انواع ورق سرد

ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه فولاد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
2 50 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
3 60 رول 1 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
4 60 رول 1.2 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
5 60 رول 1.25 فولاد مبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه کاشان

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.35 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4285
2 0.4 رول 1 کاشان انبار اصفهان 4195
3 0.45 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3995
4 0.45 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3995
5 0.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3965
6 0.5 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3965
7 0.55 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3925
8 0.55 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3945
9 0.6 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3945
10 0.6 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3945
11 0.7 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3895
12 0.7 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3895
13 0.8 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3895
14 0.8 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3895
15 0.9 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
16 0.9 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3845
17 1 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
18 1 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3845
19 1.25 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3845
20 1.25 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان 3845
21 1.5 رول 1 کاشان انبار اصفهان 3855
22 0.4 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
23 1.2 رول 1 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
24 1.2 رول 1.25 کاشان انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق گالوانیزه هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3890
10 0.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3910
11 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3840
13 0.6 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3810
14 0.7 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3740
15 0.7 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3730
16 0.8 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3710
17 0.8 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3790
18 0.9 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3700
19 0.9 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3740
20 1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3730
21 1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3790
22 1.1 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3770
23 1.1 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3795
24 1.25 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3810
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3800
26 1.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3830
27 1.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3790
28 2 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 4030
29 2 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3990
30 2.5 رول 1 هفت الماس انبار اصفهان 3765
31 2.5 رول 1.25 هفت الماس انبار اصفهان 3765
32 0.2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
33 0.22 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
34 0.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
35 0.28 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
36 0.3 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
37 0.35 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
38 0.4 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
39 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
40 0.45 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
41 0.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
42 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
43 0.55 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
44 0.6 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
45 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
46 0.7 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
47 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
48 0.8 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
49 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
50 0.9 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
51 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
52 1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
53 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
54 1.1 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
55 1.1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
56 1.25 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
57 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
58 1.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
59 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
60 2 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
61 2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
62 2.5 رول 1 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
63 2.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه قزاق

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
2 0.45 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
3 0.45 رول 1.18 قزاق کارخانه تماس بگیرید
4 0.45 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
5 0.45 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
6 0.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
7 0.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
8 0.5 رول 1.219 قزاق کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
10 0.55 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
11 0.55 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
12 0.6 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
13 0.6 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
14 0.6 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
15 0.65 رول 1.13 قزاق کارخانه تماس بگیرید
16 0.65 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
17 0.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
18 0.85 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
19 0.9 رول 0.914 قزاق کارخانه تماس بگیرید
20 0.9 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
21 1 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
22 1 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
23 1 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
24 1.15 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
25 1.15 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
26 1.2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
27 1.2 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
28 1.2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
29 1.2 رول 1.215 قزاق کارخانه تماس بگیرید
30 1.3 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
31 1.3 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
32 1.35 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
33 1.35 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
34 1.4 رول 1.15 قزاق کارخانه تماس بگیرید
35 1.4 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
36 1.45 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
37 1.5 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
38 1.5 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
39 1.5 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
40 1.7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
41 1.75 رول 1.2 قزاق کارخانه تماس بگیرید
42 1.75 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
43 1.8 رول 1.22 قزاق کارخانه تماس بگیرید
44 1.8 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
45 2 رول 1.14 قزاق کارخانه تماس بگیرید
46 2 رول 1.21 قزاق کارخانه تماس بگیرید
47 2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
48 7 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
49 1.2 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
50 1.25 رول 1.25 قزاق کارخانه تماس بگیرید
51 2 رول 1 قزاق کارخانه تماس بگیرید
52 0.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3865
53 0.55 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3835
54 0.55 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3835
55 0.6 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3835
56 0.6 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3835
57 0.65 رول 1.13 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
58 0.7 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3715
59 0.7 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3715
60 0.805 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3705
61 0.9 رول 0.914 قزاق انبار اصفهان 3650
62 1 رول 1.215 قزاق انبار اصفهان 3765
63 1 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3765
64 1.2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
65 1.25 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3775
66 1.25 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3785
67 1.5 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3780
68 1.8 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4000
69 2 رول 1 قزاق انبار اصفهان 4055
70 2 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 4005
71 1.25 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان تماس بگیرید
72 1.2 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3745
73 0.5 رول 1.219 قزاق انبار اصفهان 3865
74 0.55 رول 1.235 قزاق انبار اصفهان 3835
75 0.6 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3825
76 0.65 رول 1.16 قزاق انبار اصفهان 3770
77 0.75 رول 1.1 قزاق انبار اصفهان 3700
78 0.8 رول 1 قزاق انبار اصفهان 3685
79 1 رول 1.21 قزاق انبار اصفهان 3765
80 1 رول 1.2 قزاق انبار اصفهان 3765
81 1.35 رول 1.25 قزاق انبار اصفهان 3780
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه تاراز چهارمحال

