39 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
40 ورق نارنجی 2004 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
41 ورق قرمز 3000 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
42 ورق قرمز 3000 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
43 ورق قرمز 3000 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
44 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
45 ورق قرمز 3000 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
46 ورق قرمز 3000 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
47 ورق طوسی 9006 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
48 ورق طوسی 9006 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
49 ورق سفید 9016 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
50 ورق سفید 9016 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
51 ورق سفید 9016 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
52 ورق سفید 9016 0.45 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
53 ورق آبی 5015 0.45 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
54 ورق سفید 9016 0.5 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
55 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
56 ورق بنفش 4005 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
57 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
58 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
59 ورق سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
60 ورق صورتی 4003 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
61 ورق قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
62 ورق پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر امام تماس بگیرید
63 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
64 ورق آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
65 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
66 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
67 ورق سفید 9016 0.25 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
68 ورق نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
69 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر امام تماس بگیرید
70 ورق قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
71 ورق آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
72 ورق آبی 5015 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
73 ورق سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
74 ورق سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
75 ورق سفید 9016 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
76 نارنجی 2004 0.4 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
77 نارنجی2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
78 نارنجی2004 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
79 صورتی 4006 0.45 رول 1.22 چین بندر عباس تماس بگیرید
80 پرتقالی1028 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
81 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
82 آبی 5015 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
83 قرمز 3000 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
84 پرتقالی 1028 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
85 نارنجی 2004 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
86 سفید 9016 0.5 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
87 آبی 5015 0.23 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
88 آبی 5015 0.28 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
89 قرمز 3000 0.48 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
90 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
91 آبی 5015 0.48 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
92 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6110
93 نارنجی 2004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6110
94 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6110
95 سفید 9016 0.18 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
96 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6110
97 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6110
98 سفال 8004 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6110
99 قهوه ای سوخته 8017 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6230
100 کرم 9001 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6230
101 آبی 5015 0.18 رول 1 چین انبار تهران 6110
102 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
103 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5810
104 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5810
105 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین انبار تهران 5810
106 سفید 9016 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
107 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
108 آبی 5015 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
109 سفال 8004 0.25 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
110 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
111 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
112 سفید 9016 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
113 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
114 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین انبار تهران 5460
115 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
116 آبی 5015 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
117 سفال 8004 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
118 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
119 سفال 8004 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5010
120 سفید 9016 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
121 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
122 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
123 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین انبار تهران 5010
124 سبز 6024 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
125 آبی 5015 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
126 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین انبار تهران تماس بگیرید
127 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5010
128 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
129 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
130 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
131 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران 5010
132 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
133 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
134 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین انبار تهران تماس بگیرید
135 قرمز 3000 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
136 پرتقالی 1028 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
137 سفید 9016 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
138 صورتی 4003 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
139 بنفش 4004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
140 سفال 8004 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
141 آبی 5015 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
142 کرم 9001 0.18 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
143 پرتقالی 1028 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
144 نارنجی 2004 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
145 صورتی 4003 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
146 بنفش 4004 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
147 قرمز 3000 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
148 آبی 5015 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
149 سفال 8004 0.25 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
150 صورتی 4003 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
151 بنفش 4004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
152 سفید 9016 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
153 قرمز 3000 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
154 نارنجی 2004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
155 پرتقالی 1028 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
156 آبی 5015 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
157 سفال 8004 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
158 قهوه ای سوخته 8017 0.3 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
159 سفال 8004 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
160 سفید 9016 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
161 قرمز 3000 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
162 نارنجی 2004 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
163 پرتقالی 1028 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
164 سبز 6024 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
165 آبی 5015 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
166 قهوه ای سوخته 8017 0.47 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
167 سفال 8004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
168 آبی 5015 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
169 سفید 9016 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
170 کرم 9001 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
171 سبز 6024 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
172 پرتقالی 1028 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
173 قرمز 3000 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
173 نارنجی 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
175 قهوه ای سوخته 8017 0.37 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
176 قهوه ای سوخته 8017 0.4 رول 1 چین بندر عباس تماس بگیرید
173 زرد 2004 0.47 رول 1.25 چین بندر عباس تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
7 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
11 ورق سبز(6024) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق پرتقالی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
23 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4960
27 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
28 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
29 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
31 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی(5015) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4810
33 ورق قرمز(3000) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4810
34 نارنجی (2004) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4810
35 سفید (9016) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان 4860
36 ورق قرمز(3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
37 کرم (9001) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
38 پرتقالی (1028) 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
39 سفید (9016) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
40 ورق آبی (5015) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
41 ورق قرمز (3000) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
42 نارنجی (1028) 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 950 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
41 0.7 رول 1240 فولاد مبارکه انبار تهران 3550
42 0.7 رول 1255 فولاد مبارکه انبار تهران 3550
43 0.6 شیت ST12 1*2 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
44 0.6 شیت ST12 2/5*1/25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
45 0.6 شیت ST14 1*1/58 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
46 1.5 شیت ST13 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
47 1.5 شیت ST14 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
48 0.5 شیت ST14 162/5*87/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
49 0.7 شیت ST14 161*135 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
50 0.8 شیت ST14 162/5*106/5 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
51 2.5 شیت ST14 140*112 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
52 70 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
53 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
54 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
55 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
56 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
10 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
13 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
14 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
15 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
17 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
19 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
20 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
21 0.4 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
22 0.4 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
23 0.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3590
24 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
25 0.6 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3200
26 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3540
27 0.7 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
28 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3420
29 0.8 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
30 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3450
31 0.9 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
32 0.9 رول 1.25 هفت الماس 3520 تماس بگیرید
33 1 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
34 1 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3470
35 1.25 رول 1 هفت الماس انبار تهران 3470
36 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3470
37 1.5 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3480
39 2 رول 1 هفت الماس انبار تهران تماس بگیرید
40 2 رول 1.25 هفت الماس انبار تهران 3470
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سرد چیست ؟

ورق سرد، هدف اصلی کم کردن ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است. از ویژگی‌های این نوع ورق که معمولا در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل انجام می‌شود می‌توان به بالا بودن استقامت ماده موردنظر، بالا بودن نابجایی ساختار کریستالی و تنش تسلیم یاد کرد .

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ابتدا ورق‌ها به حالت اسیدشویی شده و یک لایه اکسیدی از سطح ورق برداشته می‌شود درنهایت در فرآیند نورد، ورق سرد می‌شود و به صورت متوسط ۸۰ یا ۸۵ درصد کاهش ضخامت ورق خواهیم داشت. در تولید ورق نورد سرد پروسه آنیل یا بازپخت (پخت دوباره) وجود دارد که در دنیا به دو صورت پیوسته و یا جعبه‌ای انجام می‌شود و در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نوع جعبه‌ای استفاده می‌کنند. در دما و زمان مورد نیاز پروسه آنیل رخ می دهد و حالت دانه‌بندی فولاد به شکل اولیه برگشت داده می‌شود چون در پروسه نورد این ساختارها به حالت هم ریخته است. درآخر پس از آنیل یک فرآیند نورد حالت پوسته‌ای هست که در این عملیات فرآیند ورق‌ها از لحاظ خصوصیات مکانیکی و کیفیت ظاهر سطح و موج مورد بررسی قرار گرفته  و عیب های آن برطرف می‌شود.

موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

هیچ محصولی یافت نشد.