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3875
2 0.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3895
3 0.55 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
4 0.6 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3805
5 0.6 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
6 0.7 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
7 0.7 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
8 0.8 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3675
9 0.8 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
10 0.9 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3685
11 0.9 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3705
12 1 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3715
13 1 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
14 1.2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
15 1.2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3795
16 1.25 رول 1 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
17 1.25 رول 1.25 تاراز چهارمحال کارخانه تماس بگیرید
18 1.5 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3815
19 1.5 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3775
20 2 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4015
21 2 رول 1.25 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 3975
22 0.4 رول 1 تاراز چهارمحال انبار اصفهان 4185
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه خودرو شهرکرد

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.4 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4195
2 0.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3885
3 0.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3895
4 0.6 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3815
5 0.6 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3795
6 0.7 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3735
7 0.7 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3705
8 0.8 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3665
9 0.8 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3785
10 0.9 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3695
11 0.9 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3735
12 1 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3725
13 1 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3785
14 1.25 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3805
15 1.25 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3825
16 1.5 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 3825
17 1.5 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3795
18 2 رول 1 شهرکرد انبار اصفهان 4025
19 2 رول 1.25 شهرکرد انبار اصفهان 3985
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه هند ایثار

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.55 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 3900
2 0.55 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 3900
3 2 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4030
4 2 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4030
5 2.5 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4060
6 2.5 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4020
7 3 رول 1 هند ایثار انبار اصفهان 4030
8 3 رول 1.25 هند ایثار انبار اصفهان 4030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه امارات

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4460
2 0.22 رول 1 امارات انبار اصفهان 4410
3 0.25 رول 1 امارات انبار اصفهان 4360
4 0.38 رول 1 امارات انبار اصفهان 4150
5 0.58 رول 1 امارات انبار اصفهان 3860
6 1.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 3810
7 1.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3760
8 2 رول 1 امارات انبار اصفهان 4010
9 2 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 3900
10 2.5 رول 1 امارات انبار اصفهان 4110
11 2.5 رول 1.25 امارات انبار اصفهان 4030
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول گالوانیزه چین

ردیف ضخامت (mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1 چین انبار اصفهان 4460
2 0.4 رول 1 چین انبار اصفهان 4210
3 0.5 رول 1 چین انبار اصفهان 3900
4 0.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3930
5 0.55 رول 1 چین انبار اصفهان 3810
6 0.55 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3810
7 0.6 رول 1 چین انبار اصفهان 3810
8 0.6 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3810
9 0.7 رول 1.25 چین انبار اصفهان تماس بگیرید
10 1.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3710
11 2.5 رول 1.25 چین انبار اصفهان 4010
12 3 رول 1 چین انبار اصفهان 3930
13 3 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3930
14 4 رول 1 چین انبار اصفهان 3930
15 4 رول 1.25 چین انبار اصفهان 3930
16 5 رول 1 چین انبار اصفهان 4080
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی

ورق رنگی چین

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق رنگی فولاد

ردیف رنگ ورق ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 ورق آبی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
2 ورق آبی 47 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
3 ورق آبی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
4 ورق آبی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
5 ورق قرمز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
6 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
7 ورق قرمز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
8 ورق قرمز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
9 ورق نارنجی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
10 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
11 ورق نارنجی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
12 ورق نارنجی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
13 ورق سبز 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
14 ورق سبز 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
15 ورق سبز 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
16 ورق سبز 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
17 ورق سبز 45 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
18 ورق سبز 45 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
19 ورق سفید 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
20 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
21 ورق قهوه ای 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
22 ورق قهوه ای 47 رول 1.25 فولادمبارکه انبار فولاد تماس بگیرید
23 ورق پرتقالی 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
24 ورق پرتقالی 50 رول آبی 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
25 ورق پرتقالی 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
26 ورق پرتقالی 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
27 ورق سفید 60 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
28 ورق سفید 60 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
29 ورق قهوه ای 50 رول 1 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
30 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه انبار اصفهان تماس بگیرید
31 ورق سفید 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
32 ورق آبی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
33 ورق قرمز 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
34 ورق قهوه ای 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
35 ورق نارنجی 50 رول 1.25 فولادمبارکه کارخانه تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی

ورق روغنی فولاد مبارکه

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 50 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
2 58 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
3 67 رول 122.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
4 70 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
5 70 رول 78.2 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
6 70 رول 108.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
7 70 رول 124 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
8 70 رول 125.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
9 80 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
10 80 رول 152 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
11 80 رول 143.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
12 80 رول 137.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
13 90 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
14 90 رول 101.5 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
15 1 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
16 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
17 1 رول 130 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
18 1.1 رول 112 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
19 1.15 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
20 1.17 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
21 1.2 رول 126 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
22 1.45 رول 132 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
23 1.5 رول 113 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
24 1.5 رول 95 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
25 1.55 رول 115 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
26 2.85 رول 100 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
27 1.25 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
28 1.5 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
29 2 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
30 5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
31 6 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
32 6 رول 1.25 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
33 7 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
34 8 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
35 9 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
36 1 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
37 1.25 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
38 1.5 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
39 2 رول 1 فولاد مبارکه انبار تهران تماس بگیرید
40 0.7 رول 950 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
41 0.7 رول 1350 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
42 0.7 رول 1360 فولاد مبارکه انبار تهران 2830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی هفت الماس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد (m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
2 0.22 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
3 0.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
4 0.28 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
5 0.3 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
6 0.35 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
7 0.4 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
8 0.45 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
9 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
10 0.55 رول 1.25 هفت الماس کارخانه تماس بگیرید
11 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
12 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
13 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
14 0.9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
15 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
16 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
17 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
18 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
19 0.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
20 0.6 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
21 0.7 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
22 0.8 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
23 9 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
24 1 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
25 1.25 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
26 1.5 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
27 0.2 رول 1.25 هفت الماس کارخانه 3020
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق روغنی روس

ردیف ضخامت(mm) حالت ابعاد(m) کارخانه محل تحویل قیمت نمودار
1 0.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3140
2 0.6 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
3 0.7 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
4 0.8 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
5 0.9 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
6 1 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
7 1.25 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
8 1.5 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3110
9 2 رول 1.25 وارداتی روس انبار تهران 3090
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


ورق سرد چیست ؟

ورق سرد، هدف اصلی کم کردن ضخامت ورق زیرفشار بسیار زیاد است. از ویژگی‌های این نوع ورق که معمولا در دمای اتاق و حداکثر تا ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل انجام می‌شود می‌توان به بالا بودن استقامت ماده موردنظر، بالا بودن نابجایی ساختار کریستالی و تنش تسلیم یاد کرد .

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ابتدا ورق‌ها به حالت اسیدشویی شده و یک لایه اکسیدی از سطح ورق برداشته می‌شود درنهایت در فرآیند نورد، ورق سرد می‌شود و به صورت متوسط ۸۰ یا ۸۵ درصد کاهش ضخامت ورق خواهیم داشت. در تولید ورق نورد سرد پروسه آنیل یا بازپخت (پخت دوباره) وجود دارد که در دنیا به دو صورت پیوسته و یا جعبه‌ای انجام می‌شود و در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از نوع جعبه‌ای استفاده می‌کنند. در دما و زمان مورد نیاز پروسه آنیل رخ می دهد و حالت دانه‌بندی فولاد به شکل اولیه برگشت داده می‌شود چون در پروسه نورد این ساختارها به حالت هم ریخته است. درآخر پس از آنیل یک فرآیند نورد حالت پوسته‌ای هست که در این عملیات فرآیند ورق‌ها از لحاظ خصوصیات مکانیکی و کیفیت ظاهر سطح و موج مورد بررسی قرار گرفته  و عیب های آن برطرف می‌شود.

موارد استفاده ورق سرد

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان، ورق نورد سرد به طور عمده در تولید اتاق خودرو و لوازم خانگی  یخچال، کولر و…کاربرد دارد.به ورق فولادی نورد سرد ورق روغنی هم گفته می شود اما به علت استقامت و جلوگیری از زنگ زدگی روی آن روغن زده می شود و تا زمانیکه به‌دست مشتری برسد از زنگ زدگی محافظت شود و به این دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته می‌شود.

ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان ویژگی مکانیکی یعنی استحکام ورق تولیدی را دارا می باشد. چون برای مشتریان صنعت خودرو ویژگی مکانیکی ورق‌ها اهمیت بیشتری دارد. مصرف کنندگانی که ورق گرم بیشتر استفاده می کنند کیفیت ظاهری برای آنها اهمیت ندارد و بیشتر بحث استقامت و ویژگی‌های مکانیکی برای آنها مهم است.

هیچ محصولی یافت نشد.